Voorschoten is een groen dorp, met parken, waterpartijen, natuurgebieden en veel groenvoorzieningen in de wijken.

Om planten en dieren meer kans te geven, onderhoudt de gemeente gazons, bermen en oevers op een natuurvriendelijke manier. Dit betekent onder meer dat ze minder vaak gemaaid worden. Dat geldt natuurlijk alleen voor de plekken waar dat kan en bijvoorbeeld niet voor speelveldjes. Het resultaat is openbaar groen met meer wilde bloemen, vlinders, libellen, kikkers en vogels.

Als u vragen of klachten heeft over het groen in Voorschoten, of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 071.

Overhangend groen

Ondervindt u last van overhangend groen, of wilt u weten hoe ver uw groen mag uitsteken uit uw tuin? Bekijk dan de pagina overhangend groen.

Bomen in Voorschoten

Bent u benieuwd welke soorten bomen in de gemeente Voorschoten staan? U kunt deze informatie vinden op de website van Open data van de Overheid(externe link).

Adoptiegroen

Kijk voor meer informatie over adoptiegroen op 'Meedoen met groen'.

Groenstructuurvisie

Voorschoten hecht grote waarde aan de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente heeft daarom in 2009 een Groenstructuurvisie opgesteld, waarin onder meer de plannen staan voor de ontwikkeling, het behoud en het beheer van het groen.

Vervolgens heeft een herijking op twee onderwerpen plaatsgevonden: de projectgebieden en snippergroen. Wat geleid heeft tot het stuk Evaluatie van de Groenstructuurvisie. Deze is medio 2013 door de raad vastgesteld. In de Evaluatie zijn kaders neergelegd waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen in enkele projectgebieden kunnen plaatsvinden. Ook is het beleid voor verkoop groenstrookjes geactualiseerd. De Evaluatie Groenstructuurvisie is een aanvulling op de Groenstructuurvisie.

Bebouwde kom

De Groenstructuurvisie richt zich voornamelijk op de bebouwde kom van Voorschoten. Voor Voorschoten met haar landgoederen, groene zomen, parken, groene lijnen, groenzones en het groen in de wijken biedt de visie een belangrijk kader. Voor het buitengebied ligt het beleid vast in de Structuurvisie Voorschoten.

Vier functies

In hoofdlijnen heeft de Groenstructuurvisie 4 functies:

  • Bepaling van de gewenste kwaliteit van het groen en de daarmee samenhangende structuren en routes op gemeentelijk niveau en op wijkniveau;
  • Behoud en ontwikkeling van een duurzame groenstructuur en waterstructuur die aansluit op de cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische waarden;
  • Doen van voorstellen en geven van richtlijnen voor de verbetering van de inrichting van het openbaar groen in parken, groenzones en woonomgeving;
  • Bieden van een beleidskader, spelen in het groen en de verkoop van groen aan particulieren.

Verkoop Groenstrookjes

Voor meer informatie over de verkoop van groenstrookjes kijkt u op de pagina 'verkoop snippergroen'. Indien uw locatie staat vermeld in "Lijst te verkopen snippergroen" moet uw aanvraag alsnog worden beoordeeld via het gebruikelijke proces.

Lijst beschermwaardige bomen

Onderdeel van de Groenstructuurvisie is het opstellen van een lijst Beschermwaardige bomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2011 de lijst Beschermwaardige bomen vaststelt. Voor de bomen en boomgroepen die in de lijst zijn opgenomen, blijft de kapvergunning gehandhaafd. Voor het overige groen in de bebouwde kom van Voorschoten vervalt de kapvergunningplicht. De lijst met beschermwaardige bomen en de toevoeging kunt u downloaden.