De gemeenteraad

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit eenentwintig leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.

Website gemeenteraad

Raads- en commissiestukken

De agenda en de stukken voor de raads- en commissievergaderingen kunt u via deze website raadplegen. Klik op de vergadering die u zoekt en u kunt tijdens of na afloop van de vergadering de vergadering volgen die u wilt. Klik op het agendapunt om direct dat onderwerp te bekijken.

Contact met de raad

Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar griffie@voorschoten.nl of bellen via (088) 6549612

Politieke fracties

De personen die namens dezelfde politieke groepering in de raad zijn verkozen, vormen een fractie. In de raad van Voorschoten zijn op dit moment acht politieke fracties vertegenwoordigd. Dat zijn VVD, GroenLinks, CDA, D66, ONS Voorschoten, SP, PvdA en Voorschoten Lokaal Sterk. Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zitten?

Bekijk dan de samenstelling van de raad 

Rollen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vervult drie rollen. Ten eerste is de gemeenteraad de volksvertegenwoordiging. Als volksvertegenwoordiger moeten raadsleden contact houden met de lokale samenleving en aanvoelen wat er in de samenleving leeft. Hieruit moeten zij (politieke) doelen en wensen formuleren, die zij kunnen inbrengen in raadsvergaderingen. Ten tweede heeft de raad een kaderstellende rol. In deze rol moet de raad de marges formuleren waarbinnen het college de gemeente bestuurt. Ten derde heeft de raad een controlerende rol. De raad moet erop toezien dat het college op een goede wijze invulling geeft aan zijn besturende verantwoordelijkheid.

Budgetrecht

Om invulling te geven aan de drie rollen heeft de raad diverse middelen ter beschikking. Een van de belangrijkste is het budgetrecht. Dit is het recht van de raad om de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. De raad beslist dus hoe het beschikbare geld verdeeld wordt. De raad stelt ook de jaarrekening vast. Bij de jaarrekening legt het college verantwoording af over de besteding van budgetten en het gevoerde beleid. Voor de controle van de jaarrekening wijst de gemeenteraad een accountant aan.

Disclaimer

Deze website is op dit moment in opbouw.