Voorschoten werkt met veel gemeenten en andere organisaties samen. In sommige gevallen worden afspraken omtrent deze samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 27 van die wet houden burgemeester en wethouders een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.

Het register vermeldt de deelnemers, de wettelijke voorschriften die op de bevoegdheden van het samenwerkingsverband van toepassing zijn, de bevoegdheden die zijn overgedragen, het adres en de plaats van vestiging en of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen

 1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.
 2. In de registers worden in ieder geval vermeld:
  a. de deelnemers
  b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
  c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen
  d. het adres en de plaats van vestiging
  e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld
 3. De registers liggen voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld.
 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de inrichting van de registers.