Voorschoten aardgasvrij

De gemeente Voorschoten bereidt zich voor op de toekomst. Een aardgasvrij Voorschoten in 2050. Een van de uitdagingen voor de komende 30 jaar is om de gemeente CO₂-neutraal te maken. Dat betekent dat we uiteindelijk in alle huizen en kantoren in de gemeente geen aardgas meer willen gebruiken en gaan overstappen op duurzame alternatieven. Het overstappen van aardgas op een andere duurzame warmtebron in Voorschoten gebeurt niet van de ene op de andere dag. Ook is niet in elke buurt in Voorschoten dezelfde oplossing mogelijk. We werken op verschillende manieren aan het verduurzamen van de woningen. Hier leest u welke projecten w op dit moment uitvoeren.

Transitievisie warmte

De gemeente heeft in 2021 een globaal plan geschreven waarin staat hoe Voorschoten in de toekomst van aardgas gaat overstappen op duurzame warmte: de transitievisie warmte. Het hoofddoel van die visie is: de gemeente Voorschoten is in 2050 CO₂-neutraal. In de transitievisie warmte staat, op basis van wat we nu weten, hoe en op welke voorwaarden we dat doel willen bereiken. De transitievisie warmte is opgesteld samen met partners en bewoners.

Lees meer over de Transitievisie warmte.

Project: uitvoeringsplannen per wijk 

Om alle woningen in Voorschoten uiteindelijk te verduurzamen en los te koppelen van aardgas, wordt er op dit moment gewerkt aan ‘uitvoeringsplannen’. Hierin komt per wijk, buurt of cluster te staan welke opties er mogelijk zijn, wat woningeigenaren zelf kunnen doen en welke ondersteuning zij daarbij krijgen. Er wordt voor iedere wijk, buurt of cluster een uitvoeringsplan gemaakt. 

Op dit moment wordt het eerste uitvoeringsplan gemaakt voor de Krimwijk. De gemeente neemt hiervoor het initiatief en werkt veel samen met bewoners. Zo maken we een plan dat past bij de wijk. Er zijn verschillende momenten georganiseerd waarop de gemeente en woningeigenaren in gesprek zijn gegaan. Ook zijn er woningscans uitgevoerd. Op dit moment wordt er een concept opgesteld.

  • Lees meer over het project uitvoeringsplan Krimwijk op het platform Voorschoten voor Duurzaamheid.
  • Er is ook een lijst gemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden over de Krimwijk.  Die vindt u hier.

Project: WarmtelinQ in Voorschoten

Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat de warmte van WarmtelinQ in grote delen van Voorschoten een optie kan zijn als bron voor een warmtenet (een gezamenlijk warmtesysteem). WarmtelinQ is de leiding die restwarmte uit de haven van Rotterdam naar onze regio brengt. Voor de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over deze warmtebron. Gaan we aansluiten op de leidingen van WarmtelinQ? En zo ja, doen we dat dan nu of later? 

De route naar 2050

1. Starten met minder energie verbruiken door isolatie, kierdichting en eventueel lagetemperatuurverwarming volgens wat heet de Standaard.
De Standaard is een methode ontwikkeld en afkomstig van de Rijksoverheid. Die komt in de plaats van de energielabels zoals we die nu kennen. Dit geldt voor alle oplossingen.

2. Kiezen voor de tussenoplossing hybride warmtepomp.
De warmtepomp levert de gewone warmte (de basislast) en de gasketel is voor als het erg koud is (piekbelasting). Voordeel van dit systeem is dat het aardgasverbruik direct daalt. Ook levert de warmtepomp warmte met minder CO2-uitstoot dan een gasketel.

3. Per buurt een geschikte warmteoplossing kiezen uit één van de drie opties 1) warmtenet, 2) all-electric of 3) duurzame gassen.

In de transitievisie warmte is een aantal groepjes (buurtclusters) gemaakt van buurten/wijken die overeenkomen wat betreft kenmerken en mogelijke oplossingen. De oplossingen zijn echt een voorlopig advies omdat we alleen hebben gekeken naar technische en economische punten. Bij de definitieve keuze voor de beste warmteoplossing spelen ook sociale en organisatorische zaken en dergelijke een rol.

Kansen tot 2030

De gemeente gaat samen met de inwoners aan de slag met het maken van plannen per buurt. Niet elke buurt komt meteen aan de beurt. Zo zullen we in de komende jaren in diverse wijken/buurten bezig zijn waarbij de ene wijk verder is dan de andere. Het is belangrijk dat u als inwoner, bedrijf of andere betrokkene daarover meedenkt en meepraat. Zeker als plannen concreet worden en nog meer als ze gaan over uw eigen straat en huis. 

Energiebesparing

Voorschoten gaat tot aan 2030 vooral vol inzetten op energiebesparing om daarmee de CO2-uitstoot te verkleinen. Zo leveren we onze bijdrage aan de doelen van het Rijk om de COte verminderen. Ook helpen deze energiebesparende maatregelen om de overstap te kunnen maken naar diverse duurzame manieren van verwarming. Voor allerlei duurzame manieren van verwarmen is het namelijk nodig dat een huis eerst wordt geïsoleerd. Het gaat hier om maatregelen waar woningeigenaren achteraf geen spijt van zullen krijgen. Maatregelen die zorgen voor minder energieverbruik, die haalbaar en betaalbaar zijn, en liefst ook zorgen voor meer comfort in huis. Dit kan door isolatiemaatregelen en lage temperatuurverwarming te nemen die aansluiten bij wat heet de Standaard. De Standaard is een methode gemaakt door de Rijksoverheid. Die komt in de plaats van de energielabels zoals we die nu kennen. Deze standaard geeft aan wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden.

Overstappen

Mogelijke buurten waar Voorschoten met de overstap naar duurzame warmte voor 2030 kan starten zijn Bijdorp, Vlietwijk en Krimwijk:

  • In de Krimwijk zijn ook veel woningen van de woningcorporaties. Ook is een groot deel  van de woningen na 2005 gebouwd. De nieuwere woningen in de buurt zou je goed kunnen verwarmen met een elektrische warmtepomp.
  • Vlietwijk is de buurt met het hoogste percentage corporatiewoningen in Voorschoten. Daarom biedt de buurt veel kansen om aan de slag te gaan met de warmtetransitie. De voorkeurstechnieken zijn daar een MT-warmtenet of een warmtepomp.
  • Bijdorp lijkt een kansrijke buurt. Dat komt omdat je daar in verhouding snel een warmtenet kan aanleggen, de aardgasleidingen oud zijn en een groot deel van de woningen in die buurt van de woningcorporaties is. De voorkeurstechniek is een middentemperatuurwarmtenet.

Overige buurten: al wel aan de slag met energiezuinig maken en CO2 besparen

De buurten die in latere fases aan de beurt komen, kunnen al wel starten met het energiezuinig maken van hun woningen. Pandeigenaren kunnen hun bezit isoleren. Als richtlijn voor het gewenste isolatieniveau heeft het Rijk een Standaard gemaakt en de streefwaarden die daarbij horen. Deze standaard geeft aan wanneer een woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden. Ook kunnen eigenaren hun woning of pand klaarmaken voor een hybride warmtepomp, zodat die kan worden bijgeplaatst bij de huidige hr-ketel, of geplaatst kan worden zodra de hr-ketel aan vervanging toe is. Of dit een nuttige stap is, hangt af van de uiteindelijke warmtetechniek die wordt gekozen voor de buurt en het moment waarop de buurt gaat overstappen.

Zelf aan de slag

Gebouweigenaren die zelf van plan zijn om hun woning of kantoor aardgasloos te verwarmen kunnen dat via individuele oplossingen doen. Dus overstappen op een duurzame verwarming die alleen voor hun woning is. De gemeente helpt bewoners daarbij via het Duurzaam Bouwloket.

Er zijn buurten waar nu al duidelijk is dat collectieve systemen, dus geschikt voor een groep woningen of andere gebouwen, niet de oplossing zijn (het buitengebied en de nieuwbouw van Starrenburg en de Krimwijk). Daar is een individueel systeem (dus per huis of ander gebouw) dus de uitkomst. Bewoners kunnen daar als tussenoplossing kiezen voor een hybride warmtepomp.

Kosten

De gemeente Voorschoten heeft als doel dat de warmtetransitie moet verlopen met wat genoemd wordt de laagste nationale kosten. Voor de eindgebruiker, de bewoner/eigenaar, betekent dit dat de kosten minimaal woonlastenneutraal zijn. Dat is zo door de Rijksoverheid afgesproken. Wat precies woonlastenneutraal is, moet nog precies omschreven worden door het Rijk. Als er subsidies of andere maatregelen nodig zijn om die woonlastenneutraliteit te bereiken, dan moet de rijksoverheid dat regelen.

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur deze dan naar TVW@voorschoten.nl. Als uw vraag vaker wordt gesteld zetten wij hem bij de Veelgestelde vragen. Zo heeft iedereen er wat aan!