Transitievisie warmte

De gemeente heeft in 2021 een globaal plan geschreven waarin staat hoe Voorschoten in de toekomst van aardgas gaat overstappen op duurzame warmte: de Transitievisie warmte. Het hoofddoel van die visie is: de gemeente Voorschoten is in 2050 CO₂-neutraal. Dat was een opdracht van de Rijksoverheid die elke gemeente moest uitvoeren. Eind december 2021 is de transitievisie warmte 1.0 door de gemeenteraad van Voorschoten vastgesteld. In de Transitievisie warmte staat, op basis van wat we nu weten, hoe en op welke voorwaarden we het doel willen bereiken. Op zijn minst elke 5 jaar komt er een update van de Transitievisie warmte op basis van het nieuwste rijksbeleid, de nieuwste innovaties, technische en financiële kennis. 

Per buurt staan de meest logische duurzame warmtebronnen om op over te stappen aangegeven. Ook staat erin op welke termijn - tussen nu en 2050 - een buurt dat zou kunnen doen. Daarbij hebben we ook per buurt bekeken of een tussenoplossing een goed idee is, zoals woningisolatie, energie besparen of overstappen op een hybride warmtepomp (die verbruikt een stuk minder aardgas). 

Uitgangspunt is dat we alleen werken aan oplossingen waar we achteraf geen spijt van krijgen. Die gaan we de aankomende jaren per wijk, of groep woningen die bij elkaar passen, verder uitwerken in concretere uitvoeringsplannen. Inmiddels zijn we in de eerste wijk aan de slag gegaan: de Krimwijk. 

Participatie 

De gemeente kon en wilde de warmtevisie niet alleen maken en heeft daarom inwoners, ondernemers, woningcorporaties, organisaties en andere partners gevraagd om mee te denken. Ruim 600 inwoners hebben hun mening en ideeën in 2021 gedeeld. Op basis van deze inbreng is er een eerste stappenplan tot 2050 gemaakt.

In juni 2021 hebben ruim 575 inwoners de vragenlijst ingevuld over de Transitievisie warmte. De inwoners gaven aan wat zij hierbij belangrijk vinden, welke vragen er nog leven en wat voor hen belangrijke randvoorwaarden zijn voor de oplossing. Vervolgens is er een werkplaats georganiseerd voor ruim 75 inwoners. In deelsessies is er dieper ingegaan over de mogelijkheden per buurt en hoe de route er tot 2050 uit zou moeten zien. Alle inbreng heeft de gemeente meegenomen om uiteindelijk keuzes te kunnen maken. 

Lees hier de samenvatting van alle opgehaalde ideeën en het stappenplan.

Update 

De transitievisie warmte passen we aan als dat nodig is en dat doen we minimaal elke vijf jaar. Bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten, verbeterde technieken en veranderende prijzen zijn. Dat herhalen we tot 2050 totdat de hele gemeente aardgasvrij is. Er wordt gewerkt aan een update van de transitievisie warmte. Daarin worden de woningen van Voorschoten meer gegroepeerd naar woningtype, in plaats van volgens de buurtindeling van het CBS, zoals in de eerste transitievisie warmte. Ook kijken we nog preciezer naar welke warmteoplossing het beste bij welke groep woningen past. De gemeenteraad beslist daar 4 juli 2024 over.