De gemeente Voorschoten start het project ‘Snippergroen’. Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen direct grenzend aan een tuin of woning. Met dit project wil de gemeente duidelijkheid scheppen over het gebruik en eigendom van gemeentegronden en komen tot een situatie waarbij alle inwoners hetzelfde bedrag per m2 betalen. Inwoners die gebruik willen maken van snippergroen kunnen deze grond kopen, of in sommige situaties huren, mits de grond voldoet aan de hiervoor opgestelde richtlijnen.

Gebruik en regels snippergroen

Sommige inwoners hebben in de loop van de jaren snippergroen toegevoegd aan de eigen tuin. Vaak gebeurt dit onbewust. De grond is al bij de tuin getrokken op het moment dat de woning wordt aangeschaft. Of de erfgrens schuift ongemerkt op bij het onderhoud van de tuin. Daarnaast zijn er inwoners die in het verleden een gebruiksovereenkomst met de gemeente hebben gesloten. Zij betalen een symbolisch bedrag voor het gebruik van de grond. Door nieuwe wetgeving is het de gemeente niet langer toegestaan om gronden in gebruik te geven onder de kostprijs. Bovendien is het niet wenselijk dat de ene inwoner wel betaalt voor gemeentegrond en de andere niet of nauwelijks. Met dit project wil de gemeente duidelijkheid scheppen over het gebruik en eigendom van gemeentegrond en de regels voor alle inwoners gelijk trekken.

Hoe werkt het?

Als u gebruik maakt van snippergroen, zonder deze grond in eigendom te hebben, wordt u persoonlijk over dit project geïnformeerd. U ontvangt een brief van de gemeente met het verzoek aan te geven of u interesse heeft in koop of huur van het in gebruik genomen stuk grond. Nadat u heeft aangegeven interesse te hebben, wordt intern beoordeeld of de grond voor verkoop in aanmerking komt. Dit doen wij aan de hand van toetsingscriteria. Daarbij kijken we onder andere naar toekomstige plannen en ontwikkelingen en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Indien koop of huur van de grond niet mogelijk of wenselijk is, verzoekt de gemeente u de grond te ontruimen.

Wijkgerichte aanpak

Het project ‘Snippergroen’ wordt per wijk uitgevoerd. Op dit moment is de gemeente druk bezig met de voorbereidingen voor dit project. De exacte datum voor de start en de bijbehorende planning zijn nog niet bekend. Meer informatie kunt u te zijner tijd op deze pagina vinden. Direct betrokkenen worden uiteraard persoonlijk geïnformeerd.

Wie kunnen snippergroen kopen?

De gemeente gaat uit van het principe ‘ja, mits’. Dit betekent dat alle eigenaren van een woning snippergroen kunnen kopen, mits de grond voldoet aan de hiervoor opgestelde regels en voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de nota Grondbeleid 217-20201 (in 2024 is deze nog steeds van kracht).