Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet u indienen bij degene die het besluit genomen heeft (de gemeenteraad, het college, of de burgemeester). In het besluit is altijd opgenomen wie het besluit heeft genomen. 

Hoe werkt het?

 • Het is goed advies te vragen voordat u uw bezwaar maakt. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.
 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • Ontvangt de gemeente uw bezwaar te laat? Dan behandelt zij uw bezwaar niet.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

In de gemeente is een onafhankelijke adviescommissie samengesteld. Zij adviseren het bestuur over de bij de gemeente ingediende bezwaren. Meer informatie vindt u op de pagina “commissie bezwaarschriften".

Commissie bezwaarschriften | Voorschoten

Wat moet ik doen?

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de indiener van het bezwaar.
 • Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De datum waarop het bezwaar is geschreven.
 • De gronden van het bezwaar (waarom u het niet eens bent met het besluit).
 • Een handtekening.
 • Een machtiging (als u niet zelf bezwaar indient, maar iemand anders dat voor u doet).

Hoe lang duurt het?

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend gemaakt is. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging. Er wordt ook gekeken of uw bezwaar zich er voor leent om met een informeel gesprek het conflict op te lossen (pre-mediation). U krijgt schriftelijk antwoord op uw bezwaarschrift. De afhandeling van het bezwaar duurt maximaal twaalf weken vanaf het moment dat de bezwaartermijn is verstreken.

Aanvullende informatie

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking tot gevolg. Dat betekent dat van een vergunning meteen gebruik kan worden gemaakt. (Op deze regel gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld kap- en sloopvergunningen). Wilt u dit niet, dan kunt u, naast uw bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht Postbus 203022500 EH Den Haag

Daarvoor bent u griffiekosten verschuldigd.

In een aantal gevallen kunt u geen bezwaarschrift indienen, maar rechtstreeks beroep instellen bij de Rechtbank 's-Gravenhage. Als dit het geval is, staat dit in het besluit aangegeven.

U kunt beroep instellen bij:

De Rechtbank 's-Gravenhage, Sector BestuursrechtPostbus 203022500 EH Den Haag

U kunt beroep instellen als:

 • u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift.
 • de gemeente niet tijdig op uw aanvraag of uw bezwaar heeft beslist.
 • het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme voorbereidingsprocedure.
 • er op grond van een wettelijke regeling direct beroep open staat bij de rechter.

Het beroepschrift moet in ieder geval bevatten:

 • Naam en adres indiener van het beroepschrift.
 • De handtekening van de indiener.
 • De datum waarop het beroepschrift is geschreven.
 • De omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt.
 • De gronden van het beroep.

Indien mogelijk dient een kopie van het besluit waartegen het beroep zich richt, bij het beroepschrift te worden gevoegd.

Voor het indienen van beroep zijn griffiekosten verschuldigd.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

DigiD linkVS-1041-1 Een bezwaar indienen met DigiD

eHerkenning linkVS-1041-2 Een bezwaar indienen met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?