Visie op Energie en Klimaat

Voorschoten staat voor grote uitdagingen als het gaat over energie en klimaat. En ze raken iedereen: inwoners, bedrijven, andere organisaties en de gemeente. Maar ook de leefomgeving: alle planten en dieren, kortom het ecosysteem zelf. 

De Visie op Energie en Klimaat, die de gemeenteraad van Voorschoten heeft vastgesteld, markeert het startpunt van uitdagingen waar we als gemeente samen voor staan. Die geeft richting aan de duurzame doelen waar we samen naar streven. Iedereen wil een goede milieukwaliteit, een klimaatrobuuste leefomgeving en een duurzame energievoorziening. De vraag is hoe we die met elkaar gaan bereiken.

Klimaatadaptatiebeleid

Op het thema klimaatadaptatie is er in 2022 beleid gemaakt dat een eerste aanzet geeft tot een klimaatrobuust Voorschoten. Klimaatadaptatie is het aanpassen van de leefomgeving, zodat de gevolgen van klimaatverandering het dagelijkse leven, de gezondheid, economie en natuur zo min mogelijk beïnvloeden. Afgelopen jaar is hier beleid voor opgesteld. Het heeft als titel: Groen, leefbaar en klimaatrobuust Voorschoten. Het beleid is nog niet vastgesteld, omdat iedereen in Voorschoten er nog een reactie op kan geven (een zienswijze). Daarom heet het ‘Ontwerp Klimaatadaptatiebeleid’.

In het Ontwerp Klimaatadaptatiebeleid staan doelen en uitgangspunten om nieuwbouw aangepast aan het klimaat te bouwen. Ook zijn er doelstellingen geformuleerd om het dorp komende jaren groen, leefbaar en klimaatrobuust in te richten. Komende jaren werken we deze doelen samen met u verder uit.

Terinzagelegging

Een papieren versie van het Ontwerp Klimaatadaptatiebeleid Voorschoten heeft zes weken lang, van 2 januari tot 13 februari 2023 ter inzage gelegen bij het Klant Contact Centrum op het gemeentekantoor aan de Leidseweg 25 in Voorschoten. 

U kunt het Ontwerpbeleid vanaf 2 januari onderaan deze pagina terugvinden en downloaden.

Zienswijzen

Op donderdag 13 april is het klimaatadaptatiebeleid en de Nota van Beantwoording en de Nota van Wijzigingen besproken in de Commissie Wonen, Ruimte & Groen. In de Nota van Beantwoording en de Nota van Wijzigingen zijn een samenvatting van de 10 zienswijzen terug te vinden, en welke wijzigingen er zijn doorgevoerd naar aanleiding van de zienswijzen. 

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl