Laatst gewijzigd op: 22-12-2023

Verkeersaanpassingen Burg. Bouvy-Koenelaan

In december 2019 is door de gemeenteraad besloten om de 50-km-ontsluitingsweg op de Leidseweg te verleggen door de nieuw te ontwikkelen Intratuinlocatie. Inmiddels wordt het Fortuyn van Voorschoten bouwrijp gemaakt, waar de nieuwe ontsluitingsweg, de Griffioenlaan, een mooie plek in het ontwerp heeft gekregen.

Deze nieuwe verkeerssituatie brengt verschillende projecten samen:
 

 1. Reconstructie Trompweg
  1a. Kruispunt Trompweg – Griffioenlaan
  1b. Stand van zaken kruispunt Leidseweg - Trompweg
 2. Herontwikkeling Intratuin-locatie (het Fortuyn van Voorschoten) 
 3. Herontwikkeling Segaar/Arsenaal
 4. Reconstructie de Groote Vink (gemeente Leiden)(externe link)(externe link)
 5. Leidseweg Noord-deel noord en midden wordt 30 km zone

Hieronder wordt per project een toelichting gegeven.

1. Reconstructie Trompweg

1a. Kruispunt Trompweg – Griffioenlaan

Om de Griffioenlaan veilig aan te kunnen sluiten op de Trompweg, is een reconstructie nodig. In december 2019 is door de gemeenteraad besloten om de 50-km-ontsluitingsweg op de Leidseweg te verleggen door de nieuw te ontwikkelen Intratuinlocatie. Inmiddels wordt het Fortuyn van Voorschoten gerealiseerd en krijgt de nieuwe ontsluitingsweg een mooie plek in het ontwerp. Hierboven is de toekomstige situatie schematisch weergegeven, want naast het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg is het ook van belang dat het ontwikkelterrein Segaar/Arsenaal een verkeersaansluiting krijgt op de Trompweg.

De informatieavond op 26 januari 2023 is druk bezocht. De twee definitieve presentatietekeningen kunt u hieronder downloaden (bij documenten).

In september 2023 is de aanbesteding afgerond en heeft AW Infrabouw de opdracht gekregen om de kruising Griffioenlaan – Trompweg te realiseren. De uitvoering begint 2 oktober 2023 en neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

Planning

 1. Afgerond: Voorlopig Ontwerp Kruising Trompweg – Griffioenlaan

  B&W stelt vast: voorlopig Ontwerp Kruising Trompweg – Griffioenlaan. 

 2. Afgerond: Uitwerken definitief Ontwerp

  Q4 – 2022: uitwerken tot een Definitief Ontwerp.

 3. Afgerond: Bewonersinformatie

  Bewonersavond kruising Trompweg - Griffioenlaan
  26 januari 2023, 17.00-19.00 uur
  Activiteitencentrum Alettahof
  Aanmelden via trompweg@voorschoten.nl

 4. Afgerond: Aanbesteding

  AW Infrabouw

 5. Afgerond: Start werkzaamheden

  2 oktober 2023

 6. Nog te doen: Oplevering

  16 december 2023

1b. Stand van zaken Kruispunt Leidseweg – Trompweg

De gemeente heeft betonnen blokken, ook wel barriers genoemd, geplaatst op de kruising Trompweg met de Leidseweg. Deze barriers zijn bedoeld om verkeer van, en naar een gedeelte van de busbaan te laten gaan. Elke rijrichting van het kruispunt heeft nu één rijbaan. Het kruispunt is hiermee “vereenvoudigd”. Voor deze werkzaamheden is een verkeersbesluit genomen (het verkeersbesluit is te downloaden bij de documenten hieronder). 

Het verkeer op het kruispunt wordt over een stukje busbaan geleid, om zo de bouwlocatie van de voormalige Intratuin ontsluiting te geven. Bij de bouw van de woningen wordt deze weg definitief een nieuwe weg (Griffioenlaan) en de verkeersaansluiting zal later tijdens de bouwperiode een herinrichting krijgen. De bouw zal ongeveer 2 jaar in beslag nemen. 

2. Herontwikkeling Intratuin-locatie

Herontwikkeling Intratuin-locatie
Herontwikkeling Intratuin-locatie

Ontwikkelaar Synchroon heeft medio 2022 een bouwvergunning ontvangen voor de realisatie van het woningbouwproject “Het Fortuyn van Voorschoten”. In deze ontwikkeling is meegenomen de realisatie van de 50 km weg, Griffioenlaan. Verdere informatie over deze woningbouw-ontwikkeling is te vinden op herontwikkeling Intratuin-locatie.

3. Herontwikkeling Segaar/Arsenaal

Herontwikkeling Segaar/Arsenaal
Herontwikkeling Segaar/Arsenaal

Op de projectlocatie ‘Segaar/Arsenaal’ genaamd, is door Niersman Projectontwikkeling een herontwikkeling gaande, waarbij er ongeveer 100 woningen komen. Deze woningbouwlocatie bevindt zich ten zuiden van de Trompweg. De verkeersontsluiting zal daarom op de Trompweg gesitueerd worden. Verdere informatie over deze ontwikkeling is te vinden op Herontwikkeling Segaar/Arsenaal.

4. Reconstructie de Groote Vink

Reconstructie de Groote Vink
Reconstructie de Groote Vink

De gemeenten Leiden en Voorschoten hebben op 6 oktober 2021 een overeenkomst gesloten om de verkeerveiligheid op het kruispunt Leidseweg-Haagweg-Vinkweg (De Groote Vink) te verbeteren. Dit gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van de locatie Intratuin in de gemeente Voorschoten, waar woningen komen. Op het kruispunt gebeuren veel ongevallen op de fietsoversteken. Om deze verkeerssituatie veiliger te maken, is een herinrichting van dit kruispunt als speerpuntproject benoemd in het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde Beleidsprogramma Fiets 2020-2030. Een van de denkrichtingen is om al het gemotoriseerde verkeer van en naar Voorschoten door de bestaande onderdoorgang te laten rijden, via de Griffioenlaan. Hiermee hoeven fietsers en automobilisten elkaar niet meer te kruisen. Bij de herinrichting worden ook de fietspaden in het gebied verbeterd aangelegd. 

Op maandag 19 juni 2023 heeft de gemeente Leiden een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is druk bezocht.

Donderdag 21 december 2023 ondertekenden wethouders Ashley North en Hubert Schokker de samenwerkingsovereenkomst. Daarover verscheen een nieuwsbericht met afbeeldingen van de toekomstige situatie.

Verdere informatie is te vinden op reconstructie de Groote Vink(externe link)(externe link)

5. Leidseweg Noord-deel noord en midden wordt 30 km zone

Nadat de nieuwe wijkontsluitingsweg via de Griffioenlaan is gerealiseerd, zal gekeken gaan worden naar de herinrichting van de wegdelen Leidseweg Noord, deel noord en midden. Uiteraard houden we rekening met uit te voeren rioleringswerkzaamheden (planning 2030-2035) zodat werk-met-werk gemaakt kan worden.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider M. Leering via telefoonnummer 14071 of via mleering@voorschoten.nl.