Waarom is er noodopvang in Hotel Van der Valk in Voorschoten georganiseerd?

Het kabinet besloot in juni 2022 om een nationale crisisstructuur voor asielopvang in te stellen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel doorlopend overvol was en de opvang en begeleiding van asielzoekers onder druk staat. Een van die maatregelen die het kabinet heeft genomen, is de plekken in de asielopvang die bezet worden gehouden door statushouders - asielzoekers met een vergunning voor verblijf - versneld door te zetten naar een andere locatie. De staatssecretaris heeft daarom in juni 2022 alle veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd om per veiligheidsregio te zorgen voor 225 plaatsen voor crisisnoodopvang. In onze veiligheidsregio hebben we dit verdeeld over meerdere gemeenten. Het college van de gemeente Voorschoten heeft besloten mee te werken aan dit verzoek. De gemeente is in juli met het COA overeengekomen dat er per 26 juli 2022 tot en met 26 januari 2023 120 statushouders en nareizigers worden opgevangen in Hotel Van der Valk De Gouden Leeuw.
Ondanks dat onze veiligheidsregio en vele andere veiligheidsregio’s voldoen aan haar eerste taakstelling voor het realiseren van 225 crisisnoodopvangplekken, kampte het COA in augustus 2022 nog steeds met een groot tekort aan opvangplaatsen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk maakten daarom op 26 augustus 2022 enkele bestuurlijke afspraken over de migratiedoorstroom. Onderdeel van deze bestuurlijke afspraken is dat elke veiligheidsregio - bovenop de eerder afgesproken crisisnoodopvangplaatsen - nogmaals 225 crisisnoodopvangplaatsen realiseert. Het COA heeft de gemeente Voorschoten verzocht om 80 extra opvangplekken te realiseren voor statushouders en nareizigers in de huidige noodopvanglocatie, het Van der Valk hotel De Gouden Leeuw. De gemeente heeft besloten aan dit verzoek te voldoen tot 1 februari 2023. Het COA gaf in december 2022 aan dat de druk op de opvang van vluchtelingen nog steeds ongekend hoog is, en het vinden van voldoende opvangcapaciteit erg complex is. Het sluiten van tijdelijke opvanglocaties en een verhoogde instroom en vertraagde uitstroom van vluchtelingen stelt het COA voor grote uitdagingen. Het COA heeft aangegeven dat de noodopvanglocatie in hotel Van der Valk in Voorschoten een belangrijke schakel is in het opvangproces. Om deze redenen heeft het COA het college verzocht om de noodopvanglocatie in Voorschoten onder dezelfde condities te verlengen. De gemeente heeft na een positieve bewonersbijeenkomst met omwonenden besloten om de termijn van de noodopvanglocatie te verlengen tot 1 december 2023.

Wat is het verschil tussen het begrip ‘asielzoeker’ en ‘statushouder’?

Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een 'statushouder' of 'vergunninghouder' genoemd.

Wat betekent het begrip ‘nareiziger’?

Nareizigers zijn gezinsleden van de statushouder/vergunninghouder aan wie onder speciale voorwaarden een machtiging voor voorlopig verblijf wordt verleend. Gezinshereniging is het bij elkaar brengen van een gezin.

Hoe lang stelt Hotel Van der Valk noodopvangplekken beschikbaar voor statushouders en nareizigers?

De statushouders en nareizigers worden tot 1 december 2023 opgevangen in Hotel Van der Valk.

Blijven deze statushouders en nareizigers in de gemeente Voorschoten?

Nee, de statushouders en nareizigers zijn aan een andere gemeente gekoppeld voor een permanente woning. Zodra een andere gemeente een woning beschikbaar heeft zullen zij daarheen gaan. Op het moment dat er sprake is van uitstroom en er plekken vrijkomen, regelt het COA de instroom van nieuwe bewoners. De statushouders en nareizigers blijven niet permanent in Voorschoten.

Waarom is er gekozen voor opvang in Voorschoten en niet in een andere gemeente?

In onder andere de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Oegstgeest, Nieuwkoop en Katwijk worden asielzoekers, statushouders en/of nareizigers opgevangen. In onze veiligheidsregio delen we de verantwoordelijkheid.

Welke samenstelling heeft de groep statushouders en nareizigers?

Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de statushouders en nareizigers voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Instroom is daarbij bepalend.

Hoe is de begeleiding en beveiliging geregeld?

Het COA garandeert 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding, aanwezigheid van beveiligers en bedrijfshulpverleners op de opvanglocatie. In de avond/nacht is voor calamiteiten de bereikbaarheidsdienst van het COA bereikbaar. De gemeente en het COA hebben periodiek overleg. De burgemeester heeft de bevoegdheid om bij ernstige overlast de overlastgevende bewoner van de locatie een gebiedsverbod op te leggen, waardoor deze niet meer welkom is in Voorschoten.

Wie is er verantwoordelijk van de kosten van deze noodopvangplekken?

Het COA is verantwoordelijk voor de kosten van de noodopvangplekken.

Hoeveel statushouders en nareizigers worden er opgevangen in Hotel Van der Valk?

Hotel Van der Valk heeft vanaf juli 2022 60, en vanaf oktober 2022 100 tweepersoonskamers beschikbaar gesteld voor de noodopvang.

Kan ik mij aanmelden om de statushouders en nareizigers wegwijs te maken in Nederland en in Voorschoten?

Zodra het COA behoefte heeft aan vrijwilligers maken zij dit kenbaar bij de gemeente en maatschappelijke organisaties zoals Voorschoten voor Elkaar en VluchtelingenWerk. Het COA kan voorwaarden stellen aan vrijwilligers, zoals het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag. Inwoners die zich als vrijwilliger willen inzetten kunnen zich aanmelden bij Vrijwilligvoorschoten(externe link)(externe link), of VluchtelingenWerk(externe link)(externe link). Vermeld bij uw aanmelding dat u vrijwilliger wilt worden in Voorschoten bij de opvanglocatie.
Inwoners kunnen zich ook aanmelden als taalmaatje, via het Taalhuis in de bibliotheek. Bel hiervoor met 071-5615678, stuur een mail naar taal@obvw.nl, of vul het online aanmeldingsformulier in op de site van het Taalhuis(externe link)(externe link).

Waar kan ik overlast melden?

Als u overlast ervaart kunt u dat per email of telefonisch melden aan het COA via FMMZVoorschotenNO@coa.nl of het telefoonnummer 06-21863192.

Waar kan ik terecht met overige vragen?

U kunt per email of telefonisch contact opnemen met de gemeente via gemeente@voorschoten.nl of het telefoonnummer 14071