Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Wat is het?

Nieuwe subsidieregeling Voorschoten

Voorschoten heeft in juni 2024 de Algemene Subsidieregeling Voorschoten 2024 vastgesteld. Deze subsidieregeling geeft een overzicht van de wijze waarop het college de subsidies wil verdelen. Aanvragers (maatschappelijke organisaties) vinden hier de activiteiten, voorwaarden en subsidiecriteria waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. De subsidies worden ingezet ter uitvoering van gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in de Maatschappelijke Agenda, het coalitieakkoord en beleidsnota´s. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dragen de gesubsidieerde activiteiten altijd bij aan de realisatie van maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen.

De kaders voor deze subsidieregeling zijn door de gemeenteraad op 25 mei 2023 vastgesteld in het Kader Subsidiebeleid 2024 - 2027 en de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019 en vervolgens uitgewerkt door het college. De subsidieverordening bevat procedurele voorschriften die van toepassing zijn op de subsidieverlening en is voor aanvragers van subsidie ook relevant.

Promotie en kernwaarden van Voorschoten
Er komt een aanvullende mogelijkheid om subsidie aan te vragen op grond van uitgangspunten afgeleid van de economische agenda. Voor het subsidiejaar 2024 wordt naar verwachting hiervoor een nadere regeling opgesteld inclusief subsidieplafond. Deze regeling wordt formeel gepubliceerd. Heeft u vragen of opmerkingen over deze mogelijkheid, neem dan contact op met Team subsidies via subsidies@voorschoten.nl.

Wat is subsidie?

Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage. De gemeente verstrekt subsidie aan organisaties die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen. Voorbeelden van deze doelen zijn: ‘kinderen groeien gezond en veilig op’ en ‘er is een divers kunst en cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers’. Ook moeten de activiteiten voornamelijk gericht zijn op de inwoners van Voorschoten. 
In de Algemene Subsidieregeling Voorschoten 2024 leest u welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke voorwaarden daarbij gelden.
In de Algemene Subsidieverordening Voorschoten 2019 leest u de juridische uitgangspunten voor zowel de gemeente als de aanvrager. 

Deze organisaties ontvingen subsidie in 2022

In dit overzicht staan de organisaties die in 2022 subsidie kregen van de gemeente Voorschoten op basis van het Subsidieplan 2020-2023. Dit overzicht is ook opgenomen in bijlage 3 van de financiële jaarstukken over 2022.

Hoe werkt het?

 • In de periode van 1 juli tot en met 15 september kunt u een subsidieaanvraag indienen.
 • Na het aanklikken van een formulier onder Direct online regelen, kan gestart worden met het aanvragen van de subsidie.
 • Hierbij wordt de aanvrager stapsgewijs meegenomen door een aantal vragen, die voldoende informatie moeten verschaffen voor de aanvraag.
 • Belangrijk is dat u, naast het beantwoorden van de vragen, ook een aantal documenten kunt uploaden; zie hiervoor onder het tabje Wat heb ik nodig?

Wat moet ik doen?

 • Met een aantal korte vragen verwijzen wij u naar het juiste formulier;
 • U doorloopt de digitale vragenlijst;
 • U voegt de gevraagde documenten bij;

Wat heb ik nodig?

Tijdens de aanvraag moet u verschillende gegevens invullen en een aantal documenten bijvoegen. Welke dit zijn, hangt af waarvoor u subsidie aanvraagt en de hoogte van het bedrag. Ons advies is om de aanvraag in te laten vullen door de contactpersoon van de organisatie.

Onderstaand treft u een voorbeeld aan van de vragen die u tegenkomt bij het invullen van de digitale subsidieaanvraag. Op basis van uw antwoorden kan worden beoordeeld of u voldoet aan de voorwaarden om subsidie aan te vragen. De officiële omschrijving van de voorwaarden vindt u terug in de Algemene Subsidieregeling Voorschoten 2024 en de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019.

Algemene gegevens van de organisatie en contactpersoon

 • Contactgegevens van de organisatie en – als dit niet het adres is waar de beschikking naar toe moet worden verzonden – een adres voor de beschikking
 • Contactgegevens van de aanvrager en – als dit niet de contactpersoon is – ook de gegevens van de contactpersoon
 • Inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (te vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel of hun website)
 • Bankgegevens

Informatie over de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt en de onderbouwing daarvan

Bij iedere aanvraag:

 • Beschrijving doelen, resultaten en hoe de activiteiten daaraan bijdragen
 • Begroting en dekkingsplan
 • Periode en bedrag

Bij aanvragen vanaf € 50.000,01:

 • Overzicht van de bestuurssamenstelling
 • Stand van de egalisatiereserve met toelichting daarop

Bij organisaties die in 2024 geen subsidie ontvangen daarnaast ook:

 • Afschrift van de oprichtingsakte of meest actuele versie van de statuten
 • De laatste opgemaakte jaarrekening

Algemene voorwaarden bij uw aanvraag
Om een aanvraag te kunnen doen moet u minimaal voldoen aan de algemene voorwaarden. Denk hierbij aan vragen over samenwerking, inzet van vrijwilligers, toegankelijkheid en inclusie.

Specifieke voorwaarden bij het thema waar uw activiteit aan bijdraagt
Per thema gelden specifieke voorwaarden en uitgangspunten. In het formulier wordt hiervan een overzicht gegeven en wordt gevraagd of uw organisatie aan de genoemde uitgangspunten en voorwaarden voldoet.

Wat gebeurt er daarna?

 • U ontvangt een bevestiging van ontvangst en u kunt een kopie van uw aanvraag downloaden.
 • Team subsidies kijkt of de aanvraag compleet is en vraagt u om extra informatie als dat nodig is.
 • Een beleidsmedewerker beoordeelt of uw aanvraag inhoudelijk duidelijk en compleet is; 
  voldoet aan de eisen zoals die in het subsidieplan en de verordening staan; en past binnen het beschikbare budget (in combinatie met alle andere aanvragen).
 • In december ontvangt u het besluit van de gemeente. Dat is nadat de gemeenteraad de begroting, inclusief het totaal beschikbare subsidiebudget, heeft vastgesteld.

Wanneer krijg ik het besluit van de gemeente?

 • U ontvangt in december het besluit van de gemeente. Dat is nadat de gemeenteraad de begroting, inclusief het totaal beschikbare subsidiebudget, heeft vastgesteld.

Tip! 

 • Ons advies is om de aanvraag in te laten vullen door de contactpersoon van de organisatie.
 • Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, van de gemeente of een medebestuurslid, dan bieden de digitale overlegplatforms mogelijkheden. U kunt dan met de functie ‘scherm delen’ gezamenlijk de aanvraag invullen.

Wat kost het?

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

In de periode van 1 juli tot en met 15 september kunt u een aanvraag indienen voor een structurele subsidie. Houdt rekening met het volgende:

 • U doet de aanvraag digitaal. 

Heeft u vragen? Voor technische en administratieve vragen kunt u terecht bij Team Subsidies, bereikbaar via subsidies@voorschoten.nl

Voor beleidsinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw vaste beleidsmedewerker. Weet u niet wie dat is? Vraag het aan Team Subsidies.

DigiDVS-1196-1 Subsidie aanvraagformulier met DigiD

eHerkenningVS-1196-2 Subsidie aanvraagformulier met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?