Wat is het?

Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage. De gemeente verstrekt subsidie aan organisaties die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen. Voorbeelden van deze doelen zijn: ‘kinderen groeien gezond en veilig op’ en ‘er is een divers kunst en cultuur aanbod voor bewoners en bezoekers’. Ook moeten de activiteiten voornamelijk gericht zijn op de inwoners van Voorschoten.

In de samenvatting van het Subsidieplan Voorschoten 2020-2023 leest u welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

In de Algemene Subsidieverordening Voorschoten(externe link) leest u de juridische uitgangspunten voor zowel de gemeente als de aanvrager. 

Hoe werkt het?

 • Na het aanklikken van een formulier onder Direct online regelen, kan gestart worden met het aanvragen van de subsidie.
 • Hierbij wordt de aanvrager stapsgewijs meegenomen door een aantal vragen, die voldoende informatie moeten verschaffen voor de aanvraag.
 • Belangrijk is dat u, naast het beantwoorden van de vragen, ook een aantal documenten kunt uploaden; zie hiervoor onder het tabje Wat heb ik nodig?

Wat moet ik doen?

 • Met een aantal korte vragen verwijzen wij u naar het juiste formulier;
 • U doorloopt de digitale vragenlijst;
 • U voegt de gevraagde documenten bij;

Wat gebeurt er daarna?

 • U ontvangt een bevestiging van ontvangst en u kunt een kopie van uw aanvraag downloaden;
 • Team subsidies kijkt of de aanvraag compleet is en vraagt u om extra informatie als dat nodig is;
 • Een beleidsmedewerker beoordeelt of uw aanvraag inhoudelijk duidelijk en compleet is; voldoet aan de eisen zoals die in het subsidieplan en de verordening staan; en past binnen het beschikbare budget (in combinatie met alle andere aanvragen)
 • In december ontvangt u het besluit van de gemeente. Dat is nadat de gemeenteraad de begroting , inclusief het totaal beschikbare subsidiebudget, heeft vastgesteld.

Wanneer krijg ik het besluit van de gemeente?

 • U ontvangt in december het besluit van de gemeente. Dat is nadat de gemeenteraad de begroting , inclusief het totaal beschikbare subsidiebudget, heeft vastgesteld.

Tip! Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, van de gemeente of een mede bestuurslid, dan bieden de digitale overlegplatforms mogelijkheden. U kunt dan met de functie ‘scherm delen’ gezamenlijk de aanvraag invullen.

Wat heb ik nodig?

Tijdens de aanvraag moet u een aantal documenten bijvoegen. Welke dit zijn, hangt af van het type subsidie en de hoogte van het bedrag dat u aanvraagt.

Structurele subsidie tot en met € 5.000:

 1. Een projectplan met daarin
  • Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de doelstelling(en) en resultaten die u met de activiteit(en) nastreeft;
  • Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten.
 2. Een begroting. Oftewel een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Structurele subsidie van € 5.000,01 tot en met € 50.000:

 1. Een projectplan met daarin
  • Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de doelstelling(en) en resultaten die u met de activiteit(en) nastreeft;
  • Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten.
 1. Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
 2. Een overzicht van de samenstelling van het bestuur.

Structurele subsidie vanaf 50.000,01:

 1. Een projectplan met daarin
  • Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van de doelstelling(en) en resultaten die u met de activiteit(en) nastreeft;
  • Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten.
 2. Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.
 3. Een overzicht van de samenstelling van het bestuur.
 4. De stand van de algemene of egalisatiereserve of andere voorziening(en) op het moment van de aanvraag

Ontvangt u op dit moment geen subsidie dan vragen wij ook om:

 • De laatst opgemaakte jaarrekening of de balans van de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, als deze documenten ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.
 • Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de meest actuele versie van de statuten.

Indien u als stichting of organisatie de aanvraag doet, voeg dan de volgende bijlages ook toe:

 1. Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de meest actuele versie van de statuten.

Wat kost het?

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl(externe link).

In de periode van 1 juli tot en met 15 september kunt u een aanvraag indienen voor een structurele subsidie. Houdt rekening met het volgende:

 • U doet de aanvraag digitaal.

Heeft u vragen? Voor technische en administratieve vragen kunt u terecht bij Team Subsidies, bereikbaar via subsidies@voorschoten.nl

Voor beleidsinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw vaste beleidsmedewerker. Weet u niet wie dat is? Vraag het aan Team Subsidies.

Heeft deze informatie u geholpen?