Structuurvisie Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken” vastgesteld

Op 9 maart heeft de gemeenteraad de zienswijzennota en de structuurvisie Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken” vastgesteld. In deze nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Voorschoten geschetst.

Vanaf 2015 is er met de hulp van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gewerkt aan een nieuwe structuurvisie voor Voorschoten. In diverse bijeenkomsten, bezoeken en schriftelijke consultaties hebben we samen gewerkt aan een gedeelde en gedragen ruimtelijke visie op hoofdlijnen voor Voorschoten. Na een koersdocument met daarin  eerste uitgangspunten voor de visie is een vertaling gemaakt in de ontwerp structuurvisie met de titel “Groen, veilig en betrokken”.

De ontwerp Structuurvisie Voorschoten heeft in 2016 ter inzage gelegen. Er zijn twaalf zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat en voorzien van een reactie in de zienswijzennota. Waar daartoe aanleiding was, is de ontwerp structuurvisie Voorschoten op dit betreffende onderdeel aangepast.

Op 9 maart heeft de gemeenteraad de zienswijzennota en de structuurvisie vastgesteld.

De vastgestelde structuurvisie Voorschoten 2025 is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over de structuurvisie stuur dan een e-mail naar gemeente@voorschoten.nl of bel met het algemene telefoonnummer 14071.

Voortraject

Van 6 oktober tot 16 november 2016 heeft de ontwerp structuurvisie Voorschoten ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn twaalf reacties en zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord en naar aanleiding van de zienswijzen is de ontwerp structuurvisie aangepast.

De nota van zienswijzen en aangepaste ontwerp structuurvisie zijn besproken in de commissievergadering van 16 februari 2017. De wijzigingen in de ontwerpstructuurvisie n.a.v. de zienswijzen zijn in de tekst in blauw weergegeven.