Voorschotenaren hebben eind januari 2021 meegedacht over hoe ons dorp het beste over kan stappen op duurzame energiebronnen. Zo kunnen we de CO2 uitstoot verkleinen en daarmee de opwarming van de aarde voorkomen. De gemeente vroeg naar deze meningen en ideeën om in te brengen vanuit de inwoners van Voorschoten bij de opstellers van de Regionale Energie Strategie (RES) Holland Rijnland. Ook is deze informatie doorgegeven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Via het duurzaamheidskatern in de Voorschotense Krant, Facebook, de website en andere kanalen zijn inwoners uitgenodigd voor een digitale inloopavond energietransitie.Tweeëntwintig Voorschotenaren hebben deze avond meegedacht over hoe Voorschoten het beste energieneutraal kan worden. Doel van de avond was meningen en ideeën op te halen van inwoners om in te brengen in de RES Holland-Rijnland.
Er is in groepen gesproken over de thema’s opwekken van energie, duurzaam verkeer & vervoer en duurzame warmte. De betrokkenheid bij het onderwerp van de deelnemers was zeer groot en positief. De inbreng varieerde van concrete stappen die op korte termijn mogelijk zijn tot onderbouwing van de onhaalbaarheid van de doelen van RES Holland Rijnland.

Er is gesproken in 3 groepen. Het verloop van de gesprekken verschilde. Er is gesproken naar aanleiding van een aantal stellingen.

Thema: duurzame energie-opwekking

Het is goed mogelijk om 80% van de energiebehoefte van Voorschoten op te wekken in eigen gemeente.

Reacties:

 • Voor de totale energiebehoefte bestaande uit stroom en gas dan is 80% volstrekt onhaalbaar. (alle groepen)
 • Voor de behoefte aan stroom is 80% ook niet haalbaar maar kunnen we in de buurt komen. (alle groepen) Hierover duidelijk zijn naar Holland Rijnland.
 • 80% van de energiebehoefte zelf produceren gaat ten koste van de leefbaarheid/woonkwaliteit in het dorp. Er zouden groene locaties moeten worden opgegeven voor windturbines en/of zonneparken.
 • 80% is alleen haalbaar bekeken over de lange periode (jaar), niet op een willekeurig moment. In de avond is stroom nodig, maar is er geen zon en andersom. In de zomer vindt dan levering  en in de winter onttrekking aan het net plaats.
 • De ambities moeten wel hoog worden gehouden.
 • 80% is voor regio mogelijk haalbaar maar voor Voorschoten niet.
 • Er moet meer vanuit een landelijke aanpak komen.
 • Zonnepanelen op daken is de meest haalbare oplossing.
 • Om te voldoen aan de stroombehoefte van het particulier gebruik zou elk woning 12 zonnepanelen moeten hebben.
 • Zon op Voorschoten is al een jaar op zoek naar een groot dak om te voorzien van zonnepanelen. Dat heeft (nog) geen dak opgeleverd. De daken zijn er niet of de eigenaar wil niet meewerken, vanwege onzekerheden: brandgevaar, belasting en risico’s.
 • Le Grand Car Collection heeft een groot dak (ca. 1750 m2) beschikbaar, maar eigenaar blijft twijfelen. Mogelijk kan de gemeente daarin iets betekenen, bijvoorbeeld samen de risico’s en opbrengsten in beeld brengen.
 • Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol in transitie spelen met panelen op daken.
 • Feiten en mogelijkheden moeten door de gemeente meer in beeld worden gebracht.
 • We moeten sterk inzetten op energiebesparing. Gemeente kan daar meer aandacht aan besteden. Energiecoaches spelen daarin een rol. Duurzaamheidsvouchers zijn een goede ondersteuning. Meer inzet is nodig en mogelijk.
 • Zonnepanelen op particuliere daken is in Voorschoten een essentieel element van de energiestrategie. Gemeente moet meer aandacht, interesse en draagvlak hiervoor creëren.
  • Voorlichting en communicatie
  • Professionals inzetten om de ‘vage’ bezwaren weg te nemen
  • Voorbeeldfunctie met eigen gebouwen
  • Vergunningen
  • Ondersteuning van maatschappelijke (burger) initiatieven
  • Gemeente kan optreden als onafhankelijk adviseur. Particulieren krijgen nu aanbiedingen voor zonnepanelen door commerciële partijen. Zij hebben belangen. Klopt de informatie wel.
 • Ondersteun innovatie (voorbeeld twee voorschotenaren werken aan waterstofoplossingen).
 • Wat betekent het duurzaam opwekken van warmte voor mij (als bewoner).
 • Verdwijnen van salderingsregeling en subsidie voor particulieren maakt investeren in zonnepanelen minder aantrekkelijk.
 • Kernenergie is een oplossing. Een oplossing voor een veel grotere regio. (Ingebracht door één persoon, die zich realiseerde dat de haalbaarheid gering is.)

Thema: duurzame mobiliteit

Stelling 1: Gewone parkeerplaatsen moeten omgezet worden naar laadplaatsen om de overstap naar elektrisch rijden makkelijker te maken.

Stelling 2: Elektrische deelauto’s op meerdere plaatsen in elke wijk vraagt minder parkeerplekken en stimuleert elektrisch rijden.

Reacties:

 • Zorgen over capaciteit elektriciteitsnet.
 • Erg weinig laadpalen in Noord Hofland.
 • Bestudeer mogelijkheden laadplaatsen bij plaatsen waar veel auto’s parkeren (bijv. zwembad ’t Wedde).
 • Voorkom laadpaalklevers.
 • Deelauto’s, ja natuurlijk.
 • Opladen op eigen oprit met huisaansluiting heeft beperkingen (50 uur laadtijd).
 • Verzoek eis maximum loopafstand van 250 meter los te laten.
 • Zoek naar een juiste balans in toename laadplaatsen en vermindering reguliere parkeerplaatsen.
 • Elektrische auto’s vrijstellen van betaald parkeren.
 • Gebruik de kracht van geleidelijkheid in het stimuleren van de elektrificeren van het wagenpark.
 • Gereserveerde parkeerplaatsen dienen ook als signaal.
 • Neem laadpalen mee in nieuwe ontwikkelingen.
 • Deelauto’s een ontwikkeling die gestimuleerd moet worden.
 • Duurzaam vervoer betekent ook toenemende aandacht voor ruimte verschillende snelheden. op fiets- en wandelpaden. Nu met de corona-crisis is goed zichtbaar dat veel paden eigenlijk te smal zijn.

Meer informatie: