Eén wet voor onze leefomgeving

In de Omgevingswet staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt minder ingewikkeld. Daaronder vallen in ieder geval: het gebruik van de ruimte, wonen, openbare voorzieningen, milieu, natuur en water. Het gaat dan bijvoorbeeld over waar er gebouwd mag worden, waar er natuur moet blijven of op welke plaats een winkel of bedrijf mag komen. In de Omgevingswet staat dat de gemeente daar keuzes over moet maken.

Daarbij staan vier doelen centraal.

 • Snellere en betere besluitvorming;
 • Ruimte voor maatwerk;
 • De leefomgeving centraal; en
 • Regels zijn inzichtelijk en op elkaar afgestemd.

Gemeente Voorschoten krijgt zelf de mogelijkheid om invulling te geven aan deze doelen. De gemeente doet dat met:

 • Een omgevingsvisie over de toekomst van de gemeente;
 • Een omgevingsplan met regels over de fysieke leefomgeving;
 • Het afgeven van omgevingsvergunningen.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie beschrijft de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving van Voorschoten voor de lange termijn. De visie beantwoordt de vraag: Wat voor dorp wil Voorschoten in de toekomst zijn en hoe kunnen we die toekomst samen bereiken?

In de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt:

 • Wat kwaliteiten van de leefomgeving in Voorschoten zijn;
 • Hoe voorgenomen ontwikkeling, gebruik en beheer bijdragen aan behoud en versterking van die kwaliteiten;
 • Welk (integraal) beleid wordt gevoerd om de gestelde ambities en doelen te bereiken.

De Omgevingsvisie raakt hiermee aan uiteenlopende sectoren zoals woningbouw, economie, milieu, natuur, mobiliteit, cultu­reel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, land­schap etcetera.

Een goede betrokkenheid van alle belanghebbenden (zoals inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, medeoverheden) is een belangrijke succesfactor voor een gedragen Omgevingsvisie. De totstandkoming vraagt daarom een zorgvuldig participatieproces.

De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Voorschoten vast. Begin 2024 starten we met het opstellen van de Omgevingsvisie Voorschoten.

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft één omgevingsplan onder de Omgevingswet.

 • In het Omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het omgevingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
 • Iedereen moet zich aan het Omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Voorschoten mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Bekijk dan het Omgevingsplan op Regels op de kaart.

Omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning krijgt u toestemming voor een project. Dat kan een klein project zijn zoals het bouwen van een dakopbouw of het kappen van een boom. Het kan ook groter zijn, zoals het slopen en herbouwen van je woning of het bouwen van een bedrijfspand.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft?
Bekijk dan de vergunningchecker van het Omgevingsloket.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op met ons via bouwen@voorschoten.nl.

Betrek uw buren en omgeving

Als u plannen maakt, is het verstandig en in sommige gevallen zelfs verplicht omwonenden en bedrijven daarbij te betrekken. Het is daarom verstandig om van tevoren uw plannen te bespreken met de mensen uit de omgeving. Dat noemen we participatie.

Bekijk de leidraad voor participatie      

Om u daarbij te helpen, hebben wij een Leidraad participatie. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

Omgevingsloket

Hierin vindt u alle regels over de fysieke leefomgeving in Voorschoten. In dit loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft en deze ook direct aanvragen.

Het Omgevingsloket bestaat uit drie onderdelen

 1. Vergunningencheck: u kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen voor uw project.
 2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
 3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels er gelden op de gekozen locatie in de gemeente Voorschoten.

Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Bouwen onder kwaliteitsborging

Gaat u bouwen? In sommige gevallen moet u naast een vergunning ook een bouwmelding doen. Dit kunt u te weten komen via het Omgevingsloket.

Als u een bouwmelding moet doen dan heeft u een kwaliteitsborger nodig. Een kwaliteitsborger beoordeelt of uw bouwwerk voldoet aan deze technische eisen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Meer informatie kunt u vinden op de website van Informatiepunt Leefomgeving. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons via bouwen@voorschoten.nl.