Een evenwichtige verhouding in het woningaanbod voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Dat wordt geregeld met de nieuwe ‘Doelgroepenverordening Voorschoten 2020’, die het college van burgemeester en Wethouders van Voorschoten binnenkort aan de raad voorlegt. De verordening is een van de instrumenten die de gemeente inzet om voldoende woningen te realiseren voor elke generatie en elke portemonnee.

De gemeente Voorschoten wil dat er meer sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen in Voorschoten gebouwd worden. De Doelgroepenverordening Voorschoten 2020 zorgt ervoor dat voortaan in de bestemmingsplannen wordt vastgelegd waar deze woningen komen en voor welke doelgroepen ze zijn. Zo kan er flexibel en gevarieerd worden gebouwd, met een gemixt aanbod per wijk. De verordening vloeit voort uit de Uitvoeringsagenda Woonvisie 2019 – 2022, die eind 2019 is opgesteld. De uitvoeringsagenda geeft aan welke concrete stappen de gemeente zet om te zorgen voor voldoende woningen in Voorschoten.

75 Sociale huurwoningen erbij

Wethouder Volkshuisvesting en woningbouw Marcel Cramwinckel: “Voorschoten moet een aantrekkelijke woongemeente blijven voor een brede groep inwoners. Verschillende groepen op de woningmarkt moeten in Voorschoten een huis kunnen vinden. Mensen met een kleinere beurs moeten ook in Voorschoten kunnen wonen. Dat geldt eveneens voor de kinderen van Voorschotenaren. Met deze verordening zorgen we ervoor dat dit geen vrijblijvende belofte is. We hebben de ambitie om 300 woningen te realiseren waarvan ten minste 75 sociaal, te starten in deze collegeperiode. Zo zorgen we ervoor dat Voorschoten een dorp blijft waar alle generaties kunnen wonen.”

Behandeling in commissie en raad

De Doelgroepenverordening Voorschoten 2020 komt aan de orde in de Commissie Wonen, Ruimte en Groen op 19 november en staat op de agenda van de gemeenteraad van 10 december. Na vaststelling door de raad treedt de verordening in werking. Het college van burgemeester en wethouders werkt de verordening vervolgens verder uit in beleidsregels. Hiermee wordt praktisch invulling gegeven aan de verordening. De gemeente hecht belang aan participatie in dit verdere traject. Zo worden de Kerngroep Wonen en Bouwen (voorheen Regiegroep Wonen) en andere belanghebbenden, zoals projectontwikkelaars, betrokken bij het opstellen van de beleidsregels.