Wat is het?

Als gevolg van een besluit van de gemeente kunt u schade ervaren. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een (financiële) compensatie aanvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Nadeelcompensatie kunt u aanvragen voor alle mogelijke schade die hoort bij een besluit van de overheid en in dit geval uw gemeente. 

Bijvoorbeeld:

 • uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak;
 • uw onderneming heeft minder inkomsten of verlies van winst door het plan. Dit noemen we inkomensderving;
 • verlies van (huur)inkomsten;
 • extra kosten voor het moeten omrijden bij een wegafsluiting;
 • overlast bij bouwwerkzaamheden.

Compensatie schade

Om in aanmerking te komen voor een nadeelcompensatie zijn een aantal zaken van belang:

 • de schade moet het gevolg zijn van het handelen van de gemeente;
 • de schade gaat uit boven het normale maatschappelijke risico, en
 • treft u, in vergelijking met anderen, onevenredig zwaar.

Let op: u moet de vergoeding binnen 5 jaar aanvragen, nadat u bekend bent geworden met de schade en het feit dat u weet dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. 

Valt uw schade onder de Omgevingswet?

Heeft uw schade specifiek te maken met handelingen van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving? Dan valt uw nadeelcompensatieaanvraag ook onder de regels van de Omgevingswet.

Voor de fysieke leefomgeving heeft de wetgever specifieke regels opgenomen voor nadeelcompensatie. Kortweg komt het erop neer dat de gemeente bij het vaststellen, verlenen, stellen, treffen, wijzigen of intrekken van besluiten, regels, beschrijvingen, voorschriften, toestemming, vergunnen of weigeren tot vergunnen en andere specifieke situaties ten aanzien van de fysieke leefomgeving ook schade veroorzaken. Dit gaat om specifieke in de Omgevingswet beschreven situaties.

Als uw aanvraag hieronder valt, zal de beoordeling van uw aanvraag de Omgevingswet aanhalen. U kunt hiervoor hetzelfde formulier hieronder invullen.

Wat moet ik doen?

 • waarom u een compensatie vraagt (welke gebeurtenis heeft de schade veroorzaakt?);
 • een omschrijving van de schade;
 • het schadebedrag en een specificatie daarvan, voor zover mogelijk
 • hoeveel vergoeding u wilt (compensatie);
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
 • uw bankrekeningnummer;
 • als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting;
 • als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.

Hoe lang duurt het? 

 • De procedure voor nadeelcompensatie duurt 8 weken tot 6 maanden naar aanleiding van de complexiteit van de beoordeling;
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Wat kost het? 

Indienen van nadeelcompensatie kost € 500,00

Direct online regelen 

VS-1105 Aanvraagformulier nadeelcompensatie

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

DigiD linkVS-1105-1 Aanvraagformulier nadeelcompensatie met DigiD 

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

eHerkenning linkVS-1105-2 Aanvraagformulier nadeelcompensatie met eHerkenning

Check Ideal en uw bank of deze beschikbaar zijn voor online betaling https://beschikbaarheid.ideal.nl/

Heeft deze informatie u geholpen?