Wat is het?

Een aanvraag voor een subsidie monumenten op basis van de subsidieregeling monumenten kan gedurende het hele jaar worden ingediend.

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Eerst het aanvraagformulier subsidie monumenten uitprinten en invullen en scannen tot een digitaal document. Bij uw aanvraag vragen wij dit ingevulde digitale document als bijlage.

Wat moet ik doen?

  • Het is goed om voorafgaand aan het indienen de Subsidieregeling monumenten Voorschoten te lezen;
  • Daarnaast is het van belang de Leidraad Subsidiabele instandhoudingskosten van de Rijksoverheid goed te bestuderen, omdat hier relatie mee wordt gelegd. Deze Leidraad is onder andere te vinden onder: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032075/2019-01-05
  • Het aanvraagformulier monumenten uitprinten, invullen en scannen tot digitaal document zodat u deze kunt bijvoegen in het online formulier.
  • Het formulier bestaat uit ongeveer aantal korte vragen, waarin stapsgewijs vragen aan u worden gesteld over de aan te vragen subsidie.
  • Dit formulier zal na 15 minuten inactiviteit van voor af aan beginnen. Zorg daarom dat u alle informatie digitaal gereed heeft.

Hoe werkt het?

Denkt u erover om subsidie aan te vragen en is het niet helemaal duidelijk wat u moet doen? U kunt een afspraak maken via subsidies@voorschoten.nl of bel 14071.

Bezwaar maken

Wat heb ik nodig?

Eventueel toe te voegen bijlagen:

  • Offerte voor het opstellen van een inspectierapport, duurzaamheidsrapport of herbestemmingsrapport (en zo nodig aanvullende documenten en met beschrijving of onderbouwing);
  • Inspectierapport, waaruit blijkt
  • Actuele overzicht- en detailfoto’s, die een duidelijke indruk geven van het monument en zijn gebreken toe (als deze niet al voldoende zijn verwerkt in het inspectierapport)
  • Een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten waarbij bij voorkeur aansluiting gezocht is bij de Leidraad instandhouding subsidiabele instandhoudingskosten. De Leidraad is gebaseerd op de zelfde codering als de STABU.
  • Een gespecificeerde begroting van de kosten, waarbij bij voorkeur eveneens aansluiting gezocht is bij de Leidraad instandhouding subsidiabele instandhoudingskosten. De Leidraad is gebaseerd op de zelfde codering als de STABU.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

DigiD linkVS-1233-1 Subsidie monument met DigiD

eHerkenning linkVS-1233-2 Subsidie monument eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?