Bronnen voor een warmtenet

Wanneer er in de toekomst gekozen wordt voor een warmtenet, kan de warmte van verschillende bronnen komen. Het liefst willen we dat de warmte van een duurzame bron komt. Er wordt op dit moment onderzocht welke bronnen er in de toekomst mogelijk zijn voor Voorschoten. Het is belangrijk dat de bronnen voldoende warmte kunnen afgeven, niet te duur zijn en betrouwbaar zijn. Het is nu nog niet duidelijk welke bronnen uiteindelijk mogelijk en wenselijk zijn. Hieronder wordt een aantal mogelijke bronnen verder uitgelegd.

Aquathermie

Aquathermie is het verwarmen van gebouwen door het gebruik van warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De warmte uit het water wordt opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp. Dat kan centraal met een collectieve warmtepomp, of met een warmtepomp per gebouw. De warmte wordt via een warmtenet bij de huizen gebracht. De techniek om aquathermie te gebruiken om huizen te verwarmen is nog volop in ontwikkeling. Aquathermie is vooral bruikbaar in nieuwbouwwijken, omdat de woningen dan sowieso goed geïsoleerd zijn. Deze bron is dus wellicht niet in elke buurt in Voorschoten mogelijk. In Voorschoten zou aquathermie kunnen worden opgewekt in Vlietland.

Geothermie

Geothermie wordt ook wel 'aardwarmte' genoemd. De warmte wordt gehaald uit de grond. Op 500 meter diepte bevindt zich warm zout water. Dit wordt opgepompt. Daarna wordt de warmte hieruit gehaald. Na gebruik wordt het afgekoelde water weer teruggepompt in de grond en warmt het weer op. Zo ontstaat er een constante stroom. Voor geothermie zijn twee putten nodig: één om het warme water op te pompen en één om het koele water terug te pompen. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar het gebruik van geothermie en waar in Voorschoten geothermie een oplossing kan zijn.

WarmtelinQ

In de haven van Rotterdam is veel restwarmte beschikbaar. Restwarmte is warmte die over is en niet meer door de bedrijven in de haven wordt gebruikt. Gasunie is bezig met de aanleg van een warmtenet, Warmtelinq, waarmee Zuid-Hollandse huizen en gebouwen kunnen worden verwarmd. Op dit moment onderzoeken we gezamenlijk als Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) of we deze restwarmte ook kunnen en willen benutten en welke andere warmtebronnen er zijn die we erop kunnen aansluiten. Warmtelinq zou dan ook naar Leiden worden doorgetrokken. Het maken van een plan hiervoor en het uitwerken daarvan vraagt nog veel tijd. Naar verwachting kan het nog vijf jaar duren voor er een warmteleiding ligt.

Zonthermie

Bij zonthermie worden zonnecollectoren geplaatst. Deze zonnecollectoren vangen zonlicht op, dat wordt omgezet in warmte. De zonnecollectoren kunnen op eigen daken worden geplaatst, waardoor u zelf met zonthermie aan de slag kunt. Maar de zonnecollectoren kunnen ook dienen als bron voor een warmtenet. In de zomer is er meer zon dan in de winter. Om zonthermie het hele jaar te kunnen gebruiken voor het verwarmen van gebouwen, wordt de warmte opgeslagen in de buurt. Zonthermie wordt nu nog weinig toegepast.

Lokale restwarmte

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij bedrijven die iets produceren en die die warmte niet meer kunnen gebruiken. Er zijn in Voorschoten enkele bedrijven die misschien restwarmte kunnen leveren aan gebouwen in de buurt. Dit zijn bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven, supermarkten of een bakkerij.

Andere warmtebronnen

Groen gas is een duurzaam en fossielvrij alternatief voor aardgas. Het wordt gemaakt uit biomassa: natuurlijk afval, zoals koeienmest, slib en gft-afval. Waterstof kan worden gemaakt met elektriciteit of met aardgas. Als er duurzame elektriciteit wordt gebruikt om waterstof te maken, noemt men dit 'groene waterstof' en is dit een duurzaam alternatief voor aardgas.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat er tot 2030 onvoldoende groen gas en waterstof beschikbaar is om aan de warmtevraag te voldoen. Ook na 2030 is het nog afwachten of er voldoende groen gas en groene waterstof zal zijn. Daarom worden deze twee mogelijkheden op dit moment niet meegenomen als opties voor Voorschoten.