Wat is het?

De gemeente moet jeugdhulp bieden aan jeugdigen en hun gezinnen die problemen hebben in het opgroeien en/of in de opvoeding.. Voor het inzetten van specialistische jeugdhulp is een indicatie van de jeugdconsulent of een verwijzing van een huisarts (via de praktijkondersteuner jeugd), een gecertificeerde instelling, jeugdarts of medisch specialist nodig.

Het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar kan zonder indicatie of verwijzing ambulante gezinsbegeleiding bieden. Als blijkt dat er specialistische hulp nodig is, dan zal Voorschoten voor Elkaar samen met u een jeugdconsulent van de gemeente inzetten.

De meest ingezette vormen van specialistische jeugdhulp zijn Jeugd-ggz en Begeleiding. Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn somberheidsklachten, faalangst, ernstig piekeren, druk gedrag, concentratieproblemen, (kenmerken van) autisme, ADHD, verslaving.

Begeleiding is er voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

Voor een uitgebreid overzicht van vormen van specialistische jeugdhulp kunt u de productencatalogus van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden raadplegen: Productencatalogus - SBJH(externe link)

Hoe werkt het?

Als u een kind heeft dat hulp nodig heeft, dan meldt u dit bij de welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar. Een jeugdprofessional van het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar kijkt samen met u naar de situatie en welke hulp u en/of uw kind nodig heeft. In bepaalde gevallen is specialistische hulp nodig. Om dit in te zetten, schakelt de jeugdprofessional samen met u een jeugdconsulent van de gemeente in.

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat hulp nodig is bij de psychische problemen van uw kind. In onze gemeente gaat dit via Voorschoten voor Elkaar. Indien er gespecialiseerde hulp nodig is, meldt Voorschoten voor Elkaar u aan bij de gemeente.
  • U geeft de hulpverlener en/of jeugdconsulent alle gegevens die nodig zijn om te  kunnen bepalen welke hulp uw kind nodig heeft.
  • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

Hoe lang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Als u een aanvraag voor jeugd-ggz gedaan hebt, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt in principe nooit langer dan 8 weken.

Crisisinterventieteam

In geval van crisis, indien er zorgen zijn over de acute veiligheid van een kind waarbij mogelijk direct hulp nodig is.

Crisisinterventieteam jeugd voor crisissituaties met jeugd/jongeren: 070-3450506 (24u/7d) Crisis Interventie Team - Jeugdbescherming west(externe link)

Melden kindermishandeling

Bel voor het melden van kindermishandeling binnen en buiten kantooruren Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000. Dit nummer is gratis.

www.veiligthuis.nl(externe link)

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl(externe link)

Jeugdstem

Heb je als jeugdige of als ouder te maken met de jeugdzorg? Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen en hoe je een klacht kunt indienen. Kijk voor meer informatie op www.jeugdstem.nl(externe link)

Voor jongeren: Wat we doen | Jeugdstem(externe link)

Voor ouders: Ouders | Jeugdstem(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?