De gemeente Voorschoten is gestart met voorbereidingen om de openbare ruimte in de straten rond winkelcentrum Hofland te verbeteren.

Aanleiding voor de verbetering is het noodzakelijke groot onderhoud aan de riolering en wegen op de volgende locaties:

  • Jan Evertsenlaan
  • Baron van Ghentlaan
  • Planciusplantsoen
  • Aert van Neslaan

Upgrade naar hedendaagse standaard

De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat het rioolstelsel is verouderd. Ook hebben de wegen te maken met verzakking en spoorvorming. Daarbij is de openbare ruimte rond winkelcentrum Hofland gedateerd. De inrichting uit de jaren tachtig heeft een upgrade nodig om weer te kunnen voldoen aan de hedendaagse standaard.

Klimaatadaptieve inrichting

De inrichting van de openbare ruimte kan worden verbeterd door bijvoorbeeld de parkeervakken te verbreden, mogelijkheden voor fietsparkeren uit te breiden en woonstraten duurzaam veilig (30 km) in te richten met bijbehorende snelheidsremmende maatregelen. Ook bestaat de wens de wijk klimaatadaptief in te richten. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Planning en communicatie

De uitvoering van het groot onderhoud rond winkelcentrum Hofland staat gepland voor het derde en vierde kwartaal van 2024. De gemeente betrekt alle omwonenden en belanghebbenden bij het ontwerpproces voor de nieuwe inrichting van de straten, met als resultaat een toekomstbestendige leefomgeving.

Bewonersbijeenkomst

Op 15 mei 2023 vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats. Op deze avond heeft de gemeente veel input ontvangen op het gebied van verkeersveiligheid (wandel- en fietsroutes naar en van school), routing, parkeren en groen. Deze informatie is inmiddels grotendeels verwerkt in een schetsplan. Het schetsplan is helaas nog niet gereed om met de omwonenden en belanghebbenden te delen. Eerst moet duidelijkheid zijn over de parkeerbehoefte rond het winkelcentrum Hofland. Dit onderzoek wordt op het moment uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden vervolgens verwerkt in het schetsplan. Daarna worden de omwonenden en belanghebbenden weer bij het ontwerpproces betrokken.

Werkgroep

Eind 2023 is de werkgroep ‘Groot onderhoud omgeving winkelcentrum Hofland’ samengesteld. De werkgroep bestaat uit verschillende bewoners uit de directe omgeving van het winkelcentrum Hofland, winkeliers, adviesbureau Dogger Infra en de gemeente Voorschoten. De werkgroep komt in de maanden januari tot en met maart meerdere keren bijeen om tot een passend en gedragen ontwerp voor de omgeving van het winkelcentrum te komen. Het uiteindelijke resultaat – voorlopig ontwerp – wordt gedeeld met alle omwonenden en belanghebbenden van het winkelcentrum Hofland. Vervolgens wordt het voorlopig ontwerp op 4 juli 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.