Laatst gewijzigd op: 30-05-2023

Herontwikkeling Segaar/Arsenaal

Ontwerp bestemmingsplan

Op 9 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk om in totaal 100 woningen te realiseren. Er komen 48 rijwoningen, 43 appartementen, 8 beneden-bovenwoningen en 1 vrijstaande woning. De nieuwe wijk wordt ontsloten via de Trompweg. Aan de Leidseweg komt alleen een route voor de hulpdiensten.

Wethouder Hans van der Elst is verheugd over het ontwerp. “Als we dit plan straks mogen realiseren, dan is Voorschoten opnieuw een prettige woonwijk rijker. De ligging aan het water is fantastisch en vooral aan de oostzijde is voorzien in groen. Met 30% sociale huurwoningen zijn we bovendien op de goede weg. Hiermee sorteren we voor op de woonvisie 2023, waarin we aangeven dat we het belangrijk vinden dat er voor iedere doelgroep voldoende betaalbare woningen zijn.”

Op het Arsenaal-terrein wordt beperkt gebouwd. Hier komen 13 van de 100 woningen. Op die manier wordt uitvoering gegeven aan het ruimtelijk kader dat de gemeenteraad eerder vaststelde.

Bekijk het ontwerp online of op papier

Van 17 mei tot en met 27 juni 2023 kan iedereen die dat wil een zienswijze kenbaar maken bij het college. Daarvoor bezoekt u www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)(externe link). Kies vervolgens 'Plannen zoeken', klik op de tab 'Plannaam of -nummer' en typ als zoekwoord 'segaar'.

Een papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentekantoor aan de Leidseweg 25 in Voorschoten. U kunt daar terecht van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Voorgeschiedenis tot 6 februari 2020

De herontwikkeling van Segaar/Arsenaal is een project met een lange voorgeschiedenis. In het raadsvoorstel is een samenvatting van het proces beschreven. Alle stukken die ten grondslag liggen aan het huidige voorstel zijn onder deze pagina beschikbaar. Het gaat hierbij onder andere om de voorgeschiedenis, verslagen, presentaties en reacties uit het participatieproces, maar ook het vervolg: het stappenplan van 29 januari 2019 en de uitwerking daarvan.

De uitwerking heeft geresulteerd in een voorlopig standpunt van het college van b&w (scenario ‘groen blijft groen’) van 23 juli 2019, de communicatie over dit voorlopig standpunt en het afwegingsdocument dat te grondslag heeft gelegen aan het raadsvoorstel dat op 6 februari 2020 aan de commissie Wonen, Ruimte en Groen is voorgelegd.

Commissievergadering februari 2020

Voorafgaand aan de commissievergadering van 6 februari 2020 hebben de gemeenteraad en het college brieven ontvangen van omwonenden en de ontwikkelaar. Op 6 februari 2020 is het raadsvoorstel voor Segaar/Arsenaal in de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG) besproken.

Na de commissiebehandeling zijn door diverse raadsfracties technische vragen gesteld over de stukken die op dit moment nog bij de raad liggen.

In de raadsvergadering van 5 maart 2020 heeft wethouder Lamers, die verantwoordelijk was voor dit dossier, haar wethouderschap neergelegd. Bij de tijdelijke herverdeling van de portefeuille van wethouder Lamers is het dossier Segaar/Arsenaal bij wethouder De Bruijn komen te liggen.

Wethouder De Bruijn is bijgepraat over dit dossier en heeft zich in de stukken verdiept. Naar aanleiding daarvan is een rondje langs alle raadfracties gemaakt.

Vanwege de discussie in de commissievergadering, alle vragen in de raad en de schriftelijke reacties van belanghebbenden en omwonenden, heeft wethouder De Bruijn besloten om het raadsvoorstel niet één op één over te nemen. Het college zoekt naar meer balans tussen alle belangen die er spelen. De wethouder zoekt ruimte om tot een oplossing te komen die voldoende gedragen wordt.

Tijdens de commissievergadering van 6 februari 2020 is al geconcludeerd dat de meeste raadsfracties meer tijd nodig hebben voor de besluitvorming. Besloten is dat het presidium (bestaande uit de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters) zich zal buigen over het voorstel van de commissie om de besluitvorming op te schuiven.

Vervolg

Gezien de discussie in de commissie, alle vragen in de raad en de schriftelijke reacties van belanghebbenden (omwonenden en ontwikkelaar) is besloten het raadsvoorstel zoals dat voorlag op 6 februari 2020 in de commissie WRG niet één op één door te zetten. Er is gezocht naar meer balans tussen alle belangen die spelen. Dit leidt tot een herijking van het voorgenomen besluit van 23 juli 2019.

De gemeenteraad en belanghebbenden zijn over deze ontwikkelingen geïnformeerd.

Bij de herijking (bijlage 4) blijft het coalitieakkoord leidend en alle informatie die in het gehele proces op tafel is gekomen blijft input voor dit voorstel. De herijking richt zich in belangrijke mate op het in beeld brengen van denkbare scenario’s en deze op basis van zo objectief mogelijke informatie met elkaar te vergelijken.

Dit heeft geresulteerd in een aangepast commissievoorstel op 19 november. Dit raadsvoorstel betreft een ‘tussenvariant’. De tussenvariant zet in op een beperkte bebouwing op Arsenaal (25% uitgeefbare grond) en daarmee ook op behoud van een overwegend deel groen.

Participatie

Op 6 september 2022 is een informatieavond voor omwonenden gehouden. De getoonde presentatie kunt u hieronder downloaden.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Els Rietmulder via telefoonnummer 
14071.