Actieplan geluid 2018-2023

In vervolg op de Geluidsbelastingkaart 2016 heeft  de gemeente Voorschoten een actieplan geluid opgesteld voor het beheersen en verminderen van de overmatige geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer. In dit actieplan staat welke maatregelen de gemeente gaat nemen in de periode 2018 – 2023 om de geluidbelasting te beheersen of te verminderen. 

Geluidsbelastingkaart 2016

In 2004 is in de Nederlandse wetgeving de Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG geïmplementeerd en van kracht geworden. Deze is later opgenomen in de Wet milieubeheer onder titel 11.2 ‘Geluidsbelastingkaarten en actieplannen’. Het doel van deze richtlijn is om de geluidsbelasting van de traditionele bronnen in beeld te brengen en via een actieplan maatregelen te overwegen voor het beheersen en verminderen van overmatige geluidsbelasting. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart wordt om de vijf jaar herhaald en is nu voor de gemeente Voorschoten uitgevoerd voor de jaren 2006, 2011 en 2016. De navolgende actieplannen worden eveneens om de vijf jaar opgesteld.

De resultaten voor het jaar 2016 zijn opgenomen in de rapportage ‘Geluidsbelastingkaarten 2016 EU-richtlijn Omgevingslawaai’. Onderaan deze pagina kunt u deze downloaden. De rapportage brengt de geluidsbelastingen in beeld die bij woningen en enkele andere geluidsgevoelige gebouwen worden waargenomen, veroorzaakt door weg- en railverkeer. Het onderzoek is inventariserend van aard en geeft geen uitgebreide analyse van de oorzaak-gevolg relatie. Wel wordt er een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de vorige geluidsbelastingkaart 2011. Om de kaarten behorende bij de rapportage goed te kunnen zien zijn deze interactief te benaderen op een speciale website www.icinity.nl(externe link). Kies voor de gemeente Voorschoten, weg- of railverkeer en de kaartsoort met resultaten.

Voor het wegverkeer laten de onderzoeksgegevens zien dat de grootste geluidsbelastingen zich voordoen langs de doorgaande weg N447 vanaf de grens met de gemeente Leidschendam-Voorburg tot aan de grens met de gemeente Leiden. Ten opzichte van het jaar 2011 is het aantal woningen met een geluidsbelasting Lden >55 dB met 10% is afgenomen. Dit komt voornamelijk door een betere modellering van een aantal parameters in het geluidsmodel. De verkeersintensiteiten en de geluidsbelasting zijn nagenoeg gelijk gebleven. Voor het railverkeer laten de onderzoeksgegevens zien dat het aantal woningen met een geluidsbelasting Lden>55 dB met circa 30% 34% is toegenomen ten opzichte van het jaar 2011. Dit komt enerzijds door een toename van het aantal railverkeersbewegingen maar anderzijds en voornamelijk door een betere modellering van een aantal parameters in het geluidsmodel.

Documenten