Wat is het?

Alleen voor het kappen en zeer drastisch snoeien van bomen die op de beschermwaardige bomenlijst staan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor bomen die niet op deze lijst staan is geen vergunning meer vereist.

De beschermwaardige bomenlijst bevat niet alleen bomen van de gemeente, maar ook bomen van particulieren. Degene die een waardevolle boom in zijn tuin heeft staan die op de beschermwaardige bomenlijst is opgenomen heeft hierover in oktober 2011 bericht ontvangen.

Let op: wilt u een omgevingsvergunning aanvragen voor een boom die op de bomenlijst voorkomt: dit kan alleen als u de eigenaar bent van de grond waar de boom zich op bevindt, of als u schriftelijk toestemming van de eigenaar heeft (machtiging bij de aanvraag voegen).

Hoe werkt het?

De gemeente kan aan het gebruik van de omgevingsvergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals:

 • Een herplantplicht. De gemeente zal ook een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.
 • Een verbod op het kappen tijdens de bezwaartermijn van zes weken. De verlening van omgevingsvergunningen wordt openbaar bekend gemaakt, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan in de beslissing op bezwaar alsnog besluiten de omgevingsvergunning niet te verlenen. Tijdens de bezwaartermijn mag een boom niet worden geveld.
 • Ter bescherming van de flora en fauna in en rond de houtopstand, kunnen in de vergunning voorwaarden worden opgenomen. Zoals een tijdelijk kapverbod gedurende de broedmaanden.

Wat moet ik doen?

Een vergunning voor het kappen van bomen (een omgevingsvergunning) vraagt u aan via Omgevingsloket online(externe link).

Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het op papier. Dient u het aanvraagformulier digitaal in dan hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl(externe link). De procedure gaat als volgt:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in.
 • U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
 • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.

Weigeringsgronden

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • de natuurwaarde van de boom
 • de landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van handhaving van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).

Aanvullende informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).

Heeft deze informatie u geholpen?