Bodemonderzoek en bodemverontreiniging

Grond kan op veel manieren verontreinigd raken. Een veel voorkomende oorzaak is lekkage van een ondergrondse opslagtank voor olie. Ook het gebruik van verontreinigd ophoogmateriaal, vooral in oudere woongebieden heeft geleid tot bodemverontreiniging. Daarnaast kunnen (bedrijfs)activiteiten zoals smederijen, chemische wasserijen en verffabrieken geleid hebben tot bodemverontreiniging.

Uit bodemonderzoek blijkt of bodemverontreiniging aanwezig is en in welke mate. Bij ernstige bodemverontreiniging kan sanering noodzakelijk zijn. U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met bodemverontreiniging: bij het kopen of verkopen van onroerend goed, het aanvragen van een omgevings- of milieuvergunning of bij het hergebruiken of afvoeren van grond. Komt u (als particulier) een oude ondergrondse olietank tegen die buiten gebruik is gesteld maar nog niet is gesaneerd dan dient u dit te melden bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)(externe link).

Bodemonderzoek naar lood is afgerond  

Het bodemonderzoek naar looddeeltjes in de grond bij kinderspeelplaatsen is afgerond. De resultaten van dit onderzoek leest u in bijgaand persbericht van de Milieudienst Zuid-Holland. Heeft u vragen over het bodemonderzoek naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst West-Holland op 071 - 40 83 100. Tips en meer informatie over lood vindt u op www.odwh.nl(externe link).

Bodeminformatie

Alle bodemgegevens van de gemeente zijn ingevoerd in een digitaal bodeminformatiesysteem. De gemeente heeft dus van veel locaties informatie over de kwaliteit van de bodem of de aanwezigheid van een ondergrondse tank. U kunt bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)(externe link) navraag doen of bodeminformatie (inclusief ondergrondse olietanks) van een bepaald perceel aanwezig is. 

Grondverzet

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben gezamenlijke regels opgesteld  voor het (tijdelijk) ontgraven, opslaan en toepassen van zand, grond en baggerspecie. Het is niet zomaar toegestaan zand, grond of baggerspecie ergens te ontgraven of uit te baggeren en op een andere plaats neer te leggen of het te gebruiken / toe te passen. De mogelijkheid bestaat namelijk dat het zand, grond of baggerspecie verontreinigd is. Deze grond kan zich dan mengen met de schonere onderliggende bodem en op deze manier verspreidt de verontreiniging zich. Ook bestaat het gevaar dat de verontreiniging in de grond door het regenwater uitspoelt en in de onderliggende laag terecht komt.

Daarom is voor het toepassen van grond door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Besluit bodemkwaliteit(externe link) opgesteld. Dit Besluit heeft als doel dat de bodem in Nederland duurzaam wordt beheerd. Als ergens grond wordt toegepast moet de kwaliteit van de grond geschikt zijn voor het (toekomstig) gebruik op de toepassingslocatie. Ook mag de kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren.

Voor het toepassen van zand, grond of baggerspecie in sloten of ander oppervlaktewater, dan is het Hoogheemraadschap het bevoegde gezag. In de gemeente is het Hoogheemraadschap van Rijnland(externe link) actief.

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben een interactieve website gemaakt waarin u op een eenvoudige snelle manier kunt uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het hergebruik van zand, grond en baggerspecie. Bezoek de interactieve website(externe link).