Het college presenteert een structureel sluitende begroting voor 2023 tot en met 2025. Er worden investeringen gedaan voor verschillende doelgroepen, een levendig centrum, onderwijshuisvesting, duurzaamheid en klimaat, circulair verwerken van afval en goede zorg. Voor 2026 bestaan er nog wel onzekerheden over de hoeveelheid geld die vrij zal komen vanuit het Rijk. In de begroting wordt daarom voor 2026 rekening gehouden met een tekort.

Voorschoten is op dit moment financieel beter op orde dan vier jaar geleden. Om dat ook in de toekomst te blijven, brengen we zoveel mogelijk risico’s in beeld en spelen daarop in. Te denken valt aan de krappe arbeidsmarkt en de stijgende inflatie.

Wethouder Financiën Hans van der Elst: “We zijn blij met onze eerste begroting. We hebben veel ambities en er is een hoop te doen. We willen zorgen dat ondanks de uitdagingen en onzekere tijden er voldoende reserves zijn voor incidentele ontwikkelingen. Bovenal willen we dat onze inwoners op een prettige manier in Voorschoten kunnen wonen en dat onze voorzieningen op orde blijven.

Onderwijshuisvesting

Goede onderwijshuisvesting voor de kinderen van Voorschoten is cruciaal en heeft de hoogste prioriteit. De komende jaren wordt geld gereserveerd om te kunnen investeren in nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van de Fortgensschool.

Wonen

Belangrijk is de inzet op meer betaalbare woningen. We willen daardoor zorgen dat ook jongeren in Voorschoten kunnen blijven wonen. Nieuwbouwplannen voor scholen worden gecombineerd met nieuwbouwplannen voor woningbouw. Voorbeelden hiervan zijn de Fortgensschool in combinatie met woningbouw en ook bij de Nutsschool, Emmausschool en cultureel centrum denken we aan combinaties met woningbouw.

Participatie

Er is geld uitgetrokken voor het verbeteren van inwonerparticipatie. We zorgen voor het verbinden van expertise van de gemeente met ervaring en kennis uit de samenleving.

Cultuur en sport

Cultuur en sport hebben een belangrijke sociale waarde voor ons dorp. Er is veel overleg met sport-, cultuur-, sociale en duurzaamheidsorganisaties. We willen cultuur graag steviger op de kaart zetten. De gemeente wil sporters en cultuurverenigingen waarderen met een gemeentelijke sportavond en een cultuurprijs.

Zorg en jeugd

Veel taken op het gebied van zorg en jeugd liggen bij de gemeente. Als er zorg en/of ondersteuning nodig is, zorgen we samen met de welzijnsorganisatie Voorschoten Voor Elkaar en andere instellingen voor een snelle reactie.

Energietransitie

De energietransitie raakt ook Voorschoten. Samen met organisaties zorgen we voor informatie aan Voorschotenaren over het verduurzamen van de woon- en werkomgeving. Ook klimaatadaptatie krijgt aandacht. Er is extra geld uitgetrokken voor het werken aan maatregelen tegen hittestress, droogte en wateroverlast.

Centrum

Een levendig centrum is essentieel voor Voorschoten. Daarom gaat er extra aandacht uit naar ontwikkelingen in het centrumgebied. Vanuit de nieuwe centrum-ontwikkelvisie worden er bijvoorbeeld mogelijkheden bekeken om meer ingroeiplekken voor ondernemers te creëren.

Wat gaan inwoners betalen?

De Onroerende Zaakbelasting (OZB) wordt alleen verhoogd met het indexeringspercentage (3,1%) zoals geraamd door het CPB. Rioolheffing blijft gelijk. De afvalstoffenheffing stijgt wel door hogere afvalverwerkingskosten als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Circulariteit is het uitgangspunt bij het afvalstoffenbeleid.

Bekijk de begroting 2023 online