Begroting 2022

Het college presenteert een structureel sluitende begroting. Met de start van een eigen ambtelijke organisatie die beter inspeelt op de behoeften van onze inwoners werken we aan ambities voor een levendig en aantrekkelijk dorp. We investeren daarbij in meer woningen, lokale economie, betere verbinding met onze inwoners, energiebesparing en verduurzaming. Er zijn nog grote onzekerheden, zoals de vraag hoeveel geld we van het Rijk krijgen voor de uitvoering van onze taken.

Uit de voorliggende begroting blijkt een overschot voor 2022 van € 451.000. Dat overschot is het gevolg van extra rijksmiddelen, voor jeugdzorg en vanuit de meicirculaire, alsmede door het  pakket maatregelen dat de gemeente zelf voorstelt te nemen om de kosten te beheersen. Dat overschot is ook nodig om een aantal nog niet of niet geheel in deze begroting verwerkte ambities in te vullen, zoals de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de huisvesting van de nieuwe organisatie.

Wethouder Financiën Marcel Cramwinckel: “Er staat een solide basis met een sluitende begroting en de start van de nieuwe organisatie die daar verder invulling aan geeft. Wel moeten we behoedzaam ramen en rekening houden met onzekerheden. Die gaan we te lijf door financiële buffers te creëren. Onze ambities moeten we afstemmen op wat kan en daar de focus op leggen.”

Kostenbeheersing jeugd en Wmo

We willen dat inwoners die zorg echt nodig hebben dit ook krijgen. Door alsmaar toenemende kosten op het sociaal domein komt dit onder druk te staan. Om toch onze inwoners zo goed mogelijk de zorg te bieden die aansluit bij hun behoeften  nemen we maatregelen om de kosten beheersbaar te houden.

Bouwen en wonen

We willen aan het einde van deze raadsperiode de planvorming afgerond hebben voor 500 tot 600 woningen op de locatie Intratuin, Starrenburg III, Segaar Arsenaal, Huize Bijdorp en enkele kleinere locaties. Een belangrijk speerpunt volgend uit de nieuwe centrumvisie in combinatie met de economische agenda is om ook in het centrum te gaan bouwen voor starters en senioren. Naast dat de woningbehoefte groot is voor deze doelgroepen zal dit ook bijdragen aan een bruisend en levendig dorpscentrum.. We bouwen voor elke portemonnee met als doelstelling 25% sociaal en 20% middenhuur. Daarbij hebben we veel aandacht voor starters en ouderen, maar ook voor voldoende groen en het voldoen aan de duurzaamheidseisen.

Voorschoten wordt steeds duurzamer

De Gemeente Voorschoten is op weg naar energieneutraal in 2050. We hebben samen met inwoners gewerkt aan duurzaamheid. We voeren gesprekken met betrekking tot energiemaatregelen en groen in de wijken. We nemen maatregelen om te zorgen dat onze inwoners in de toekomst droge voeten houden.

Dit past binnen onze nieuwe werkwijze in de nieuwe organisatie om inwoners nóg meer te betrekken en van buiten naar binnen te denken.

Wat gaan inwoners betalen?

De OZB stijgt met gemiddeld bijna 8%. Dit komt vooral, doordat het wettelijk niet meer mogelijk is belastingen op kabels en leidingen te heffen (precariorechten). Dit is al enkele jaren terug ingecalculeerd. Dat scheelt 1 miljoen per jaar die we voor de helft doorberekenen in de OZB-tarieven. Ook de afvalstoffenheffing stijgt. Dit heeft ermee te maken dat we meer afval produceren en dat het duurder wordt om dit te verwerken.

Tot slot

Voorschoten is een mooi dorp om in te wonen en te werken. We willen Voorschoten sterk houden en voorbereiden op een duurzaam vooruitstrevende toekomst.

Bekijk de begroting 2022 online