Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten

Wat doet de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten?

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten adviseert het college van burgemeester en wethouders over bouwplannen in de gemeente. Voorheen had deze commissie de naam Welstand en Cultureel erfgoed (WCE). De nieuwe naam komt voort uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

De commissieleden zijn onafhankelijke deskundigen en hebben elk een eigen specialisme. De adviescommissie heeft één burgerlid. Dit lid is aangesteld om de visie van de burger in te brengen op het gebied van omgevingskwaliteit. De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten toetst bouwplannen aan de kwaliteitscriteria uit de Welstandsnota (2008). Ze geeft niet alleen advies over ‘gewone’ bouwplannen zoals een verbouwing of de bouw van een nieuw huis. Ze wordt ook ingeschakeld bij stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals een nieuwbouwwijk en bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Het college van burgemeester en wethouders wint daarnaast advies in bij de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten bij wijzigingen die betrekking hebben op het cultureel erfgoed van Voorschoten. Dit zijn rijks- en gemeentelijke monumenten, beschermde buitenplaatsen, beeldbepalende panden en beschermde dorpsgezichten. Daarnaast wint het bestuur advies in over cultuurhistorische aspecten bij niet-monumenten, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht of in cultuurhistorisch waardevolle landschappen.

Welstandsnota

Een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt altijd voorgelegd aan Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten. Kleine bouwplannen worden getoetst aan de sneltoetscriteria. De Welstandsnota kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Procedure

Vergunningsaanvragen en vooroverlegsituaties worden altijd eerst getoetst op volledigheid van de ingediende gegevens en aan het bestemmingsplan. Als het plan voldoet aan de eisen kan het worden voorgelegd aan de commissie.

Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis van Voorschoten of digitaal. Tijdens de vergadering kunt u als aanvrager de bouwaanvraag toelichten. Als u dit wilt, moet u dit bij uw aanvraag melden. Omdat de vergaderingen openbaar zijn, is het mogelijk deze bij te wonen zonder spreekrecht, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Voor nadere informatie over de commissie kunt u terecht bij het secretariaat van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten. U kunt een mail sturen naar welstand@voorschoten.nl

De verordening op de instelling van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten kunt u inzien op Overheid.nl.

Het Reglement van orde van de commissie kunt u hier raadplegen.

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Ir. A. Cloïn – architect (adviseur van Stichting Dorp, Stad en Land)
  • Dhr. Drs. R. den Hartog - specialist erfgoed (adviseur van Stichting Dorp, Stad en Land)
  • Dhr. Dr. H.M.J. Tromp – cultuurhistoricus, landgoederen en buitenplaatsen
  • Burgerlid: Mw. Drs. F. Lamboo