Privacy

Nieuwe privacywet: AVG

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van kracht in alle Europese Lidstaten: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet garandeert twee belangen:

 • de bescherming van personen wanneer hun gegevens worden verwerkt;
 • en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

De gemeente Voorschoten verwerkt ook persoonsgegevens en moet voldoen aan de AVG.

Wanneer verwerkt de gemeente Voorschoten gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij hier één van de volgende zes wettelijke grondslagen voor hebben:

 • Toestemming van de gebruiker;
 • Vitale belangen;
 • Wettelijke verplichting;
 • Overeenkomst;
 • Algemeen belang;
 • Gerechtvaardigd belang.

Hoe garandeert de gemeente Voorschoten de bescherming van uw persoonsgegevens?

Wij voldoen aan de in de AVG gestelde plichten die verwerkers van persoonsgegevens moeten nakomen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente goed en zorgvuldig met uw gegevens omgaat, is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Wanneer u vragen heeft over de AVG dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@werkorganisatieduivenvoorde.nl. Daarnaast controleert de Autoriteit Persoonsgegevens of de gemeente de wet naleeft.

Wat betekent de AVG voor u?

Gemeente Voorschoten moet niet alleen voldoen aan de plichten van de AVG. U krijgt ook een aantal rechten als gevolg van de AVG. Alle rechten en plichten leest u hieronder in de Privacyverklaring.

Privacyverklaring gemeente Voorschoten

Gemeente Voorschoten verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die gemeente Voorschoten verwerkt in het kader van deze taken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Voorschoten verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken uw naam, geslacht, geboortedatum en –plaats, uw adresgegevens en uw telefoonnummer.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens.

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

Gemeente Voorschoten verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak. Ook verwerken wij uw gegevens voor bijvoorbeeld het verzenden van een bewonersbrief, telefonisch contact of om u te informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

Gemeente Voorschoten zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gemeente Voorschoten houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

Voorschoten verstrekt uw gegevens aan derden als dat noodzakelijk is voor uw verzoek, melding of aanvraag. En als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Zodra wij uw gegevens delen met derden waar uw nadrukkelijke toestemming voor vereist is, dan vragen wij deze toestemming.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Voorschoten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gemeente Voorschoten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Voorschoten van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Voorschoten van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om gemeente Voorschoten te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Voor het recht, rectificatie en bezwaar kunt u het digitale formulier invullen. Voor de overige rechten maakt u een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Klacht

Wilt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar FG@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Cookies

Gemeente Voorschoten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Top