Wat besloot de raad op 6 april 2017? (19-04-2017)

Dit item is verlopen op 03-05-2017.

De gemeenteraad van Voorschoten geeft bij elke raadsvergadering een samenvatting van de besluiten. Hieronder staat in volgorde van agendapunten wat de raad heeft besloten op 6 april. Kijk voor een uitgebreid live verslag en alle bijbehorende stukken op de bestuurssite van de gemeente.

Gezamenlijke inkoop jeugdhulp jaar verlengd

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp sinds 2015. De gemeente koopt jeugdhulp niet zelf in. De inkoop van jeugdhulp is belegd bij een regionaal Inkoopbureau dat dit voor 10 gemeenten uit de jeugdhulpregio Haaglanden doet. Dit is geregeld via de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10. De raad heeft besloten om toestemming te geven om de samenwerking op deze manier met andere gemeenten in H10 met een jaar te verlengen. Uiterlijk op 1 maart 2018 zal worden besloten over de voorzetting van de manier van samenwerking.

Decembercirculaire gemeentefonds 2017

In de decembercirculaire bericht de rijksoverheid over de wijzigingen in de uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeente Voorschoten. Dat kan betekenen dat de gemeente meer of minder geld krijgt dan eerder was aangegeven. De gemeenteraad besluit om de genoemde wijzigingen uit  de decembercirculaire vast te stellen. Eén van de wijzigingen is dat de gemeente extra geld krijgt voor armoedebestrijding, de zogenaamde ‘Klijnsmagelden”. De raad besluit deze gelden niet voor dat doel te oormerken maar ze in de algemene middelen te laten vervallen. Een voorstel van ONS Voorschoten om een deel van de gelden toch voor armoedebeleid te oormerken wordt ingetrokken. Een voorstel van SP, GroenLinks en PvdA om het gehele bedrag toch te oormerken voor armoedebeleid wordt verworpen.

Raadsleden begeleiden onderzoek financiën

Op 22 maart jl. heeft de raad besloten de Rekenkamercommissie te vragen om onderzoek te doen naar de financiën van de gemeente. De raad besluit om voor dit onderzoek een begeleidingscommissie in te stellen bestaande uit vier raadsleden.

Motie burgers uitnodigen

Een voorstel van D66 om inwoners uit te nodigen om verschillende thema’s met de raad te bespreken, nu de vergaderagenda’s wat leger zijn, wordt ingetrokken. Afgesproken wordt dat het onderwerp breder wordt opgepakt en dat eerst in het presidium over een proces gesproken zal worden.

Top