Voorstel Ambachts- en Baljuwhuis begin volgend jaar naar gemeenteraad (16-12-2019)

Het college van B&W beraadt zich op de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis. In februari, zo is de planning nu, wordt een raadsvoorstel voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat heeft wethouder Cramwinckel gezegd tijdens de vergadering van de raadscommissie Burger en Bestuur op 28 november.

Het college wil rondom het voornemen het Ambachts- en Baljuwhuis te verkopen een zorgvuldig traject doorlopen. Wethouder Marcel Cramwinckel: “De op de dorpsdialoog uitgesproken reacties en zorgen nemen we uiterst serieus. Rond het A&B huis zijn belangrijke waardes in het geding die onze aandacht verdienen. We hebben veel aandacht besteed aan de waarden rijksmonument en economische kansen. We willen naar aanleiding van de waarde(n)volle dorpsdialoog meer aandacht besteden aan de waarden cultuur en DNA van het dorp. Het bleek dat deze te onderbelicht zijn gebleven. Alleen op het Ambachtshuis rust de verplichting om het voor publiek doeleinden te gebruiken. Dat betekent dat we, rekening houdend met de beperkingen van het Ambachtshuis, meer duidelijkheid willen scheppen over met name de publieke functie en de betekenis voor culturele bijeenkomsten. Hierbij willen we ook een duidelijkere verbinding naar het accommodatieonderzoek leggen. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag waar de huidige gebruikers van het Cultureel Centrum in de toekomst terecht kunnen en op welke locaties we een slimme combinatie kunnen maken tussen dit soort maatschappelijke voorzieningen en woningbouw, waar ook grote behoefte aan is. De eerste resultaten van dat onderzoek presenteren we in januari.”

Dorpsdialoog

Tijdens de Dorpsdialoog over het Ambachts- en Baljuwhuis die op 29 oktober plaatsvond, is het gesprek gevoerd met ongeveer tachtig betrokken inwoners en belangenorganisaties, zoals de vereniging tot behoud van Oud, Groen en Voorschoten, de Cultuurfabriek en de Voorschotense Kunstkring. Er waren een erfgoed- en juridische expert uitgenodigd om vragen uit de zaal te beantwoorden. Onder meer over de bescherming van het rijksmonument en de beoordeling van het legaat van de publieke functie dat specifiek op het Ambachtshuis rust. Ook de beoogde koper, de huidige exploitant/huurder was op deze avond aanwezig om een toelichting te geven op zijn plan om een hotel te beginnen en de publieke functie in te vullen. “Een aantal vragen is beantwoord en zorgen zijn weggenomen, een aantal nog niet. Het karakteristieke Ambachts- en Baljuwhuis met zijn rijke cultuurhistorie is een rijksmonument en behoort tot een waardevol stukje Voorschoten. Het bepaalt mede het ‘DNA’ van het dorp. Dit blijft het geval als de eigendomssituatie verandert. Wetten en regels bieden een zwaar beschermingsregime,  ongeacht wie de eigenaar is. Wat nodig is, is duidelijkheid over de publieke functie. Hier is het college mee aan de slag.”

Kijk voor meer informatie op de pagina van het Ambachts- en Baljuwhuis.

Top