Uitkomsten dorpsenquête Voorschoten ‘Op weg naar herstel’ (10-10-2017)

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

Van 20 juli tot en met 1 september jl. hebben inwoners van Voorschoten kunnen deelnemen aan de enquête ‘Op weg naar herstel’. Aan onderzoeksbureau RenMMatrix uit Maastricht is opdracht gegeven voor het analyseren en beschrijvend rapporteren van de resultaten.

Op basis van hun expertise is het bureau tot onderstaande inzichten gekomen:

Thema financiële situatie

  • Iets meer dan 2 op de 5 inwoners (43%) van de gemeente Voorschoten is bereid om  zich in te zetten voor het behoud van voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Iets meer dan een derde van de inwoners (36%) is hier niet toe bereid.
  • Iets minder dan een kwart van de inwoners (22%) is bereid om meer te betalen om de financiële problemen op te lossen. Circa tweederde van de inwoners (67%) is hier niet toe bereid.

Thema bestuurlijke samenwerking

  • Iets meer dan driekwart van de inwoners (76%) van de gemeente Voorschoten vindt goede gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening belangrijker dan een eigen gemeentebestuur en eigen ambtelijk apparaat. Iets meer dan 1 op de 8 inwoners (14%) is het hiermee oneens.
  • Bijna tweederde (65%) van de inwoners is van mening dat Voorschoten beter kan fuseren met een vergelijkbare gemeente zoals Wassenaar dan met een grotere gemeente zoals Leiden. Iets meer dan 1 op de 5 inwoners (21%) is het hier niet mee eens.
  • Circa een derde van de inwoners (33%) vindt dat een intensievere samenwerking met de Leidse regio een voorwaarde is voor het behouden van de zelfstandigheid van Voorschoten. Een groter deel (37%) is het hier niet mee eens.
  • Iets minder dan 1 op de 5 inwoners (18%) vindt dat Voorschoten zelfstandig moet blijven, ongeacht welke consequenties dit heeft. Bijna tweederde van de inwoners (64%) is het hier niet mee eens.
  • Iets minder dan 1 op de 5 inwoners (17%) vindt dat Voorschoten beter kan fuseren dan met Leiden dan met Wassenaar. Bijna tweederde van de inwoners (64%) is het hier niet mee eens.
  • Er zijn vrijwel geen verschillen in de houding ten aanzien van de bestuurlijke samenwerking tussen mannen en vrouwen en de verschillende leeftijdsgroepen.
  • Ouderen zijn minder overtuigd dat goede gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening belangrijker zijn dan een eigen gemeentebestuur en ambtelijk apparaat. In lijn hiermee zijn ouderen vaker van mening dat Voorschoten zelfstandig moet blijven, ongeacht welke consequenties dit heeft. Een kwart van de ouderen is deze mening toegedaan (26% van de categorie 65+).

U kunt de rapportage ook teruglezen op www.voorschoten.nl/opwegnaarherstel

Reactie burgemeester Pauline Bouvy – Koene

“Ik ben trots op het feit dat zoveel inwoners hebben gereageerd op de oproep om hieraan deel te nemen. Zo’n duizend Voorschotenaren hebben dan ook een bijdrage geleverd. De stellingen zijn in goed overleg met de fracties geformuleerd en op basis van feedback, ontvangen tijdens het Dorpsgesprek in het Bondsgebouw van 3 juli, aangescherpt.

Van 20 juli tot en met 1 september jl. zijn onze inwoners in de gelegenheid gesteld om te reageren. Zo kon de enquête via gemeentelijke website digitaal worden ingevuld, zijn enquêtes afgenomen tijdens de jaarlijkse paardenmarkt en via een anonieme steekproef uit de gemeentelijke basisadministratie hebben 2.000 Voorschotenaren een schriftelijke enquête met antwoord enveloppe thuis ontvangen.”

Nader onderzoek

Voorschoten werkt constructief samen met de gemeente Wassenaar, de gemeente Leidschendam – Voorburg en de gemeenten uit de Leidse regio. Na de Toekomstvisie Voorschoten 2025 is nu ook de Toekomstvisie Leidse regio 2027 opgesteld en vastgesteld met en door de buurgemeenten. Voorschoten oriënteert zich op verdere bestuurlijke samenwerking met haar omgeving en we hebben hiervoor onze inwoners geconsulteerd.

Vanuit de positie van financiële onafhankelijkheid gaat Voorschoten focus en verdieping aanbrengen in haar regionale samenwerkingsverbanden.

In het belang van onze inwoners en onze bestuurlijke partners in de regio is een heldere visie op de bestuurlijke toekomst van Voorschoten onontbeerlijk.

De resultaten van deze –bescheiden- enquête vragen daarom dan ook om een nader, verdiepend onderzoek. Want de uitvoering van onze wettelijke taken en dienstverlening aan onze inwoners komen mede tot stand dankzij verschillende samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen). Denk bijvoorbeeld aan het Inkoopbureau H-10, de gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen of de BSGR (belastingsamenwerking Gouwe – Rijnland).  

Een verdiepend onderzoek draagt dan ook bij aan het beter in beeld brengen van de mogelijke gevolgen die een bestuurlijke focus tot gevolg kan hebben.

Top