Stichting Adviesraad Sociaal Domein opgericht (12-07-2017)

Dit item is verlopen op 26-07-2017.

Afgelopen donderdag is de stichting Adviesraad Sociaal Domein in Voorschoten opgericht. De Adviesraad Sociaal Domein zorgt ervoor dat zij namens de inwoners, cliënten en haar vertegenwoordigers, de gemeente adviseren op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk en Inkomen.

Cliënt staat centraal

Tot dusver adviseerden vier adviesraden de gemeente over verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein en ruimtelijke ordening. Dit waren de Centrale Adviesraad Wmo (CAW), het Platform Gehandicapten Voorschoten (PGV), de Cliëntenraad Voorschoten en de Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving (VAC).  Dat deed elke adviesraad vanuit haar eigen perspectief en belangen. Het beleid van het Sociaal Domein gaat uit van een integrale aanpak waarbij de inwoner centraal staat. Een advies vraagt daarom om een brede visie op alle gebieden.

Wettelijk verplicht

De gemeente is wettelijk verplicht inwoners, cliënten en haar vertegenwoordigers te betrekken bij beleidsvoorstellen en de uitvoering hiervan. De Adviesraad Sociaal Domein geeft hier in de toekomst verder invulling aan. Vanuit elk van de vier bovengenoemde adviesraden is er een vertegenwoordiger lid van de Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten. Mevrouw M. Zilverentant en de heren C. Eisema, R. Kruizinga en E. van Leeuwen hebben op 6 juli bij notaris Perez de eerste stap gezet. De komende tijd ligt de focus van de Stichting Adviesraad Sociaal Domein op invulling geven aan de nieuwe integrale adviesraad.

Adviesraad zoekt nieuwe leden

Voor de adviesraad worden nieuwe leden gezocht.  Het is goed als er een brede adviesraad is, waarbij de leden met elkaar deskundigheid op bijvoorbeeld het gebied van Jeugd, Passend Onderwijs, Wonen, Toegankelijkheid, Zorg of Werk en inkomen kunnen delen. Na de zomervakantie start de werving van nieuwe leden. Inwoners die belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Isabella Aprigliano van gemeente Voorschoten op telefoonnummer 14071.

Op de foto: De heer C. Eisema, de heer E. van Leeuwen, mevrouw M. Zilverentant, de heer R. Kruizinga en notaris de heer Oudkerk

Top