Programmabegroting gemeente Voorschoten 2018 – 2022 Terug naar de Voorschotense maat; minder gemeente meer Voorschoten (06-10-2017)

Dit item is verlopen op 09-11-2017.

Voorschoten heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in nieuwe wegen, scholen, plantsoenen en parken, sportvelden, nieuwe woonwijken zoals de Krimwijk en Starrenburg, een vernieuwd dorpscentrum, het verplaatsen van glastuinbouw, een ondergrondse Rijnlandroute, vernieuwing van riolering, de zorg voor onze ouderen en voor onze jeugd. Het effect zien we terug in de hoge kwaliteit van wonen en leven in Voorschoten. Er heeft echter aan het doen van deze investeringen wel een prijskaartje gehangen waardoor inkomsten en uitgaven niet meer in evenwicht zijn.

Na vele jaren van investeren moeten we nu de inkomsten en de uitgaven duurzaam op elkaar afstemmen zodat er ruimte ontstaat voor het versterken van de financiële positie en een buffer wordt gecreëerd voor de terugloop van gemeentelijke inkomsten in de toekomst.

In het afgelopen jaar en in de komende jaren moeten  inwoners, verenigingen, ondernemers, raad en college met elkaar verder aan de slag om door minder uit te geven meer Voorschoten te krijgen. We ontkomen niet aan het feit dat hiervoor soms pijnlijke beslissingen genomen moeten worden.

De rol van de gemeente in de Voorschotense samenleving zal veranderen en zich de komende vier jaar richten op de wettelijke (kern)taken van de gemeente. Veel meer dan nu wordt Voorschoten een beheergemeente en zal zij haar taken daar verder op afstemmen. Dit leidt tot minder gemeente en meer Voorschoten waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht en initiatieven van inwoners.

Deze programmabegroting 2018– 2022 moet de balans voor de toekomst herstellen. Maar dat kan alleen samen. De uitdaging waarvoor we staan is groot maar we moeten terug naar de Voorschotense maat; minder gemeente meer Voorschoten.

Alleen dan kan Voorschoten ook in de toekomst een top-woon gemeente zijn en blijven.

Top