Ontwerpbestemmingsplan Noortveer ligt ter inzage (12-07-2018)

Dit item is verlopen op 25-08-2018.

Er is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Noortveer. De gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het plangebied Noortveer vrijgegeven. Daarnaast is er een ontwerpexploitatieplan en een ontwerpbeschikking hogere grenswaarde geluidhinder opgesteld.

Noortveer ligt in de Duivenvoordecorridor, het buitengebied van Voorschoten. In de loop van de jaren was hier een verrommeld beeld ontstaan. Dat kwam omdat percelen vol stonden met kassen die het zicht belemmerden. Het gebied nodigde niet uit om er een ommetje te maken en recreatieve voorzieningen waren beperkt.

Bijna alle kassen zijn opgekocht en gesloopt. Hiermee is het landelijke karakter van het gebied al voor een groot deel verbeterd. De bedoeling is dat al het glas verdwijnt wat er nog staat. Zo wordt het groener, krijgen planten en dieren meer kans en het karakteristieke landschap springt weer in het oog. Om de investering deels terug te verdienen is het noodzakelijk om op beperkte schaal woningen te bouwen.

Zienswijzen indienen

Van 13 juli tot en met 23 augustus 2018 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis van Voorschoten. U kunt het plan ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0626.2018Noortveer-BP20. 

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Voorschoten, postbus 393, 2250 AJ te Voorschoten. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor maakt u tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak via telefoonnummer via telefoonnummer 14 071.

Meer informatie

Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure kunt u ook contact opnemen met mevrouw J. Engelbert van de gemeente Voorschoten via telefoonnummer 14 071.

Top