Ontwerp actieplan geluid 2018-2023 ter inzage (12-11-2018)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 6 november 2018 het ‘Ontwerp actieplan geluid’ voor inspraak heeft vastgesteld. Op basis van de Europese richtlijn omgevingslawaai is de gemeente Voorschoten verplicht een actieplan geluid op te stellen. Het actieplan richt zich op het geluid afkomstig van gemeentelijk wegen. Het college heeft eerder op 26 september 2017 de Geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld en gepubliceerd ter kennisname. Hierin is het geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer en railverkeer in kaart gebracht. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een actieplan vindt plaats om de vijf jaar. Op basis van de bevindingen uit de Geluidsbelastingkaart 2016 worden in het actieplan maatregelen gekozen om geluidshinder tegen te gaan.

Het ontwerp Actieplan geluid 2018 - 2023 kunt u downloaden (PDF-document 6 MB).

Inspraak

Iedereen kan zienswijzen geven op het ‘Ontwerp actieplan geluid 2018-2023’ tot zes weken na de publicatie van dit bericht. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven en het ontwerp-actieplan wordt hier zo nodig inhoudelijk op aangepast tot een definitief actieplan. Richt uw zienswijze aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ, Voorschoten. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail indienen: gemeente@voorschoten.nl. Er is geen mogelijkheid van bezwaar of beroep.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via  telefoonnummer 14 071.

Top