Niersman en gemeente zijn extra waakzaam bij heiwerkzaamheden Dobbewijk (14-02-2020)

De Firma Niersman is op woensdag 12 februari gestart met heiwerkzaamheden voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Dobbeweg 11. In juli 2019 heeft de gemeente hiervoor een omgevingsvergunning verleend aan de firma Niersman. Als funderingsmethode heeft Niersman gekozen voor heipalen. Dit betreft 110 palen die tot en met woensdag 19 februari worden aangebracht. Op een later door de aannemer te bepalen moment worden er nog 19 palen aangebracht.  

Deze keuze is onder andere gemaakt op basis van onderzoek naar de mogelijke technische effecten van het heien op de gebouwde omgeving. Op basis hiervan een bouwkundige opname gedaan van de direct omliggende gebouwen. Voor de woningen aan de Donklaan was daar op technische gronden geen aanleiding voor zorgen. Verder is gekozen voor een hei-methode waarbij de grond eerst tot 4 meter diep wordt voorgeboord waardoor de 10 meter lange palen slechts 6 meter echt geheid hoeven te worden. De technische gegevens die zijn overlegd voor het beoordelen van het bouwplan door de gemeente, hebben geen aanleiding gegeven om een andere funderingsmethode te eisen.

Na de start van de werkzaamheden heeft een aantal bewoners van de Donklaan haar zorgen geuit.  Deze zorgen zijn mede veroorzaakt door negatieve ervaringen bij heiwerkzaamheden in 2015. Hierbij was de afstand tussen bouwplaats en de woningen aanzienlijk kleiner dan nu het geval is, namelijk 60 tot 80 meter ten opzichte van 100 tot 200 meter nu. 

Op signalen van verontruste inwoners is afgelopen woensdag direct actie ondernomen door de gemeente. Zo heeft er een schouw plaatsgevonden en is er overleg gevoerd met zowel de firma Niersman als met verontruste bewoners. Vervolgens is er donderdagochtend een bijeenkomst met bewoners georganiseerd. Dat heeft geleid tot een aantal aanvullende afspraken tussen de bouwer, gemeente en de bewonersvereniging:

  • Er is extra alertheid van zowel Niersman als de gemeente ten tijde van de uitvoering van het heiwerk.
  • Er is een trilligmeter geplaatst bij Donklaan nummer 25. Metingsrapporten worden dagelijks bekeken door Niersman en de bouwinspecteur, om te kijken of er nadere maatregelen genomen moeten worden.  
  • Klachten of zorgen naar aanleiding van het heiwerk kunnen direct en rechtstreeks aan de uitvoerder, dhr De Groot, worden geadresseerd via het telefoonnummer (071) 560 1366. Indien bewoners menen dat schade ontstaat of is ontstaan door het heien worden zij verzocht om ook direct contact op te nemen met de heer De Groot. Deze zal vervolgens ter plaatse de situatie bekijken zodat er in geval een onveilige situatie direct en adequaat gehandeld kan worden. Als blijkt dat er schade is ontstaan door het heien zal Niersman zich inspannen om dat niet-bureaucratisch af te wikkelen en op te lossen.

De gemeentelijke bouwinspecteur zal naast het reguliere toezicht op de uitvoering van het project ook toezien op de naleving van deze afspraken. De bouwinspecteur is bereikbaar via het telefoonnummer 14071.

De heiwerkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd conform de omgevingsvergunning en de daarbij behorende constructieve bescheiden. Het is de verwachting dat het heiwerk volgende week dinsdag of uiterlijk woensdagochtend klaar is. De gemeente houdt alert de vinger aan de pols, niet alleen voor wat betreft de naleving van vergunningsvoorwaarden maar ook de naleving van gemaakte nadere afspraken.

Top