Maatregelen in de aanpak tegen coronavirus op een rij (15-03-2020)

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport in de aanpak van het coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Maatregelen tegen het coronavirus vanuit gemeente Voorschoten / Measures against spread of coronavirus

Beste inwoners, ondernemers en gasten in Voorschoten,

Gisteren heeft het kabinet extra maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden is opgeschaald naar een zogeheten crisissituatie Grip 4, wat inhoudt dat de coördinatie en regie overgaat van de lokale overheid richting regio Hollands Midden.

Als locoburgemeester van onze gemeente ben ik ervan doordrongen dat deze maatregelen grote consequenties hebben voor mensen, verenigingen, bedrijven en overige activiteiten en instellingen. Toch zijn wij als college van mening dat het noodzakelijk en belangrijk is voor onze samenleving, om de zwakkere doelgroepen te beschermen en vitale functies als de gezondheidszorg niet te overbelasten. Ik roep dan ook iedereen op om zich aan deze maatregelen te houden. We staan er met zijn allen in onze gemeenschap voor om deze situatie het hoofd te bieden.

Graag wijs ik u op de maatregelen die wij als gemeente hebben genomen over bijvoorbeeld het open blijven van ons klantcontactcentrum en het annuleren van gemeentelijke bijeenkomsten.

Hartelijke groet,

Paul de Bruijn
Locoburgemeester Voorschoten

Maatregelen tegen het coronavirus vanuit gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten neemt aanvullende maatregelen binnen de ambtelijke organisatie om te garanderen dat de belangrijkste processen doorgang kunnen vinden bij uitbreiding van het coronavirus. Door aan te sluiten op de landelijke richtlijnen van het RIVM, zorgen we ervoor dat de dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk intact blijft. De maatregelen zijn erop gericht het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken en risico’s te spreiden. Onze ambtenaren werken daarom zo veel mogelijk thuis. Huisbezoeken, met name aan personen uit kwetsbare groepen, worden zo veel mogelijk beperkt en, waar mogelijk, telefonisch afgedaan. Alle gemeentelijke bijeenkomsten worden afgelast. 

Bereikbaarheid van loket 

De balies van het klantcontactcentrum blijven open. De gemeente blijft uiteraard ook telefonisch en digitaal bereikbaar. We vragen u om zaken die u digitaal kunt regelen, zoveel mogelijk digitaal af te handelen via de gemeentelijke website, bijvoorbeeld voor een uittreksel BRP of een verhuizing. Wilt u langskomen? Dit kan alleen op afspraak. 

Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente? Dan verzoeken wij u vriendelijk om een nieuwe afspraak te maken. Samen beschermen we de mensen om ons heen.

Gemeenteraad vergadert niet

De commissievergaderingen van de gemeenteraad van Voorschoten gaan niet door. Het gaat om de Commissie Mens & Samenleving van 19 maart en de Commissie Burger & Bestuur van 26 maart. Het besluit is ingegeven door de ontwikkelingen rond het coranavirus. Door niet te vergaderen draagt de raad bij aan de preventieve maatregelen om een mogelijke verdere verspreiding beperken.

Bewonersbijeenkomsten / gemeentelijke bijeenkomsten

Alle gemeentelijke bijeenkomsten, zoals bewonersavonden, worden geannuleerd.

Openbare optredens collegeleden

Tot en met 6 april zijn de collegeleden niet aanwezig bij openbare optredens.

Gemeentearchief gesloten

Het gemeentearchief is tot en met 6 april gesloten.

Information in English

Dear resident, entrepreneur and guest in Voorschoten,

Yesterday, our government took extra measures to contain the spread of the coronavirus (Covid-19). Within the safety-region ‘Hollands Midden’, we have scaled-up to what is called the ‘crisis situation Grip 4’, which means that the coordination and direction of the local governments will now be in the hands of Hollands Midden.

As Deputy Mayor for our Municipality, I am well aware that these measures have great consequences for our residents, clubs, companies and other activities and institutions.

The Municipal Executive and I are of the opinion that it is necessary and important, to protect the more vulnerable groups in our society and not to overload our vital functions, such as our Health Care system. I call everyone to adhere to these measures. As a community, we strive to t cope with this situation together.

Also, I would like to point out to you below, the measures we have taken as Municipality, on the opening hours of our customer service centre and the cancelling of municipal events.

Kindest regards,

Paul de Bruijn
Deputy Mayor Voorschoten

Measures against spread of coronavirus

The Municipality of Voorschoten has taken additional measures within their civil service(s), to guarantee that her most important processes can continue operations in the event of the coronavirus spreading.

By following the national guidelines of the RIVM, the National Institute for Public Health and the Environment, we make sure that the services for our residents, entrepreneurs and institutes remain intact as much as possible.

Additional measures are aimed at limiting the risk of contamination, as well as spreading the risks. All civil servants will work from home as much as possible. House calls, especially to our most vulnerable groups, will be limited and where possible, handled by phone. All municipal events will be cancelled.

Municipal Counter opening hours

The Municipality will strive to continue its regular services and our customer service counters will remain open as usual. The Municipality will remain accessible both by phone and digitally. We request that you arrange business that can be handled digitally through our website, for instance; extracts of Civil Registry certificates or a change of address. In person meetings are by appointment only.

Do you have a cold, do you cough or do you have a fever? And do you have an appointment at the municipal? We kindly ask you to rescedule. 

Council and Committee meetings

The committee meeting Mens & Samenleving on March 19th and the committee meeting Burger & Bestuur on March 26th have been cancelled. 

Neighbourhood meetings / Municipal meetings

All municipal meetings, such as neighbourhood meetings have been cancelled.

Public appearances college members

Until 6 April college members will not attend any public appearances.

Maatregelen van instellingen en verenigingen in Voorschoten

Top