Kennisgeving coördinatie en ter inzage Ontwerpbesluit bestemmingsplan en andere besluiten Beresteijn (19-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Bij besluit van 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Voorschoten ingestemd met het coördineren van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Beresteijn met de omgevingsvergunning en eventuele andere besluiten op grond van artikel 3.30, lid 1 Wro. Burgemeester en wethouders van Voorschoten hebben het ontwerp bestemmingsplan 20 november 2018 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De procedure als bedoeld in artikel 3.8 Wro wordt daarmee gestart.

Tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling buitenplaats Beresteijn wordt tevens de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd voor de realisatie van 45 appartementen, een parkeerkelder, een zorgresidentie, een ontsluiting en de parkaanleg alsmede een ontwerp besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai.

Zes weken ter inzage

Alle ontwerpbesluiten liggen gedurende zes weken, vanaf woensdag 19 december 2018 tot en met dinsdag 29 januari 2019 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 in Voorschoten. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente. De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen dit ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ, Voorschoten. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp vergunning en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaardenkunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten.

Top