Gemeentelijke kaders voor Het Kruispunt in Voorschoten (20-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft (concept)kaders opgesteld voor ontwikkelingen op de locatie van de Kruispuntkerk. Die zullen naar verwachting in januari 2019 worden voorgelegd aan de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen en de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad dienen deze kaders als leidraad voor de participatie die de ontwikkelaar gaat uitvoeren om te komen tot een plan. Belangstellenden hebben de mogelijkheid de raadsvergaderingen bij te wonen en tijdens de raadscommissie in te spreken.

Initiatieven voor de kerk locatie

Al geruime tijd ontstaan er initiatieven voor een herontwikkeling van de kerk Het Kruispunt. De Protestantse Kerk wil de kerk verkopen en haar activiteiten concentreren in de Dorpskerk even verderop in het centrum. Ontwikkelaar RBRE heeft voor de locatie van de kerk Het Kruispunt een principeverzoek ingediend voor een vergrote Aldi, appartementen en een parkeergarage. Daarvoor zou de kerk Het Kruispunt met bijbehorende bebouwing en bestaande Aldi moeten worden gesloopt. De kerk is echter een gemeentelijk monument. Op verzoek van de verantwoordelijk wethouder(s) heeft de ontwikkelaar daarom ook gekeken naar varianten waarin de kerk wordt behouden. Onderbouwing en draagvlak wordt noodzakelijk geacht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een plan dat door de ontwikkelaar in juli 2018 op een informatieavond is gepresenteerd. In dit plan wordt de kerk grotendeels behouden. Tegelijkertijd hebben zowel kerk als ontwikkelaar om uiteenlopende redenen de voorkeur voor sloop van de kerk.

Het college vindt het noodzakelijk om de eigenaar, de aanvrager, bewoners en ondernemers in de omgeving, de gemeenteraad en andere belanghebbenden meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden op deze locatie. Het college zal de gemeenteraad vragen kaders voor deze locatie vast te stellen.

De kaders

De kaders zijn niet nieuw maar gebaseerd op bestaand beleid zoals de door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie, maar ook het coalitieakkoord. De bedoeling van de kaders is richting te geven aan de ontwikkeling van de locatie en het participatieproces, door het bestaande beleid er op toe te passen, zonder een vastgesteld programma van eisen te formuleren. De kaders zijn hierdoor globaal van aard.

Herontwikkeling van de locatie is een kans om bij te dragen aan de realisatie van de ambities om woningen en economische activiteit aan het centrum toe te voegen en invulling te geven aan het duurzaam waarborgen van het dorpse karakter van Voorschoten. Daarbij kunnen zowel de ruimtelijke als de functionele structuur worden versterkt. Daarvoor gelden de pijlers groen, veilig en betrokken (structuurvisie) en historisch, bereikbaar en ontmoeten (taskforce).

  • Herbestemming van de kerk + kosterswoning met respect voor de cultuurhistorische kwaliteiten sluit het beste aan op doelstellingen structuurvisie en taskforce centrum (‘dorps’ respectievelijk ‘historisch’), zeker wanneer daarbij de specifieke monumentale kwaliteiten worden benut.
  • Het plein kan verkleind worden om extra ontwikkelruimte te creëren en de ruimtelijke structuur te versterken. Er moet wel een pleinruimte met een monumentale boom – al dan niet de huidige – gehandhaafd blijven, als ruimte voor “ontmoeten” en als uitnodigende en groene entree naar de winkelstraat.
  • De kerk blijft als vrijstaand, herkenbaar monument beleefbaar (exterieur én interieur)
  • De bouwhoogte sluit aan op de omgeving en de bouwmassa’s hebben een dorpse schaal.
  • Er wordt een verbinding tussen centrum en park tot stand gebracht / verbeterd.
  • De functionele invulling geeft inhoud aan ontmoeten: wonen, horeca, maatschappelijk, commercieel.
  • Uitbreiden van de Aldi kan, mits bevoorrading en parkeren adequaat wordt opgelost.
  • Binnen het plangebied wordt voorzien in een eigen parkeeroplossing.
  • Na archeologisch onderzoek kan de ondergrondse ontwikkelruimte bepaald worden.
  • Tijdens het planproces worden in een aantal bijeenkomsten belanghebbenden betrokken en bij het indienen van het plan blijkt uit verslaglegging hoe met de inbreng is omgegaan.

Overigens dient uiteraard voldaan te worden aan de gebruikelijke voorwaarden (gemeentelijke Leidraad Inrichting Openbare Ruimte , parkeernormen, milieueisen, gronduitgifteprijzen e.d.) en de ambities voor duurzame gebouwen en openbare ruimte.

Behandeling in de gemeenteraad

Het college van B&W heeft de globale kaders bepaald die zij willen voorleggen aan de gemeenteraad. De kaders worden uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. Naar verwachting spreekt de gemeenteraad daarover tijdens de raadscommissie van 10 januari 2019. De vaststelling van de kaders is beoogd in de raadsvergadering van 31 januari 2019.

Tijdens de raadscommissie is het mogelijk in te spreken. Daarvoor moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de gemeenteraad. Op deze pagina komen ook de agendastukken van de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad.

Stukken online inzien

Ook kunt u de stukken online inzien.

Top