Bericht locoburgemeester De Bruijn over coronavirus/Message Deputy Mayor De Bruijn about coronavirus (16-03-2020)

Beste inwoners, ondernemers en werkenden in Voorschoten,

Het kabinet heeft zondag bekendgemaakt verdere maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zo veel mogelijk te voorkomen. Als locoburgemeester van onze gemeente begrijp ik heel goed dat deze extra maatregelen grote consequenties hebben voor ons allemaal. Kinderen gaan de komende drie weken niet naar school of opvang, horecaondernemers en fitnessclubs moeten de deuren sluiten tot en met maandag 6 april. Bovendien wordt gevraagd fysiek afstand van elkaar te houden.

Nauw overleg met andere overheden, zorg en scholen

Wij als gemeente doen er, samen met het rijk en de veiligheidsregio, alles aan deze situatie zo veel mogelijk in goede banen te leiden. We hebben nauw overleg met huisartsen, gezondheidszorg, GGD, scholen en andere instellingen. We houden de situatie in de lokale zorg goed in de gaten. Onze scholen en kinderdagverblijven sluiten, maar bieden nog steeds mogelijkheden tot opvang voor kinderen van ouders die beiden vitale functies hebben, bijvoorbeeld in de zorg, bij de politie of openbaar vervoer. De scholen hebben veelal zelf met ouders gecommuniceerd. De gemeente houdt nauw contact met de directies van deze scholen en kinderdagverblijven. We proberen er op deze manier alles aan te doen om de komende periode zo goed en gezond mogelijk door te komen. Ook ondernemers vergeten we daarbij niet. We zijn nu al bezig hoe we de ondernemers kunnen ondersteunen in deze periode. We houden landelijke regelingen in de gaten en gaan onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan op regionaal of lokaal niveau.

Leef de maatregelen na

We maken met elkaar een bijzondere periode door. We vertrouwen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel de maatregelen van het kabinet goed na te leven. Hoe ingrijpend alle maatregelen ook zijn, probeer het hoofd koel te houden en u aan de maatregelen te houden. Ik ben in elk geval trots op de snelle, proactieve houding van de horecaondernemers die ik heb gezien. Zij hebben direct actie ondernomen en hun deuren gesloten, ondanks dat dit voor velen met omzetverlies en onzekerheid gepaard gaat. Ook als inwoner heeft u een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door thuis te werken als dat kan of door regelmatig uw handen te wassen. Laten we er ook voor zorgen dat er voor iedereen voldoende producten in de winkels beschikbaar blijven. De normale winkels, zoals supermarkten zorgen voor voldoende bevoorrading, dus hamsteren is niet nodig.

Kijk goed naar elkaar om

Ook wil ik u vragen goed naar elkaar om te kijken. Ouderen of kwetsbare buren kunnen uw hulp nodig hebben. Ik ben blij met alle initiatieven, die op dit moment al vanuit het dorp en individuele inwoners loskomen, om elkaar te helpen. Voorschoten is een dorp waarin mensen traditiegetrouw voor elkaar klaar staan als dat nodig is. Laten we die gewoonte juist nu in ere houden.

Actuele informatie

U heeft ongetwijfeld allerlei praktische vragen. RIVM, GGD, de scholen en de gemeente doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren. Via de websites van deze instellingen kunt u veel antwoorden vinden. Via de gemeentelijke website www.voorschoten.nl blijft u op de hoogte van de maatregelen binnen de gemeente.

Tot slot

Ook de komende weken zullen voor iedereen onwerkelijk en misschien spannend zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij dit als Voorschotenaren met elkaar aan kunnen.

Namens het hele college van Voorschoten veel gezondheid gewenst,

Paul de Bruijn
Locoburgemeester Voorschoten


Dear resident, entrepreneur and those working in Voorschoten,

Sunday, our government announced extra measures to contain the spread of the coronavirus (Covid-19).

As Deputy Mayor for our Municipality, I am well aware that these measures have great consequences for us all. In the coming three weeks, children won’t be going to school or to day care facilities and catering-entrepreneurs and fitness clubs will be closed until 6 April. Furthermore, we are being asked to keep physical distance from each other.

Close consultation with other authorities, our health care system and schools

Together with our government and the safety-region, we, as a Municipality, are doing everything we can to manage this situation. We are in close consultation with General Practitioner’s, the Municipal Health Service and her facilities, schools and other institutes. We are also closely monitoring the situation in our local health care. Our schools and day care facilities will be closed, but still offer the possibility of day care for children whose parents work in vital positions. For instance, in Health Care facilities, Police or Public Transport. In most cases, the schools have communicated with the parents who are in this situation. The Municipality is keeping close contact with school and day care administrations. With these measures, we are trying to get through the coming period as best and healthy as we can.

We will also not forget our entrepreneurs and are in consultation on how to support them during this period. We are closely following national measures and will research what is possible at regional and local level.

Please adhere to measures

Together, we are experiencing unusual times. We trust your sense of responsibility to adhere to the measures the government has presented. We realize these are far-reaching measures and want to ask you to stay calm.

I am proud of the fast and pro-active attitude of the catering-entrepreneurs. They took immediate action and closed their doors, even though for many, this will result in a loss of revenue and will bring uncertainty.

As a resident, you too have an important role. For example, by working from home if possible and by washing your hands frequently. Together, let’s make sure there are enough products available for everyone. Our regular shops, like the supermarkets, will provide enough supplies so there is no need to stock-up.

Look out for each other

I also want to ask you to look out for each other. Elders or vulnerable neighbours might be in need of your help. It pleases me to see all the initiatives to support each other coming from the village and our individual residents.

Voorschoten is a village where traditionally, people have been there for each other in times of need. Let’s honour this tradition by continuing it during these times.

Current information

Undoubtedly, you will have many practical questions. The ministry of Health, Welfare and Sport (RIVM) and the Municipal Health Service (GGD), the schools and the Municipality are doing everything to bring you the most up-to-date information. The websites of these institutions provide many answers to your questions. You can stay up to date on the measures in our municipality through our website: www.voorschoten.nl.

Lastly

The coming weeks may seem unreal and disheartening to everyone. I have faith that we, as residents of Voorschoten, can manage this situation.

On behalf of the entire City Council, we wish you good health,

Paul de Bruijn
Deputy Mayor Voorschoten

Top