De gemeente Voorschoten is verantwoordelijk voor uw veiligheid als het gaat om het onderhoud van de bomen binnen de gemeente. In heel Nederland zijn er problemen met de Canadese populier. Deze boomsoort kan spontaan takken laten vallen. Niet alleen met storm maar ook op windstille dagen. Daarom gaat de gemeente Voorschoten de komende jaren 117 Canadese populieren op zes verschillende locaties vervangen.

Na de twee wereldoorlog is de populier op grote schaal in het openbaar groen aangeplant. Zo ook in Voorschoten. Met als doel snel een groene woonomgeving te creëren. Met snelgroeiende populieren lukte dat prima. Inmiddels zijn deze bomen 50-75 jaar oud en beginnen ze af te takelen. Hierdoor kan een gevaarlijke situatie ontstaan.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen heeft de gemeente Voorschoten onderzoek gedaan naar 332 Canadese populieren. Op basis van de mate van gevaarzetting (locaties in de openbare ruimte waar het risico op een ongeval hoger is) zijn 6 locaties (117 bomen) met een verhoogde gevaarzetting nader onderzocht. Veelal gaat het om locaties in de openbare ruimte welke druk bezocht worden. 16 exemplaren kunnen blijven staan. Helaas moeten 101 bomen worden vervangen. Het vervangen van deze populieren wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd. De fasering is bepaald op basis van afnemende conditie (de mate van verzwakking en aftakeling) van de bomen en daarbij wil de gemeente ‘kaalslag’ voorkomen.   

Het uitgangspunt is dat voor elke gekapte boom, een nieuwe boom wordt aangeplant, om zo het bomenbestand op peil te houden. De nieuwe bomen worden een periode na het verwijderen van de oude boom geplant. Eerst moeten de groeiplaatsen voor de nieuw te planten bomen ingericht worden, zodat de nieuwe bomen zich daar voor een lange periode goed kunnen ontwikkelen. En natuurlijk duurt het jaren voordat de boom echt groot is. Soms is herplanting op dezelfde plek niet mogelijk. Dan wordt de nieuwe boom binnen een straal van 50 meter geplant.

De gemeente heeft besloten op vier locaties de populieren binnen vier jaar te vervangen. De aanleiding hiervoor zijn de hoge beheerkosten en de op korte termijn verwachte verslechterde condities van de onderzochte populieren. De gemeente laat voor deze locaties een Flora- en Faunaonderzoek uitvoeren. De uitkomsten uit dit onderzoek worden meegenomen in de vervangingsopgave.

De locaties

Debussylaan-Mozartlaan: De 30 populieren grenzend aan Debussylaan, Mozartlaan en Richard Wagnerlaan staan midden in een woonwijk. Door bomen met een verhoogde gevaarzetting te snoeien of te verwijderen, zullen de omliggende populieren een hogere windbelasting ervaren. De gemeente heeft daarom besloten om al deze populieren in 2020 te vervangen. Middels een communicatietraject met bewoners wil de gemeente komen tot een nieuw bomenbestand.

Trompplein: Nabij het Trompplein staan zeven populieren onder de hoogspanningsmasten van TenneT. Dit resulteert in een frequente snoei om de populieren in hoogte te beperken. Gezien de standplaats, de mate van kroonvorming, takbreuk en slechte aanhechtingen in de top van de kroon heeft de gemeente besloten deze populieren in 2020 te vervangen. Omdat we rekening moeten houden met de hoogspanningskabels legt de gemeente een hakhoutbosje aan, bestaande uit elzen en berken. Hakhout wordt eens in de zeven jaar gesnoeid, nieuwe bomen zullen daarom geen gevaar vormen voor de hoogspanningskabels.

Kniplaan: De 35 populieren aan de Kniplaan worden aangemerkt als risicoboom met een verhoogde gevaarzetting. Al deze bomen worden in 2021 vervangen, duurzamere bomen worden herplant.

Frans Halsplantsoen: De 28 populieren aan het Frans Halsplantsoen zijn risicobomen met een hoge gevaarzetting. Al deze bomen worden in 2022 vervangen voor duurzamere bomen.

Aletta Jacobsplantsoen: De bomen aan het Aletta Jacobsplantsoen hebben een beperkte kroonvorming en verkeren in goede conditie, echter vanwege hun standplaats heeft de gemeente besloten voor deze bomen over te gaan op veiligheidssnoei. Deze bomen worden de komende jaren extra gecontroleerd en waar nodig een snoeimaatregel toegepast.

Suze Groenewegerf: Achter het Suze Groenewegerf staan negen populieren waarvan er acht in een goede conditie verkeren. Eén populier grenzend aan de parkeerplaats wordt mede vanwege zijn standplaats vervangen.

Meer informatie 

Per locatie worden omwonende tijdig geïnformeerd over het vervangen van de bomen. Ook wordt u betrokken bij het kiezen van de nieuwe boomsoorten die de gemeente zal aanplanten. Om de bomen te mogen verwijderen is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt tijdig door de gemeente aangevraagd.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan staan wij van het Team Groenbeheer u graag te woord. U kunt ons bereiken via de mail groen@voorschoten.nl of via telefoonnummer 14071.