HOME  |  Welstandscommissie

Welstandscommissie

Wat doet de welstandscommissie?

De Commissie Welstand en Cultureel erfgoed (WCE) is een adviescommissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over bouwplannen in de gemeente. Zij doet dit zowel voor Voorschoten als voor Wassenaar. De leden zijn onafhankelijke deskundigen. De commissie heeft zowel voor Voorschoten als voor Wassenaar een burgerlid. Deze leden zijn aangesteld om de visie van de burger in te brengen op het gebied van welstand. De Commissie WCE toetst bouwplannen aan de kwaliteitscriteria uit de Welstandsnota. Ze geeft niet alleen advies over gewone bouwplannen zoals een verbouwing of de bouw van een nieuw huis. Ze wordt ook ingeschakeld bij stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals een nieuwbouwwijk en bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Het college van burgemeester en wethouders wint daarnaast advies in bij de Commissie WCE over het cultureel erfgoed. Dit zijn beschermde gemeentelijke- en rijksmonumenten, beeldbepalende zaken en beschermde stads- of dorpsgezichten. Daarnaast wint het bestuur advies in van de commissie over cultuurhistorische aspecten bij niet-monumenten, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht.

Welstandsnota

De Welstandsnota kunt u onderaan deze pagina downloaden.
Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt altijd voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie. Kleine bouwplannen worden getoetst aan de sneltoetscriteria. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Procedure welstand

Vergunningsaanvragen en vooroverlegsituaties worden altijd eerst getoetst op volledigheid van de ingediende gegevens en aan het bestemmingsplan. Als het plan voldoet aan de eisen kan het worden voorgelegd aan de commissie.

Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en worden gehouden in raadhuis ‘De Paauw’, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar.
Tijdens de vergadering kunt u als aanvrager of belanghebbende de bouwaanvraag of uw zienswijze toelichten. Als u dit wilt, moet u dit bij uw aanvraag melden. Omdat de vergaderingen openbaar zijn is het mogelijk deze bij te wonen zonder spreekrecht, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Voor nadere informatie over het werk van de commissie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, Ir. H.B. Schut via HSchut@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

De commissie Welstand en Cultureel Erfgoed Voorschoten-Wassenaar bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Ir. J.D. Mulder - (restauratie) architect
  • Dhr. Ir. Drs. M. Kuijpers – architect
  • Mw. Drs. L. Voerman, cultureel erfgoed lid
  • Mevr. C.J.M. De Wit, burgerlid Voorschoten
  • Hr. Dr. H.M.J. Tromp, cultureel erfgoed lid
  • Dhr. Ir. H.B. Schut, secretaris
Top