HOME  |  Samenwerking Leidse regio

Samenwerking Leidse regio

De gemeente Voorschoten gaat zo veel mogelijk samenwerken in de Leidse regio. Uitgangspunt is dat Voorschoten zelfstandig blijft. We zien dat als het slimste antwoord op de opgaven van de toekomst: de overgang naar duurzame energie; toenemende vergrijzing; een groeiende zorgbehoefte; behoud van banen en welvaart; de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen; de bereikbaarheid van huis, school en werk; een leefbare en veilige

Samenwerking in de Leidse regio

Gemeenten krijgen te maken met grote opgaven, zowel op sociaal als ruimtelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan het langer thuis wonen en het voorkomen van eenzaamheid. Of aan de energietransitie. Gemeenten kunnen meer bereiken voor hun inwoners wanneer zij hun krachten bundelen en samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.

Toekomstvisie Leidse regio 2027

In 2016 is de Toekomstvisie Leidse regio 2027 “Kwaliteiten versterken & krachten verenigen” vastgesteld door de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De Toekomstvisie legt de basis voor een veel inniger samenwerking tussen de vijf gemeenten in de Leidse regio. De vijf gemeenten willen de kwaliteiten van de regio en van de afzonderlijke gemeenten verder versterken, met een gezamenlijke ambitie voor “karaktervolle groei. In de toekomstvisie zijn zeven speerpunten voor karaktervolle groei benoemd. Op dit moment worden deze zeven punten verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Kijk op www.leidseregio2027.nl voor meer informatie.

Documenten

Raads- en commissievergaderingen

De routekaart is besproken in de commissie B&B van 27 september 2018.

Top