HOME  |  Producten en diensten  |  Subsidies

Subsidies

U vindt hier informatie over: "Wat is het ?"

Wat is het ?

Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten die in lijn liggen met het gemeentelijk beleid. Gemeente Voorschoten verstrekt subsidies ten behoeve van activiteiten die primair gericht zijn op de Voorschotense bevolking.

Of u in aanmerking komt voor subsidie hangt af van het vastgesteld gemeentelijk beleid en de beleidsdoelen. De activiteiten van uw organisatie moeten samenhang hebben met deze doelen.

In het Subsidieplan Voorschoten 2017-2020 vindt u op welke beleidsterreinen subsidies worden verstrekt en aan welke criteria aanvragen moeten voldoen.

Er is in 2019 geen budget beschikbaar voor incidentele subsidies.

Het aanvragen van een monumenten subsidie verloopt op een andere manier. Hier leest u daar meer over.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het ?"

Hoe werkt het ?

De aanvraag (niet zijnde: aanvraag Monumentensubsidie en aanvraag Jeugdledensubsidie sport)

Heeft u het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar geen subsidie aangevraagd? Dan dient u ieder geval de volgende gegevens de verstrekken:

Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de meest actuele versie van de statuten;
De laatst opgemaakte jaarrekening dan wel de balans van de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, als deze documenten ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.


Daarnaast gelden de volgende indieningseisen:

Als u een subsidie wilt aanvragen tot € 5.000, moet u de volgende informatie meesturen:

Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u  subsidie aanvraagt;
Het doel dat met deze activiteiten wordt nagestreefd;
Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten;
Een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd.


Als u een subsidie wilt aanvragen voor meer dan € 5.000, dan moet u de volgende informatie meesturen.

Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor u subsidie aanvraagt;
Een beschrijving van de doelstelling(en) en resultaten die met de activiteit(en) wordt nagestreefd;
Een beschrijving van het belang dat de gemeente of haar inwoners hebben bij deze activiteiten;
Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
De stand van de algemene of egalisatiereserve of andere voorziening(en) op het moment van de aanvraag;
Een overzicht van de samenstelling van uw bestuur.


Subsidie kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal vier jaar.

Aanvraag Jeugdledensubsidie sport
Zie hiervoor pagina 20-22 van het Subsidieplan Voorschoten 2017-2020.

Aanvraag Monumentensubsidie/subsidie inspectie
Lees eerst: pagina 27-31 van het Subsidieplan Voorschoten 2017-2020.

Indieningseisen zijn:

Een aanvraag voor een monumentensubsidie bevat:

a.   een gespecificeerde begroting van de kosten;

b.   een gedetailleerde werkomschrijving;

(detail-)tekeningen van de bestaande situatie en de nieuwe situatie;
de naam en het adres van de aannemer(s) en de architect voor het opstellen van het herstelplan, waarbij het om een ERM-gekwalificeerd bureau of anderszins erkende aannemer/architect dan wel een naar het oordeel van het college kundig bureau dient te gaan.

Een subsidieaanvraag voor een inspectie omvat:

Foto’s van de actuele situatie, inclusief, indien van toepassing, detailfoto’s van de gebreken;
Een inspectierapport dat minder dan twee jaar (bij niet-woonhuizen), respectievelijk drie jaar (bij woonhuizen) voor de datum van indiening is opgesteld   door de Monumentenwacht Zuid-Holland, een ERM-gekwalificeerd bureau of een ander naar het oordeel van het college kundig bureau.

Algemene subsidieverordening Voorschoten

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen ?"

Wat moet ik doen ?

Datum van indiening

 1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie met betrekking op subsidiejaar 2018 of daarop volgende jaren wordt voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend.

 
Algemene subsidieverordening Voorschoten

Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig ?"

Wat heb ik nodig ?

Zorg dat u onderstaande bijlages klaar heeft staan voordat u de subsidie aanvraagt. U heeft per stap in het formulier maximaal 15 minuten.

Jaarlijkse subsidies:

Bij aanvragen tot € 5,000 voegt u de volgende documenten toe:

 • projectplan met;
  • duidelijke omschrijving van de activiteiten;  
  • het beoogde doel;
  • het belang van de gemeente of haar inwoners bij deze activiteiten;
  • een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • De laatst opgemaakte jaarrekening dan wel de balans van de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, als deze documenten ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.
 • Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de meest actuele versie van de statuten.

Bij aanvragen vanaf € 5,000 voegt u naast alle bovengenoemde documenten ook de volgende documenten toe:

 • Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. In het dekkingsplan dient u ook een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten, met een vermelding van de stand van zaken daarvan toe te voegen.
 • De stand van de algemene of egalisatiereserve of andere voorziening(en) op het moment van de aanvraag.
 • Een overzicht van de samenstelling van het bestuur.
Top