HOME  |  Platform Duurzaam Voorschoten

Platform Duurzaam Voorschoten

Het Platform Duurzaam Voorschoten (PDV) is één van de officiële adviesorganen van de gemeente. De leden van het platform zijn formeel benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Het platform adviseert de gemeente over duurzaamheidsaspecten in gemeentelijke plannen.

Het Platform Duurzaamheid Voorschoten is een adviesorgaan ingesteld om het college van B&W van advies te dienen bij alle beleidsvoornemens die raakvlakken hebben met duurzaamheidsaspecten. Het betreft uiteraard vooral plannen op het vlak milieubeleid, ruimtelijk beheer, groenbeheer, water, afvalverwerking en verkeer. Maar ook in tal van andere plannen komen (zijdelings) duurzaamheid en milieu aspecten aan de orde. Bijvoorbeeld in bouwplannen, energieverbruik en CO2 reductie en in zaken betreffende de eigen gemeentelijke organisatie.

De plannen worden in een vroeg stadium aan het platform voorgelegd, waardoor reële inbreng mogelijk is. Dit houdt tevens in dat de plannen in dat stadium veelal nog niet openbaar zijn. Taak van het Platform is daarbij om die gemeentelijke plannen te beoordelen op duurzaamheidsaspecten en de gemeente daarover te adviseren. Naast deze taak is het platform vrij om op eigen initiatief met adviezen aan de gemeente te komen en een eigen lijn te kiezen met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid en milieubeheer en daarover met andere partijen in gesprek te gaan.

Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal belangenorganisaties en uit leden die vanwege hun specifieke kennis en ervaring op het terrein van milieu en duurzaamheid op persoonlijke titel deelnemen. Het platform bestaan momenteel uit negen vrijwilligers. In het platform zijn bijvoorbeeld “Duurzame Ondernemers Voorschoten” en Milieudefensie vertegenwoordigd. De vergaderingen worden bijgewoond door een vaste medewerker van de gemeente. Tevens heeft de Voorschotense Advies Commissie (bouwen en wonen) permanent zitting in het platform.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

Downloads:

Top