HOME  |  Op weg naar herstel

Op weg naar herstel

28 november 2017 - Gemeentelijke begroting Voorschoten 2018 krijgt ook de steun van de Provincie Zuid-Holland

De door de gemeenteraad breed vastgestelde gemeentelijk begroting over de jaren 2018 tot en met 2021 krijgt ook de steun en het vertrouwen van de provincie Zuid-Holland, zo laat de toezichthouder per brief aan de gemeente Voorschoten weten. Dat betekent dat het financieel toezicht door de provincie vanaf 1 januari 2018 weer hersteld wordt naar de oude –gewone- situatie.

Vertrouwen Provincie Zuid-Holland in financiële duurzaamheid Voorschoten

Met grote inzet en gezamenlijke inspanning is Voorschoten er in geslaagd om voor 2018 tot en met 2021 een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming op te stellen. Hier is ook rekening gehouden met het vervallen van de mogelijkheid van de heffing van precariobelasting in 2022.

De begroting en meerjarenraming is door de provincie beoordeeld op structureel en reëel begrotingsevenwicht, volgens de wettelijke uitgangspunten van de Gemeentewet. Bij dit oordeel is  rekening gehouden met het overzicht van incidentele baten en lasten. De provincie is tot de conclusie gekomen dat de structurele lasten van de gemeentelijke begroting en meerjarenraming gedekt zijn door structurele baten. Deze ingezette koers naar financiële duurzaamheid geeft  de provincie Zuid-Holland vertrouwen. En ze stemt daarom in met de vastgestelde begroting van de gemeente Voorschoten.

Financieel evenwicht voor de komende jaren

Wethouder Financiën Daan Binnendijk: "Het gemeentebestuur heeft met deze begroting 2018 bestuurskracht getoond. Want na vele jaren van investeren moet Voorschoten de inkomsten en de uitgaven duurzaam op elkaar afstemmen zodat er ruimte ontstaat voor het versterken van de financiële positie en een buffer wordt gecreëerd voor de terugloop van gemeentelijke inkomsten in de komende jaren. De goedkeuring van de provincie geeft ook ruimte aan bestuurlijke slagkracht voor de nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. We gaan als college van B&W verder hard aan de slag om de hoge kwaliteit van wonen en leven in Voorschoten ook voor de toekomst te behouden."


9 oktober 2017 - Uitkomsten dorpsenquête Op weg naar herstel

Aan onderzoeksbureau RenMMatrix uit Maastricht is opdracht gegeven voor het analyseren en beschrijvend rapporteren van de resultaten. Op basis van hun expertise is het bureau tot onderstaande inzichten gekomen.

Thema financiële situatie:

 • Iets meer dan 2 op de 5 inwoners (43%) van de gemeente Voorschoten is bereid om  zich in te zetten voor het behoud van voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Iets meer dan een derde van de inwoners (36%) is hier niet toe bereid.
 • Iets minder dan een kwart van de inwoners (22%) is bereid om meer te betalen om de financiële problemen op te lossen. Circa tweederde van de inwoners (67%) is hier niet toe bereid.

Thema bestuurlijke samenwerking:

 • Iets meer dan driekwart van de inwoners (76%) van de gemeente Voorschoten vindt goede gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening belangrijker dan een eigen gemeentebestuur en eigen ambtelijk apparaat. Iets meer dan 1 op de 8 inwoners (14%) is het hiermee oneens.
 • Bijna tweederde (65%) van de inwoners is van mening dat Voorschoten beter kan fuseren met een vergelijkbare gemeente zoals Wassenaar dan met een grotere gemeente zoals Leiden. Iets meer dan 1 op de 5 inwoners (21%) is het hier niet mee eens.
 • Circa een derde van de inwoners (33%) vindt dat een intensievere samenwerking met de Leidse regio een voorwaarde is voor het behouden van de zelfstandigheid van Voorschoten. Een groter deel (37%) is het hier niet mee eens.
 • Iets minder dan 1 op de 5 inwoners (18%) vindt dat Voorschoten zelfstandig moet blijven, ongeacht welke consequenties dit heeft. Bijna tweederde van de inwoners (64%) is het hier niet mee eens.
 • Iets minder dan 1 op de 5 inwoners (17%) vindt dat Voorschoten beter kan fuseren dan met Leiden dan met Wassenaar. Bijna tweederde van de inwoners (64%) is het hier niet mee eens.
 • Er zijn vrijwel geen verschillen in de houding ten aanzien van de bestuurlijke samenwerking tussen mannen en vrouwen en de verschillende leeftijdsgroepen.
 • Ouderen zijn minder overtuigd dat goede gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening belangrijker zijn dan een eigen gemeentebestuur en ambtelijk apparaat. In lijn hiermee zijn ouderen vaker van mening dat Voorschoten zelfstandig moet blijven, ongeacht welke consequenties dit heeft. Een kwart van de ouderen is deze mening toegedaan (26% van de categorie 65+).

Voor de verantwoording van de opgeleverde rapportage zelf wordt verwezen naar de rapportage enquête Op weg naar herstel (PDF-document 385 kB).
Download ook de brief van burgemeester Bouvy - Koene aan de gemeenteraad (PDF-document 1 MB).

Reactie burgemeester Pauline Bouvy – Koene

Ik ben trots op het feit dat zoveel inwoners hebben gereageerd op de oproep om hieraan deel te nemen. Zo’n duizend Voorschotenaren hebben dan ook een bijdrage geleverd. De stellingen zijn in goed overleg met de fracties geformuleerd en op basis van feedback, ontvangen tijdens het Dorpsgesprek in het Bondsgebouw van 3 juli, aangescherpt.

Van 20 juli tot en met 1 september jl. zijn onze inwoners in de gelegenheid gesteld om te reageren. Zo kon de enquête via gemeentelijke website digitaal worden ingevuld, zijn enquêtes afgenomen tijdens de jaarlijkse paardenmarkt en via een anonieme steekproef uit de gemeentelijke basisadministratie hebben 2.000 Voorschotenaren een schriftelijke enquête met antwoord enveloppe thuis ontvangen.

Nader onderzoek

Voorschoten werkt constructief samen met de gemeente Wassenaar, de gemeente Leidschendam – Voorburg en de gemeenten uit de Leidse regio. Na de Toekomstvisie Voorschoten 2025 is nu ook de Toekomstvisie Leidse regio 2027 opgesteld en vastgesteld met en door de buurgemeenten. Voorschoten oriënteert zich op verdere bestuurlijke samenwerking met haar omgeving en we hebben hiervoor onze inwoners geconsulteerd. Vanuit de positie van financiële onafhankelijkheid gaat Voorschoten focus en verdieping aanbrengen in haar regionale samenwerkingsverbanden.

In het belang van onze inwoners en onze bestuurlijke partners in de regio is een heldere visie op de bestuurlijke toekomst van Voorschoten onontbeerlijk.

De resultaten van deze –bescheiden- enquête vragen daarom dan ook om een nader, verdiepend onderzoek. Want de uitvoering van onze wettelijke taken en dienstverlening aan onze inwoners komen mede tot stand dankzij verschillende samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen). Denk bijvoorbeeld aan het Inkoopbureau H-10, de gezamenlijke afdeling Werk en Inkomen of de BSGR (belastingsamenwerking Gouwe – Rijnland).  

Een verdiepend onderzoek draagt dan ook bij aan het beter in beeld brengen van de mogelijke gevolgen die een bestuurlijke focus tot gevolg kan hebben.

Met vriendelijke groet,
Pauline Bouvy – Koene
burgemeester


14 september 2017 - Reactie college burgemeester en wethouders op rapport Rekenkamercommissie

Het college college B&W Voorschoten heeft donderdag 14 september 2017 van de rekenkamercommissie het rapport ‘Veel ambities, weinig aandacht voor financiën’, onderzoek naar ontwikkeling financiële positie gemeente Voorschoten 2002 – 2017  ontvangen.

De centrale vraag van het onderzoek luidt:

Wat zijn de belangrijkste oorzaken die hebben geleid tot de verslechtering van de financiële positie van de gemeente Voorschoten in de periode 2002 -2017 en in hoeverre was er gedurende die periode bij de verschillende relevante gemeentelijke actoren (ambtelijk, college en raad) voldoende inzicht in en overzicht van de financiële situatie van de gemeente om te kunnen bijsturen?

Het college van burgemeester en wethouders zal het rapport met conclusies en aanbevelingen goed bestuderen en in samenwerking met de raad dit rapport betrekken bij de begrotingsbehandeling over 2018 - 2021 van de gemeente.

Donderdagavond 21 september a.s. om 20.45 uur in het gemeentehuis wordt het rapport toegelicht door de voorzitter van de rekenkamercommissie tijdens de commissievergadering Burger en Bestuur.

Het rapport van de rekenkamercommissie kunt u downloaden (PDF-document 3 MB).


16 augustus 2017 - brieven provincie Zuid-Holland

Het college van B&W heeft op 16 augustus de gemeenteraad een informatiebrief gestuurd over de ontwikkelingen van de bestuurlijke toekomst. Bij deze brief zijn de twee ontvangen brieven van provincie Zuid-Holland bijgevoegd.


29 juli 2017 - Enquêteren

De gemeente Voorschoten was op zaterdag 29 juni tijdens de traditionele paardenmarkt aanwezig in de Schoolstraat met een eigen kraam om inwoners te enquêteren.

20 juli 2017 - Denk mee over de toekomst van Voorschoten!

In de komende tijd moet de gemeente een aantal belangrijke keuzes maken over de financiële situatie en de bestuurlijke samenwerking. Het gemeentebestuur wil graag weten hoe u over dit onderwerp denkt. Daarom is er een korte enquête opgesteld met zeven stellingen. Het invullen van de enquête is anoniem en kost slechts enkele minuten van uw tijd.

De enquête is per 1 september jl afgesloten. De bijdragen worden verwerkt in een rapportage en medio oktober aan de raad aangeboden. De definitieve uitkomsten worden ook op deze pagina gepubliceerd.


3 juli 2017 - Verslag Dorpsgesprek

Een verslag van het dorpsgesprek kunt u downloaden (PDF-document 188 kB).


22 juni 2017 - Begrotingsscan Voorschoten opgeleverd

De financieel toezichthouder van de gemeente Voorschoten, de provincie Zuid Holland, heeft vandaag haar rapport ‘Begrotingsscan Voorschoten gepubliceerd. Doel van de ‘scan’ is om meer en beter inzicht te geven in de eigen financiële huishouding van Voorschoten alsmede ten opzichte van gemeenten die op Voorschoten lijken. De analyse geeft het gemeentebestuur handvatten om onderbouwde keuzes te kunnen maken zodat zij tot een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 kunnen komen. De gehele scan kunt u downloaden (PDF-document 2,81 MB).


20 juni 2017 - Openbare brief college Voorschoten aan college Wassenaar

Op 20 juni heeft het college van Voorschoten een brief aan college Wassenaar gestuurd omtrent de bestuurlijke toekomst van gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar. De brief kunt u downloaden (PDF-document 729 kB).


7 juni 2017 - Komt u ook naar het dorpsgesprek op maandag 26 juni?

Praat mee tijdens het dorpsgesprek ‘op weg naar herstel’ op maandagavond 26 juni 2017. Van 19.30 uur tot 22.00 uur in het Bondsgebouw. Aan de hand van stellingen en dilemma’s wil het gemeentebestuur samen met u het gesprek aangaan over thema’s zoals regionale samenwerking en over de rol en taken die een zelfstandige gemeente moet en/of kan uitvoeren. Bekijk de stellingen (PDF-document 128 kB).

Aan de hand van door de gemeenteraad geformuleerde stellingen worden dilemma’s rondom twee deze twee thema’s behandeld.

 • Thema 1 regionale samenwerking
  Nu minder financiële middelen voor handen zijn en wettelijk uit te voeren taken toenemen moet gekeken worden naar effectievere bestuurlijk samenwerkingsverbanden; zoals in de Leidse regio of met Wassenaar.
 • Thema 2 rol en taken van een zelfstandige gemeente
  Het schrappen c.q. overhevelen van taken zodat een zelfstandige gemeente Voorschoten onder alle omstandigheden kan blijven voortbestaan.

Op weg naar financieel herstel

Het’ herstelplan’ is het pakket maatregelen wat bij elkaar leidt tot het structureel verminderen van de uitgaven van Voorschoten voor een bedrag van € 3 miljoen per jaar. Deze € 3 miljoen kan bestaan uit het structureel schrappen van niet-wettelijke taken die de gemeente voor inwoners uitvoert, door taken aan de samenleving over te dragen begeleid door minder budget of de lokale belastingen gedeeltelijk of in z'n geheel verhogen ter compensatie. Het uiteindelijke pakket wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting van 2018 en verder. Dit pakket wordt aangeboden aan de provincie als toezichthouder. Als de provincie instemt met de begroting is de gemeente Voorschoten weer zelfstandig bevoegd om besluiten met financiële consequenties te nemen.

Door het toetsen van de door de raad geformuleerde dilemma's bij de bevolking krijgt de raad een betrouwbaar en representatief omgevingsbeeld.

Benieuwd hoe de Toekomstvisie Leidse Regio tot stand is gekomen? Bekijk dan de presentatie Overview Toekomstvisie (PDF-document 2,7 MB).


Dorpsprofiel Voorschoten


1 juni 2017 - Volgende stap verbeteren ambtelijke en bestuurlijke samenwerking gezet door Voorschoten en Wassenaar

Volgende stap verbeteren ambtelijke en bestuurlijke samenwerking gezet door Voorschoten en Wassenaar

De gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar hebben sinds 1 januari 2013 één gezamenlijk ambtelijk apparaat: De Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Uit het recente bestuurskrachtonderzoek naar beiden gemeenten en andere rapporten kwam duidelijk naar voren dat er behoefte is aan het veranderen van de organisatie om optimaal te kunnen functioneren voor beide zelfstandige gemeentelijke klanten.

Nadat eerst de medewerkers zijn geïnformeerd hebben de voorzitter van het dagelijks bestuur, burgemeester Aptroot van de gemeente Wassenaar en plaatsvervangend voorzitter burgemeester Bouvy – Koene van de gemeente Voorschoten vandaag tijdens een persgesprek toelichting gegeven op de aanstaande veranderingen.   

Na zorgvuldige overwegingen heeft het dagelijks bestuur op 31 mei jl. besluiten genomen, zodat een begin kan worden gemaakt met het proces om te komen tot een structuurwijziging van de WODV, naar een éénhoofdige directie en te starten met een reorganisatie van de WODV.

Beide burgemeesters benadrukken dat hiermee een volgende stap is gezet voor het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar. Ambtelijk door aanpassing van de organisatie, bestuurlijk door procedures tussen beiden gemeenten te harmoniseren. Door de gemeentesecretarissen beter in positie te brengen en de leiding organisatorisch in handen te stellen van één directeur wordt de samenwerking versterkt.

Met dit besluit geeft het dagelijks bestuur gehoor aan verbeterpunten zoals die eerder in diverse onderzoeken zijn vastgesteld.

Samenvattend:

 • Er komt een structuurwijziging van de WODV.
 • De WODV gaat van een tweehoofdige leiding naar een éénhoofdige directie.
 • Er komt een reorganisatie van de ambtelijke organisatie die leidt tot drie domeinen namelijk: een fysiek domein, een maatschappelijk en een domein Bedrijfsvoering.
 • Het terugbrengen van het aantal leidinggevenden van 28 naar 17.
 • Een transitiemanager zal na de zomer als éénhoofdige directeur worden aangesteld om het transitieproces te begeleiden.
 • De rol van directeur gemeentesecretaris wordt gescheiden. De huidige gemeentesecretarissen focussen zich op hun rol als eerste adviseur van het college.

12 mei 2017 - Raad Voorschoten positief en constructief over vorming Leidse Regio

De raad van Voorschoten was de laatste in de rij om een besluit te nemen over de verkenning van bestuurlijke vormen voor de Toekomstvisie 2027 van de Leidse Regio. De andere deelnemende gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude waren al voorgegaan. De gedachte aan de vorming van een regioraad heeft nog geen brede steun gevonden bij de gemeenteraden in de regio.

Samenwerking met Wassenaar

Voor Voorschoten ligt de problematiek anders dan in de andere gemeenten. Voorschoten heeft nu een intensieve samenwerking  met de gemeente Wassenaar en wil daarom eerst met het  gemeentebestuur van Wassenaar in gesprek gaan om de mogelijke gevolgen van aansluiting van Voorschoten bij een bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse Regio te bespreken. Samenwerking in de Leidse Regio kan namelijk vergaande gevolgen hebben voor de bestaande samenwerking met Wassenaar, die vooral bestaat uit een gezamenlijke ambtelijke organisatie;  de werkorganisatie Duivenvoorde.

Pas op de plaats

Parallel aan de gesprekken met Wassenaar wil de raad van Voorschoten met de gemeenten in de Leidse Regio op zoek blijven naar een vorm voor de Leidse Regio die enerzijds op draagvlak kan rekenen van de inwoners en anderzijds het mogelijk maakt om op een effectieve manier de ambities uit de Toekomstvisie 2027 van de Leidse regio te realiseren. Deze tweesporen-aanpak vergt de nodige afstemming in de tijd. Daarom maakt Voorschoten op dit moment even “pas op de plaats”, terwijl de ogen gericht blijven op het realiseren van ambities.

Voorwaarden samenwerkingsvorm Leidse regio

Om in deze zoektocht een begaanbare weg te vinden heeft de raad van Voorschoten vanuit een aantal uitgangspunten, zoals “regionaal denken, lokaal doen” en “doe vooral regionaal wat je lokaal niet goed kunt doen” een aantal inhoudelijke standpunten op een rij gezet, die moeten helpen om tot een gedragen en effectieve oplossing te komen. Dit zijn standpunten over het proces, over de opzet en inhoud van de samenwerkingsvorm, over de bestuurlijke houding en cultuur en over de vorm en bevoegdheden.

Belangrijke voorwaarden voor een samenwerkingsvorm in de Leidse Regio zijn:

 • Democratische legitimatie
 • Breed bestuurlijk draagvlak
 • Definitieve besluitvorming koppelen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
 • Voldoende slagkracht om ambities te realiseren
 • Evenwichtige spreiding van voorzieningen
 • Geen bestuurlijke drukte
 • Aandacht voor wijkgericht werken
 • Betrokkenheid burgers waarborgen en transparant bestuur
 • Ruimte voor groei
 • Scheppen van vertrouwen
 • Financiële mogelijkheden; het mag niet te duur worden.
 • Zeggenschap van gemeenten voldoende waarborgen.

Zodra het overleg met Wassenaar voldoende inzichten heeft opgeleverd en de ontwikkelingen in de Leidse Regio daarom vragen, zal de raad van Voorschoten een principieel besluit nemen over de deelname in de Leidse Regio. Dit zal definitief zijn beslag kunnen krijgen na de  gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Downloads:


11 mei 2017 - Rekenkamer doet onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële positie 2002-2017 van Voorschoten

De gemeenteraad heeft op 22 maart 2017 raadsbreed een motie aangenomen om een onderzoek in te stellen naar de ‘verbeteringen in het beheer van de gemeentelijke financiën’.  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzichten en het leren van lessen uit het verleden om te zorgen dat Voorschoten voor de toekomst de juiste financiële keuzes maakt en op korte termijn het preventief toezicht kan worden opgeheven.  Dit verzoek is bij de Rekenkamercommissie neergelegd en die heeft aangegeven de mogelijkheid te zien het onderzoek uit te voeren. Op 6 april heeft de raad een begeleidingscommissie ingesteld die het onderzoek door de RKC zal begeleiden.  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor het rekenkameronderzoek. In de bijlagen treft u onder andere de onderzoeksopzet en de namen van de begeleidende raadscommissie  voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de financiële positie 2002-2017 van Voorschoten.

Meer informatie?

Wilt u meer algemene informatie over de rol en functie van de Rekenkamer binnen de gemeente dan kunt deze vinden via www.rekenkamerwvolv.nl.


Raadsbesluit

Het raadsbesluit omtrent vaststelling van het herstelplan (PDF-document 153 kB) kunt u downloaden.

Burgemeester Bouvy-Koene stuurt brief met procesadvies Herstelplan aan de gemeenteraad van Voorschoten

Met het oog op de raadsvergadering van woensdag 22 maart heeft burgemeester Bouvy-Koene onderstaande brief maandagmiddag verstuurd naar alle leden van de gemeenteraad van Voorschoten.

Inleiding
In het kader van het toezicht op de begroting hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland uw raad verzocht te komen met een herstelplan dat leidt tot een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming. Dit herstelplan moet bij de provincie worden ingediend uiterlijk op 31 maart 2017. Het niet-indienen van een herstelplan zal betekenen dat preventief financieel toezicht door de provincie wordt gehandhaafd.

Raad en college hebben de afgelopen weken veel inspanningen verricht om te komen tot het door de provincie gevraagde herstelplan. In dat proces is tweemaal een avond ruimte gegeven aan burgers, instellingen en bedrijven om mee te denken in dit proces.

Uw raad staat op het punt een belangrijk besluit te gaan nemen over het indienen van een herstelplan. Dit is een belangrijk politiek besluit dat ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente en voor de samenleving.

Verantwoordelijkheid burgemeester
Als burgemeester ben ik er zeer aan gehecht dat besluiten op een gedegen wijze worden genomen en dat recht wordt gedaan aan het beginsel dat besluiten zo veel mogelijk worden genomen na een zorgvuldige afweging van belangen. De gemeentewet draagt de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan bovendien op toe te zien op de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie.

Los hiervan voel ik mij als burgemeester sowieso verantwoordelijk voor de wijze waarop de gemeente omgaat met haar burgers en wil ik zo veel mogelijk streven naar een zo harmonieus mogelijke wisselwerking tussen bestuur en burgers, waarbij respect voor elkaar voorop staat.

Overwegingen
Vanuit deze verantwoordelijkheden, die ik als burgemeester niet alleen heb, maar ook voel, vraag ik uw raad de volgende overwegingen te betrekken bij uw besluit over het indienen van een herstelplan.

 • Zorg voor een breed gedragen besluit van de raad en probeer zo veel mogelijk te komen tot een besluit dat ook binnen de raad op brede steun kan rekenen.
 • Doe recht aan de vele opmerkingen die op 14 februari en 16 maart door burgers en instellingen naar voren zijn gebracht en neem daarin verantwoordelijkheid.
 • Vraag uzelf af of het nu voorliggende herstelplan voldoende gerijpt is en onderbouwd.
 • Vraagt de eis van zorgvuldige afweging ook niet dat u beschikt over de uitkomsten van de door provincie en rijk uit te voeren begrotingsscan en over het antwoord op de vraag in hoeverre het positieve jaarrekeningsaldo over 2016 een structureel effect heeft?
 • Is het ook niet van belang dat in het proces van besluitvorming wordt betrokken dat de komende maanden meer helderheid zal ontstaan over parallelle processen die van invloed kunnen zijn op de gemeentefinanciën, zoals bestuurskracht, verbetering WODV, toekomstvisie Leidse Regio.
 • Is het niet verstandig de uitkomsten van deze processen te  betrekken bij de besluitvorming.
 • Moet ook niet meer tijd worden genomen om in samenspraak met burgers en instellingen te komen tot een meer gedragen herstelplan, waarbij de tijd in het voordeel werkt om te komen tot mogelijk alternatieve oplossingen?

Daarbij hecht ik verder zeer veel belang aan het terugbrengen van rust in de samenleving.
Het vaststellen van een herstelplan zorgt nu al voor veel maatschappelijke onrust. Dat is op zichzelf
geen reden om het niet te doen, want bestuurskracht vraagt soms ook om besluiten die niet welgevallig zijn maar wel nodig. Het baart mij wel zorgen dat ik zie dat deze onrust vooral ontstaat omdat de voorbereiding nog onvoldragen lijkt en de komende maanden op grond van nieuwe inzichten de plannen mogelijk kunnen worden bijgesteld.

Besluitvorming
Al met al zijn er voldoende redenen om de vraag te stellen of het verstandig is al voor 31 maart een herstelplan vast te stellen. Uiteindelijk is het beoogde herstel toch gericht op de komende jaren en niet op dit lopende jaar. Het dit jaar blijven onder financieel toezicht is een argument dat burgers niet aanspreekt en mag niet opwegen tegen het belang van een zorgvuldige besluitvorming. Bestuurskrachtig zijn, betekent niet alleen daadkracht op de korte termijn maar vooral ook kwaliteit op de lange termijn. Daarin moet evenwicht gevonden worden.

Het proces
Komende woensdag 22 maart staat u voor de vraag om een besluit te nemen over het wel of niet indienen van een herstelplan.

Voordat u zover bent, zal - naar ik verwacht - een discussie plaatsvinden over de input die burgers en instellingen op 14 februari en 16 maart hebben gegeven en wat het antwoord daarop moet zijn.

Als de beraadslaging op 22 maart leidt tot het door mij in deze brief in overweging gegeven uitstel van het vaststellen van een herstelplan, zal de raad in ieder geval moeten besluiten op welke wijze het de provincie hierover gaat informeren.

Zo u dit wenst, wil ik bevorderen daar daarvoor al de nodige voorbereidingen worden getroffen. Als het mogelijk is om hierover al op 22 maart een besluit te nemen zal een extra raadsvergadering op 30 maart 2017 niet meer nodig zijn. Deze datum blijft voorlopig wel staan, mocht deze nodig zijn om tot een definitief besluit te kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Voorschoten
P.J. Bouvy-Koene


Inspraakavond 16 maart 2017

Op donderdag 9 maart heeft de eerste behandeling van het concept financieel herstelplan plaatsgevonden in de raadscommissie Burger & Bestuur. Donderdag 16 maart hebben inwoners en verenigingen ingesproken op het plan tijdens een speciale bijeenkomst in de Dorpskerk van Voorschoten.

Wilt u de inspraakavond terugluisteren?

U kunt de inbreng van alle insprekers terugluisteren via deze link.

Het onderwerp financieel herstelplan gemeente Voorschoten staat op de agenda van de gemeenteraad voor woensdag 22 maart.


(concept) Herstelplan vanaf dinsdagmiddag 7 maart beschikbaar vanaf 17.00 uur

Op basis van consultatierondes met de gehele gemeenteraad en een consultatiebijeenkomst met inwoners, instellingen en ondernemers is een (concept)herstelplan geschreven. Het concept)herstelplan is beschikbaar en kunt u hieronder downloaden.

Eerste bespreking van het (concept)herstelplan op donderdag 9 maart

De eerste openbare behandeling van het (concept)herstelplan is op donderdag 9 maart vanaf 20.30 uur in de commissievergadering Burger en Bestuur. De openbare vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De commissievergadering is ook live te volgen via de website van de gemeenteraad. Wilt u naar aanleiding van het (concept)herstelplan inspreken? Meldt u zich dan alstublieft aan voor de speciale bijeenkomst in de Dorpskerk op 16 maart aanstaande via telefoonnummer 088 - 65 49 625 of via griffie@voorschoten.nl.

Wilt u inspreken? Dat kan op donderdag 16 maart

Op donderdagavond 16 maart van 19.30 uur tot circa 22.30 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 2 vindt een informatieavond plaats voor inwoners, instellingen en ondernemers. Op deze avond is er ruimte om in te spreken en kunt u uw mening geven over het (concept)herstelplan. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig.

Definitieve besluitvorming tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart zal de gemeenteraad van Voorschoten een  definitief besluit nemen over het (concept)herstelplan. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis of is live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Wilt u schriftelijk reageren op het herstelplan?

Wilt u als inwoner, bestuurder van een instelling of als ondernemer uw reactie geven op het (concept)herstelplan? U kunt ook schriftelijke uw reactie aan ons geven d.m.v. het sturen van een email aan griffie@voorschoten.nl of of een brief sturen aan: griffie gemeente Voorschoten Leidseweg 25 2252 LA Voorschoten.


Bijeenkomst 14 februari 2017

Gemeente Voorschoten heeft op dinsdagavond 14 februari een bijeenkomst georganiseerd over de financiële situatie. Tijdens deze avond konden bewoners, verenigingen en instellingen suggesties of ideeën presenteren. Hieronder kunt u de verschillende documenten van die avond downloaden.

Wat betekent financieel (preventief) toezicht door de provincie Zuid-Holland?

Financiële feiten en cijfer over Voorschoten

Top