HOME  |  Leidseweg Noord

Leidseweg Noord

Aanleiding

Voor Leidseweg noord deel zuid is groot onderhoud noodzakelijk. Naast rioolvervanging is door de raad op 4 oktober 2018 besloten de weg te herinrichten naar een 30 km zone. Het schetsontwerp is samen met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

Het coronavirus en onze planning

We geven u graag duidelijkheid, en zeker met betrekking tot de planning van dit project. Dit kunnen we op dit moment niet. Het coronavirus en alle maatregelen die genomen zijn en wellicht nog genomen gaan worden om de verspreiding tegen te gaan maken het  onmogelijk om aan te geven wat onze planning zal zijn. Zodra wij duidelijkheid en zekerheid hebben over de planning van de vervolgwerkzaamheden publiceren wij dat hier. Ons streven is nog steeds om in het 4e kwartaal van 2020 te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Welke zaken spelen er nu?

Bomen worden gekapt

Vooruitlopend op de vernieuwing van het riool en de herinrichting van de Leidseweg noord zijn er van woensdag 25 maart tot en met vrijdag 27 maart 29 bomen gekapt aan de Leidseweg noord deel zuid. Bij de te downloaden stukken onderaan deze pagina vind u de informatiebrief, de kapvergunning en de tekening met de te kappen bomen.

Uitdaging

Op het gebied van water en riolering hebben we nog een uitdaging. Wij hebben veel klachten gekregen over wateroverlast. Ook heeft het veranderende klimaat effecten op de uitgangspunten voor de ondergrondse inrichting. We zoeken nog naar oplossingen voor deze problematiek. Het is hierdoor noodzakelijk om uit te lopen op de huidige planning, deze ging oorspronkelijk uit van start uitvoering november 2019. We verwachten niet dat deze uitdaging gevolgen heeft voor de bovengrondse inrichting, waardoor de gepresenteerde concept-DO-tekeningen zo goed als gereed zijn.

Twee of één richtingsverkeer?

We hebben vragen gekregen over de nieuwe verkeerssituatie, daarom hier een korte toelichting: De Leidseweg noord deel zuid wordt heringericht naar een 30-km-zone en blijft een twee-richting-verkeersweg.

Oplaadpalen elektrische auto's

Er zijn regelmatig vragen gesteld of er met de reconstructie oplaadpalen voor elektrische auto’s aangelegd kunnen worden. Oplaadpalen worden door een extern bedrijf en alleen op aanvraag van een bewoner aangelegd. Alle informatie over de oplaadpalen en het aanvragen ervan vind u op de verkeerspagina.

Doorgaandverkeer bord bij kruising Trompweg/Leidseweg

Tijdens de informatieavond van 3 december 2019 is aangegeven dat we gaan bekijken of het doorgaande verkeer bij de kruising Trompweg/Leidseweg meer via de Admiraal de Ruytersingel geleid kan worden door middel van een verkeersbord. Dit bord wordt geplaatst als de nieuwe inrichting gerealiseerd is. De nieuwe situatie op deel zuid wordt dan aangegrepen om te promoten dat het doorgaande verkeer via de Admiraal de Ruytersingel gaat rijden.

Wat zijn we nu wel aan het doen?

Door OmniformGroup zijn Bart Spruijt (projectleider) en Anton van Dijk (werkvoorbereider) bezig met het uitwerken van de resultaten van de onderzoeken. Ook zijn al uw opmerkingen op het concept DO beoordeeld en heeft u een reactie van ons ontvangen wat er met uw opmerking is gebeurt. Binnenkort ontvangt u van ons een brief waarin we u vragen of u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw hemelwater af te koppelen van het vuilwater.

Informatieavond

Op 3 december 2019 is een informatiebijeenkomst gehouden in het Cultureel Centrum. De avond bestond uit twee delen.In het eerste deel werd het concept Definitief Ontwerp (DO) nader toegelicht, waarbij:

  • Wethouder Lamers de drie speerpunten heeft toegelicht die binnen dit project een grote rol spelen als het gaat om duurzaamheid; te weten Water, Ruimtelijke kwaliteit en Leefomgeving.
  • Irma Gross (landschapsarchitect) aan de hand van een presentatie heeft toegelicht welke aspecten mee tellen bij het vormgeven van een groen-ontwerp.
  • De DO-tekeningen gepresenteerd zijn door Omniform en aanwezigen de gelegenheid gekregen om vragen te stellen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar leidsewegnoord@voorschoten.nl.

Top