HOME  |  Heeft u ideeën over zwemmen in Voorschoten?

Heeft u ideeën over zwemmen in Voorschoten?

Aanleiding

November 2017 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling besloten om vanaf 2021 geen subsidie meer te verlenen aan zwembad het Wedde. Reden hiervoor was de financiële situatie waardoor moeilijke maatregelen zijn genomen om te komen tot een structureel sluitende begroting voor de gemeente Voorschoten. In dezelfde vergadering is door de raad aan het college de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze het zwemmen voor de inwoners van Voorschoten behouden kan blijven.

“De gemeente Voorschoten onderzoekt of het mogelijk is om de zwemfunctie voor Voorschoten te behouden”

Taskforce zwemmen in Voorschoten

Op basis van de opdracht heeft het college de raad op 1 februari 2018 gevraagd de “Startnotitie zwemmen in Voorschoten” (PDF-document 437 kB) vast te stellen. Na vaststelling van dit document is een Taskforce zwemmen in Voorschoten aan de slag gegaan met het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden het zwemmen voor de inwoners te behouden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is dit onderwerp opgenomen in het coalitieakkoord 2018 - 2022 Duurzaam Vooruitstrevend.

De Taskforce heeft op 1 november 2018 het rapport “Onderzoek Zwemmen in Voorschoten” (PDF-document 651 kB) aangeboden aan college en raad. Op basis van het rapport heeft de gemeenteraad tijdens de vergadering aan het college verzocht verder onderzoek te verrichten.

Vervolgonderzoek zwemmen in Voorschoten

In januari 2019 heeft de gemeenteraad de vervolgstappen (PDF-document 247 kB) vastgesteld aan de hand waarvan het college nu met deskundigen een vervolgonderzoek uitvoert. Op 1 mei 2019 moeten de resultaten van dit onderzoek afgerond zijn.

Heeft u ideeën?

Naast de adviezen van deskundigen willen we ook graag uw ideeën en voorstellen vernemen. Hiervoor bewandelen wij verschillende routes:

  • U kunt uw ideeën digitaal sturen naar zwembad@voorschoten.nl. Dit kan tot 27 maart a.s.
  • Op 26 maart vindt een interactieve bijeenkomst plaats van 19.30-21.30 uur, de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.
    Wilt u hierbij aanwezig zijn, meldt u zich dan van tevoren aan via zwembad@voorschoten.nl.
Top