HOME  |  Heeft u ideeën over zwemmen in Voorschoten?

Heeft u ideeën over zwemmen in Voorschoten?

Aanleiding

November 2017 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling besloten om vanaf 2021 geen subsidie meer te verlenen aan zwembad het Wedde. Reden hiervoor was de financiële situatie waardoor moeilijke maatregelen zijn genomen om te komen tot een structureel sluitende begroting voor de gemeente Voorschoten. In dezelfde vergadering is door de raad aan het college de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze het zwemmen voor de inwoners van Voorschoten behouden kan blijven.

“De gemeente Voorschoten onderzoekt of het mogelijk is om de zwemfunctie voor Voorschoten te behouden”

Taskforce zwemmen in Voorschoten

Op basis van de opdracht heeft het college de raad op 1 februari 2018 gevraagd de “Startnotitie zwemmen in Voorschoten” (PDF-document 437 kB) vast te stellen. Na vaststelling van dit document is een Taskforce zwemmen in Voorschoten aan de slag gegaan met het uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden het zwemmen voor de inwoners te behouden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is dit onderwerp opgenomen in het coalitieakkoord 2018 - 2022 Duurzaam Vooruitstrevend.

De Taskforce heeft op 1 november 2018 het rapport “Onderzoek Zwemmen in Voorschoten” (PDF-document 651 kB) aangeboden aan college en raad. Op basis van het rapport heeft de gemeenteraad tijdens de vergadering aan het college verzocht verder onderzoek te verrichten.

Vervolgonderzoek zwemmen in Voorschoten

In januari 2019 heeft de gemeenteraad de vervolgstappen (PDF-document 247 kB) vastgesteld aan de hand waarvan het college nu met deskundigen een vervolgonderzoek uitvoert. Op 1 mei 2019 moeten de resultaten van dit onderzoek afgerond zijn.

Verslag dorpdialoog

De gemeente Voorschoten organiseerde op dinsdag 26 maart een Dorpsdialoog over ‘zwemmen in Voorschoten’. Zo’n 40 geïnteresseerden bezochten de avond om met elkaar het gesprek te voeren over hoe we samen de functie ‘zwemmen in Voorschoten’ kunnen vormgeven. Bekijk onze Facebookpagina voor het videoverslag.

Waar staan we nu? 

In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce (werkgroep) ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om het zwembad voor Voorschoten te behouden. Deze bevindingen staan in het rapport “zwemmen in Voorschoten”. In navolging van dit rapport heeft het gemeentebestuur besloten om een vervolgonderzoek te starten naar het zwemmen in Voorschoten. Deze Dorpsdialoog maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

In het vervolgonderzoek worden 4 scenario’s uitgewerkt:

  • Het behoud van een volledige zwemfunctie op dezelfde locatie
  • Het realiseren van een beperkte zwemfunctie op dezelfde locatie
  • Het realiseren van een volledige zwemfunctie op een andere locatie 
  • Het sluiten van het zwembad

Proces

Tijdens de avond werden aanvullend op deze scenario’s ideeën opgehaald. Deze ideeën worden tot 8 april op haalbaarheid getoetst. Het college van B&W beoordeelt de resultaten eind april. Op 18 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over zwemmen in Voorschoten. Via onze website en socialmediakanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij bedanken iedereen die een bijdrage aan de Dorpsdialoog heeft geleverd. Heeft u zelf nog ideeën? Deel ze tot 30 maart met ons via zwembad@voorschoten.nl.

Top