HOME  |  Gemeente Voorschoten zoekt een burgemeester

Gemeente Voorschoten zoekt een burgemeester

De huidige burgemeester, Pauline Bouvy-Koene, is sinds september 2016 waarnemend burgemeester van Voorschoten. De commissaris van de Koning heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Voorschoten geconcludeerd dat de procedure voor de benoeming van een Kroonbenoemde burgemeester kan starten.

Zoekprofiel van de burgemeester voor Voorschoten

De gemeenteraad geeft in een profielschets aan welke eigenschappen belangrijk zijn voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad nodigt u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie uit om een bijdrage te leveren aan het op te stellen profiel. Zo komen we met elkaar te weten waaraan de burgemeester van Voorschoten moet voldoen.

Hoe verloopt de benoemingsprocedure van de burgemeester?

Bij de benoeming van een burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Kroon hebben allemaal hun eigen rol. Op hoofdlijnen ziet de procedure er als volgt uit:

 1. De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad.
 2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de toekomstig burgemeester op.
 3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
 4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt - na afstemming in de ministerraad - de vacature open.
 5. De sollicitant schrijft een brief.
 6. De commissaris van de Koning maakt een eerste selectie van de kandidaten.
 7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de uit te nodigen kandidaten.
 8. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten.
 9. De gemeenteraad beveelt twee kandidaten aan, met de voorkeur voor één, de naam van betrokkene wordt bekendgemaakt.
 10. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Kroon de burgemeester.
 11. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in een openbare raadsvergadering.

Zie ook infographic benoemingsprocedure van een burgemeester (PDF-document 2 MB). 

Hoe lang duurt de procedure van start tot benoeming van een burgemeester?

De procedure kan bij elkaar een half jaar tijd in beslag nemen.

Hoe lang mag een burgemeester blijven?

Een burgemeester wordt voor een periode van zes jaar benoemd, daarna kan een burgemeester worden herbenoemd voor wederom een periode van zes jaar.

Top