HOME  |  Geluid

Geluid

Ontwerp actieplan geluid 2018-2023 ter inzage (12-11-2018)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 6 november 2018 het ‘Ontwerp actieplan geluid’ voor inspraak heeft vastgesteld. Op basis van de Europese richtlijn omgevingslawaai is de gemeente Voorschoten verplicht een actieplan geluid op te stellen. Het actieplan richt zich op het geluid afkomstig van gemeentelijk wegen. Het college heeft eerder op 26 september 2017 de Geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld en gepubliceerd ter kennisname. Hierin is het geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer en railverkeer in kaart gebracht. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een actieplan vindt plaats om de vijf jaar. Op basis van de bevindingen uit de Geluidsbelastingkaart 2016 worden in het actieplan maatregelen gekozen om geluidshinder tegen te gaan.

Het ontwerp Actieplan geluid 2018 - 2023 kunt u downloaden (PDF-document 6 MB).

Inspraak

Iedereen kan zienswijzen geven op het ‘Ontwerp actieplan geluid 2018-2023’ tot zes weken na de publicatie van dit bericht. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven en het ontwerp-actieplan wordt hier zo nodig inhoudelijk op aangepast tot een definitief actieplan. Richt uw zienswijze aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ, Voorschoten. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail indienen: gemeente@voorschoten.nl. Er is geen mogelijkheid van bezwaar of beroep.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via  telefoonnummer 14 071.

Omgevingslawaai

Geluidsbelastingkaart 2016

In 2004 is in de Nederlandse wetgeving de Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG geïmplementeerd en van kracht geworden. Deze is later opgenomen in de Wet milieubeheer onder titel 11.2 ‘Geluidsbelastingkaarten en actieplannen’. Het doel van deze richtlijn is om de geluidsbelasting van de traditionele bronnen in beeld te brengen en via een actieplan maatregelen te overwegen voor het beheersen en verminderen van overmatige geluidsbelasting. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart wordt om de vijf jaar herhaald en is nu voor de gemeente Voorschoten uitgevoerd voor de jaren 2006, 2011 en 2016. De navolgende actieplannen worden eveneens om de vijf jaar opgesteld.

De resultaten voor het jaar 2016 zijn opgenomen in de rapportage ‘Geluidsbelastingkaarten 2016 EU-richtlijn Omgevingslawaai’. Onderaan deze pagina kunt u deze downloaden. De rapportage brengt de geluidsbelastingen in beeld die bij woningen en enkele andere geluidsgevoelige gebouwen worden waargenomen, veroorzaakt door weg- en railverkeer. Het onderzoek is inventariserend van aard en geeft geen uitgebreide analyse van de oorzaak-gevolg relatie. Wel wordt er een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de vorige geluidsbelastingkaart 2011. Om de kaarten behorende bij de rapportage goed te kunnen zien zijn deze interactief te benaderen op een speciale website www.icinity.nl. Kies voor de gemeente Voorschoten, weg- of railverkeer en de kaartsoort met resultaten.

Voor het wegverkeer laten de onderzoeksgegevens zien dat de grootste geluidsbelastingen zich voordoen langs de doorgaande weg N447 vanaf de grens met de gemeente Leidschendam-Voorburg tot aan de grens met de gemeente Leiden. Ten opzichte van het jaar 2011 is het aantal woningen met een geluidsbelasting Lden >55 dB met 10% is afgenomen. Dit komt voornamelijk door een betere modellering van een aantal parameters in het geluidsmodel. De verkeersintensiteiten en de geluidsbelasting zijn nagenoeg gelijk gebleven. Voor het railverkeer laten de onderzoeksgegevens zien dat het aantal woningen met een geluidsbelasting Lden>55 dB met circa 30% 34% is toegenomen ten opzichte van het jaar 2011. Dit komt enerzijds door een toename van het aantal railverkeersbewegingen maar anderzijds en voornamelijk door een betere modellering van een aantal parameters in het geluidsmodel.

In vervolg op de Geluidsbelastingkaart 2016 stelt de gemeente Voorschoten een actieplan geluid op voor het beheersen en verminderen van de overmatige geluidsbelasting ten gevolge van weg- en railverkeer.

Definitief Actieplan geluid 2013-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2013 het ‘Definitief‘ Ontwerp Actieplan geluid 2013-2018 – gemeente Voorschoten’ vastgesteld. In 2008 is er voor het eerst een actieplan geluid vastgesteld.

De bevindingen uit de Geluidsbelastingkaart 2011, evenals een vergelijking tussen de resultaten van de Geluidsbelastingkaarten uit 2011 en 2006 zijn opgenomen in het Definitief Actieplan geluid 2013-2018. Vervolgens zijn in het actieplan een tweetal maatregelen gekozen ter verbetering van het geluid omgevingsklimaat voor de komende vijf jaar. Het actieplan is in januari 2014 ter kennisname gepubliceerd in het weekblad “Groot Voorschoten”.

De rapportage van het definitieve actieplan d.d. 9 december 2013 kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Top